Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Podstawowe informacje

Czasopismo „Colloquia Theologica Ottoniana” (w skrócie CTO) jest rocznikiem redagowanym w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawartość czasopisma stanowią przede wszystkim oryginalne artykuły naukowe w języku polskim lub angielskim z zakresu teologii, prawa kanonicznego, filozofii, psychologii, pedagogiki lub socjologii. Oprócz artykułów, na łamach CTO ukazują się także polemiki, krytyczne recenzje niedawno wydanych książek i sprawozdania z doniosłych wydarzeń związanych z nauką.

Czasopismo CTO jest zarejestrowane w następujących indeksach:

  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL),
  • DOAJ,
  • ERIH PLUS,
  • Index Copernicus,
  • BazHum,
  • Theo-logos,
  • Crossref

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 17 lipca 2023 r., opublikowanym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Nabór tekstów prowadzony jest w trybie ciągłym. Czasopismo jest wydawane w formie papierowej, będącej jego wersją pierwotną, oraz w formie elektronicznej na platformie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Serdecznie zapraszamy do przesyłania prac mieszczących się w zakresie dyscyplin naukowych promowanych przez CTO i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać wysokie standardy ich publikacji.

Historia czasopisma

W latach 1991–2000 pod auspicjami Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie ukazywał się periodyk naukowy „Szczecińskie Studia Kościelne”. Czasopismo „Colloquia Theologica Ottoniana” stało się kontynuacją tej serii, a zostało powołane do życia 1 lipca 2001 roku, w związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do otwarcia na Uniwersytecie Szczecińskim Wydziału Teologicznego. Do momentu powstania wydziału czasopismo CTO ukazywało się w ramach szczecińskiego seminarium duchownego, które wówczas było afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologicznego US została podpisana w Warszawie dnia 9 stycznia 2004 roku. „Colloquia Theologica Ottoniana” stało się od razu ważną częścią dorobku naukowego nowopowstałego wydziału, dając jego pracownikom impuls do wzmożonej pracy badawczej.

Pierwsze trzy numery CTO ukazały się w formie rocznika, w latach 2004–2019 czasopismo było półrocznikiem, a od roku 2020 znów wydawane jest ono jako rocznik.

Pierwszym redaktorem naczelnym CTO był ks. dr hab. Piotr Briks, prof. US (2001–2007), a kolejnym ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US (2008–2019).

Patron czasopisma

Patronem czasopisma jest Otton z Bambergu (Otto von Bamberg), żyjący na przełomie XI i XII wieku święty biskup, którego działalność apostolska była związana z ziemiami objętymi dziś naukowym oddziaływaniem Uniwersytetu Szczecińskiego.

Otton z Bambergu urodził się ok. roku 1060 we Frankonii. W roku 1080 przybył do Polski, towarzysząc Henrykowi z Wülzburga, późniejszemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. W roku 1088 znalazł się na dworze księcia Władysława I Hermana w Płocku.

Po powrocie do Niemiec został kapelanem i nadwornym kanclerzem cesarza Henryka IV, a w roku 1102 został wyświęcony na biskupa Bambergu. Był sprawnym administratorem i gorliwym duszpasterzem, zasłynął z powołania licznych ośrodków klasztornych, co dało mu przydomek „ojciec klasztorów”.

Do Polski powrócił w roku 1124 na zaproszenie Bolesława III Krzywoustego. Przez Wrocław, Kalisz i Gniezno dotarł na Pomorze Zachodnie, gdzie rozpoczął misję ewangelizacyjną. Pod Stargardem spotkał się z księciem pomorskim Warcisławem I, po czym udał się do Pyrzyc. Tam spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, które zaowocowało masowym chrztem Pomorzan. Mówi się, że w ciągu dwudziestu dni chrzest przyjęło wówczas około siedmiu tysięcy osób. Podobnie miało być w Kamieniu Pomorskim. Z niechęcią Otton spotkał się dopiero w Wolinie, gdzie został pobity i zmuszony do opuszczenia miasta. Udał się więc do Szczecina, w którym pozyskał nowych wiernych – prawdopodobnie dla wielu motywacją przyjęcia chrztu był strach przed represjami ze strony Bolesława Krzywoustego.

Otton był utalentowanym nauczycielem, znał bardzo dobrze język polski, odbył dwie wyprawy misyjne, które zakończyły się zredagowaniem przez niego pouczeń religijnych i moralnych, skierowanych do Pomorzan. Zakazał okrutnych zwyczajów pogańskich, praktykowanych na tych ziemiach. Po zakończeniu misji na Pomorzu, wrócił do Bambergu, gdzie zmarł w roku 1139. W roku 1189 został kanonizowany przez papieża Klemensa III, jest patronem miasta Pyrzyce, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, bamberskiej i berlińskiej.

Święty Otton został patronem naszego czasopisma, ponieważ był człowiekiem nie tylko dobrym i mądrym, ale też gorliwie szukającym prawdy. Dotarcie do prawdy jest od najdawniejszych lat traktowane jako najszlachetniejszy cel postępowania badawczego. Wpisuje się to w platońsko-arystotelesowską koncepcję nauki, zgodnie z którą już sama satysfakcja ze zdobycia wiedzy stanowi najwyższą nagrodę, jaką może otrzymać badacz – scire propter scire („wiedzieć, żeby wiedzieć”).