Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2022.1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 37, No. 1/2022
Popularity and Common Issues of Teaching Sports Games at Elementary Schools in Slovakia

Autorzy: Miroslav Nemec ORCID
Department of Physical Education and Sports, Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic

Štefan Adamčák ORCID
Department of Physical Education and Sports, Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic

Michal Marko ORCID
Department of Music-Theoretical and Academic Subjects, Faculty of Performing Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica, Slovak Republic
Słowa kluczowe: elementary schools material and technical support physical and sport education selected regions of Slovakia sports games
Rok wydania:2022
Liczba stron:12 (89-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Within the article, we analyze and evaluate the popularity and common issues of teaching sports games in physical and sport education at elementary schools in Slovakia. A survey was the research instrument for collecting the primary data, aimed at male (620) and female (506) teachers of physical and sport education at the second elementary education stage of three regions of Slovakia. Detecting of teachers' perception was surveyed in period of three years (2017 – 2020). Each answer of male and female teachers was compared and evaluated by using the chi-square test (X2), while the significance level (α) was .01 and .05. In general, the sports games were the most popular activities among the male and female teachers of physical and sport education (58.02 %; n = 653). More than 41 % of male and female teachers' answers about the most significant factors influencing the quality of teaching sports games were spatial and material conditions. The reason for that was partly due to the low time allowance of teaching sports games (28.86 %; n = 152). The traditional sports games (football, volleyball, basketball) were the best secured, in terms of material conditions, in contrast to floorball (34,70 %; n = 390).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamčák, Š., Novotná, N. (2009). Hry v telocvični a základná gymnastika. Žilina : Edis.
2.Adamčák, Š., Nemec, M. (2015). Postoje žiakov 6. ročníkov k telesnej a športovej výchove v meste Banská Bystrica. Šport a rekreácia 2015, 1 (1), 127–132.
3.Annerstedt, C. (2008). Physical Education in Scandinavia with Focus on Sweden. Physical Education and Sport Pedagogy, 13 (4), 303–318.
4.Antala, B., Šimonek, J., Čillík, I., Labudová, J., Medeková, H., Bebčková, V., Dančíková, V., Kraček, S, Pavlíková, A., Melek, P. (2012). Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných škôl. Topoľčianky : End.
5.Baránek, D. (2013). Florbal v školskej telesnej výchove. Pohybová aktivita, šport a zdravý životný štýl, 1 (1), 34–40.
6.Bartík, P. (2009). Postoje žiakov základných škôl k telesnej výchove a športu a úroveň ich teoretických vedomostí z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu. Ban-ská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
7.Basar, I., Coskun, A. (2017). Secondary School Students’ Opinions about Physical Education Course. International Journal of Science Culture and Sport, 5 (4), 263–273.
8.Biddle, S., Mutrie, N., Gorely, T. (2015). Psychology of Physical Activity. New York : Milton Park, Oxon.
9.Boruková, M., Yazarer, I., Izáková, A., Ivanov, I. (2017). Izsledvane na glasosročnata motivacija na studentu ot Republika Turcija. Sport i nauka, 1 (2), 82–90.
10.Clemente, F., Rocha, R., Kargaokar, A. (2012). Teaching Physical Education. Journal of Physical Education and Sport, 12 (4), 417–426.
11.Dismore, H., Bailey, R. (2011). Fun and Enjoyment in Physical Education. Research Papers in Education, 26 (1), 499–516.
12.Egger, K., Kühnis, B., Nussbaum, P., Däniken, P. (2002). Qualität des Sportunterrichts. Bern : Schriftenreihe des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der Universität Bern.
13.Fahey, T., Delaney, L., Gannon, B. (2005). School Children and Sport in Ireland. Dublin : The Economic and Social Research Institute.
14.Görner, K., Starší, J. (2001). Postoje, vedomosti a názory žiakov 2. stupňa ZŠ na telesnú výchovu. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
15.Görner, K., Starší, J. (2005). Postoje žiačok 8. ročníkov základných škôl z vybraných miest Banskobystrického kraja ku školskej telesnej výchove a športu. Wychowanie fizyczne, 1 (1), 82–89.
16.Hastie, A., Saunders, E. (1991). Effects of Class Size and Equipment Availability on Student Involvement in Physical Education. Journal of Experimental Education, 59 (3), 212–224.
17.Hoffmann, D., Brixius, K., Vogt, T. (2018). Racket Sports Teaching Implementations in Physical Education. Journal of Physical Education and Sport, 18 (2), 867–873.
18.Hubinák, A. (2009). Záujem o športové krúžky v rámci školy u žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy. Slovensko, Poľsko, Svet : Rodina, 1 (1), 79–84.
19.Izáková, A. (2013). Teoretické vedomosti o športových hrách študentov škol Banskobystrického kraja. Telesná výchova a šport, 1 (1), 349–354.
20.Junger, J. (2006). Problémy vo výučbe telesnej výchovy a športu na rozličných stupňoch škôl. Zborník prác z vedecko-pedagogickej konferencie učiteľov telesnej výchovy, 1 (1), 9–16.
21.Kozaňáková, A., Adamčák, Š., Kollár, R. (2015). Miesto a obľúbenosť športovej hry florbal v školskej telesnej a športovej výchove. Telesná výchova a šport v živote človeka, 1 (1), 208–221.
22.Krška, P. (2007). Úroveň florbalových zručností žiakov 4. ročníkov základných škôl. Telovýchovný proces na školách, 1 (1), 105–110.
23.Lehocký, D. (2010). Negatívny vývoj vzťahu mladej generácie k pohybu a športu po reformách v školstve. Telesná výchova, 1 (1), 84–88.
24.McNeill, M., Lim, C., Wang, J., Macphail, A. (2010). Moving towards Quality Physical Education. Physical Education Provision in Singapore, 15 (2), 201–223.
25.Mesiarik P. (2012). Staffing Teaching Physical and Sport Education at Elementary School in the District Banská Bystrica. Exercitatio Corporis, Motus, Salus, 4 (2), 113–123.
26.Modernizačný dlh v oblasti priestorového a materiálno-technického zabezpečenia základných a stredných škôl. (2016). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Retrieved from https://www.minedu.sk/modernizacny-dlh-v-oblasti-priestor oveho-a-materialno-technickeho-zabezpecenia-zakladnych-a-strednych-skol/.
27.Nemec, M. (2013). Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania športových hier v základných školách v Banskej Bystrici. Telesná výchova a šport, 1 (1), 123–130.
28.Nemec, M., Adamčák, Š. (2013). Physical Games and Education Process at the 2nd Stage of Primary Schools. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku.
29.Nemec, M., Adamčák, Š., Kollár, R. (2018). Vybrané aspekty vyučovania športových hier učiteľkami a učiteľmi základných škôl Stredoslovenského regiónu. Telesná výchova a šport v živote človeka, 1 (1), 210–222.
30.Sigmundová, D., Frömel, K., Havlíková, D., Janečková, J. (2005). Qualitative Analysis of Ppinions, Conditions and Educational Environment in Relation to Physical Behaviour of Adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, 35 (2), 27–33.
31.Skladaný, J., Feč, R., Zusková, K. (2002). Fyziológia a psychológia telesnej výchovy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove.
32.Slezák, J., Melicher A. (2008). Analýza telesnej výchovy v súčasných podmienkach. Telesná výchova a šport, zdravie a pohyb, 1 (1), 46–56.
33.Soares, J., Antunnes, H., Van Den Tillaar, R. (2013). Comparison between Boys and Girls about Motives for Participation in School Sport. Journal of Physical Education and Sport, 13 (3), 303–307.
34.Straňavská, S. (2015). Secondary School Students´ Opinions about Physical and Sports Education. Acta Universitatis Matthiae Belii, 7 (1), 72–77.
35.Šimonek J. (2011). Material, Technical and Personal Provision of Physical Education and Sport in Selected Secondary Schools. Exercitatio Corporis, Motus, Salus, 3 (1), 149–156.
36.Tomajko, D. (1993). Aplikace didaktických stylú v basketbalu. Tělesná výchova a sport mládeže, 59 (4), 39–41.
37.Vilímová, V., Hurychová, A. (2001). Tělesná výchova a sport jako prostředek harmonického rozvoje dětí a mládeže. Role tělesné výchovy a sportu v transformujícich se zemích středo¬evropského regionu, 1 (1), 23–25.