Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2020.2-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 30, No. 2/2020
Development of Health Tourism in West Pomeranian Voivodeship

Autorzy: Elżbieta Sieńko-Awierianów
University of Szczecin, Faculty of Health and Physical Education, Institute of Physical Culture Sciences
Słowa kluczowe: health tourism health resort treatment health resort brand
Rok wydania:2020
Liczba stron:10 (47-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Health resort treatment is an important element of the Polish health care system. An aging population, an increase in the amount of free time and income, as well as a healthy lifestyle trend are the main factors for the development of health tourism. West Pomeranian voivodeship ranks 3rd in the country in terms of the number of health resorts, as well as is the undisputed leader in terms of the number of people visiting Polish resorts. In 2017, over 25% of patients underwent medical treatment in health resorts in West Pomeranian voivodeship. The aim of the study was to analyze the potential of health resorts in West Pomeranian voivodeship and to assess the development of tourist traffic in health resorts in recent years. West Pomeranian voivodeship observes a steady increase in the number of health resort visitors using the services offered by health establishments and a changing structure of patients in regard to the financing method – there is a growing number of people who finance their stay in the health resort on their own. In order to maintain the leading position on the market of health tourism services, it is necessary to raise the standard of health services, carry out further investments in modern health resort infrastructure that is open to innovative and unconventional solutions combining traditional and modern methods of treatment as well as preventive healthcare and leisure. There is a need to constantly adapt the health tourism product to the changing needs of patients and to create new brand of products as well as acquire new groups of recipients who finance their stay in health establishments.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dryglas, D. (2006). Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2.DzU 2005 nr 167, poz. 1399.
3.DzU 2011 nr 73, poz. 390.
4.Gotowt-Jeziorska, A. (ed.), Wyrzykowski J. (2005). Turystyka a uzdrowiska. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki, p. 7.
5.Górka, J., Wartecka-Ważyńska, A. (2013). Stan obecny i możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 193–201.
6.GUS (2018). Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017.
7.GUS (2011). Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010. Kraków.
8.Hadik, A., Szromek, A., Żylak, D. (2010). Konkurencyjność produktu turystycznego uzdrowiska Kołobrzeg. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 9 (4), 153-164.
9.http://tfi.kghm.pl/nowa-linia-kosmetykow-z-polczyna/ (13.05.2019).
10.http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zakladyleczuzdrow201208300926.pdf (13.05.2019).
11.https://www.gov.pl/web/zdrowie/wykaz-uzdrowisk-wraz-z-kierunkami-leczniczymi (13.05.2019).
12.Januszewska, M. (2005). Perspektywy rozwoju uzdrowisk w Polsce. Turystyka i Rekreacja, Tom I. Wałbrzych: PWSZ, pp. 116-120.
13.Kasprzak, K. (2016). Polskie uzdrowiska jako atrakcja dla turystyki kulturowej. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 1, 131-156.
14.Kowalczyk, A., Derek, M. (2010). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 197.
15.Krupa, J., Wołowiec, T. (2010). Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona. In: J. Hermaniuk, J. Krupa (eds), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
16.Kubicki, R., Kulbaczewska, M. (2013). Turystyka uzdrowiskowa w województwie zachodniopomorskim na tle Polski. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 239250.
17.Makała, H. (2016). Turystyka uzdrowiskowa w Polsce. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 2 (18), 119-130.
18.Meyer, B., Bordun, M. (2013). Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum SPA jako przykład współpracy podmiotów na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 123-136.
19.Meyer, B. (2013). Znaczenie RPO w procesie kreowania markowych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 2 (12), 65-74.
20.Ministerstwo Zdrowia (2017). Raport końcowy Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego. Retrieved from: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/Zakladyleczuzdrow_201208300926.pdf (13.05.2019).
21.Ponikowska, I. (2010). Kompendium balneologii. Kierunki i wskazania do leczenia uzdrowiskowego. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, pp. 68–90.
22.Ponikowska, I. (2001). Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej. Służba Zdrowia, 63-66, 3058-3061.
23.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (2017). Biuletyn Informacyjny nr 3 (29).
24.Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa – Szczecin – Koszalin, 2005/2006. Update: December 2008/August 2010.
25.Urząd Marszałkowski (2013). Audyt Turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego.