Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2014
Społeczne koszty wdrażania ideologii gender

Autorzy: Monika Kacprzak
Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Słowa kluczowe: gender płeć kulturowa kapitał społeczny antropologia chrześcijańska apologia
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:12 (63-74)

Abstrakt

Teoria gender, rozwijająca się w naukach społecznych od połowy XX wieku, wyrosła ponad dyskurs akademicki i stała się kategorią polityczną. Przez zwolenników przedstawiana jest jako narzędzie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz realizowania zasady równości płci na wszystkich płaszczyznach egzystencji. Analiza kluczowych postulatów gender za pomocą wypracowanej przez R. Putnama oraz F. Fukuyamę teorii kapitału społecznego prowadzi do odmiennych wniosków. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych kosztów ponoszonych przez społeczeństwo w wyniku wdrażania postulatów teorii gender w programy polityczne, ekonomiczne i edukacyjne. Artykuł przedstawia najważniejsze kryteria tej teorii, jej analizę z perspektywy socjologicznej, antropologicznej oraz apologię katolicką wobec głównych jej założeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk M., Kapitał społeczny a ład moralny we współczesnym społeczeństwie, „Folia Sociologica” 40 (2012).
2.Batroski D., Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności, w: P. Zadura-Lichota (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Warszawa 2013.
3.Commission of the European Communities, Communication from the Commission of 21 February 1996 „Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities” COM(96) 67 fi nal (Not published in the Offi cial Journal), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0067:FIN:EN:PDF (15.12.2011).
4.Firestone S., The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution, New York 1970.
5.Fukuyama F., Kapitał społeczny, w: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Kraków 2003.
6.Jan Paweł II, Centessimus annus, Rzym 1991.
7.Jan Paweł II, Veritatis splendor, Rzym 1993.
8.Kacprzak M., Pułapki politycznej poprawności, Radzymin 2012.
9.Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa 2007.
10.Klein N., No logo, Izabelin 2004.
11.Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, Rzym 2004.
12.Korobczenko K., Ideologia gender a „osobotwórcza” funkcja ciała i płci człowieka w teologii ciała Jana Pawła II, w: A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Olsztyn 2009.
13.Kundera E., Normy społeczne a osiąganie dobrobytu społecznego w wybranych doktrynach ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne” 1 (2012).
14.Machinek M., Teologiczna antropologia w konfrontacji z ideą gender, w: A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Olsztyn 2009.
15.Pilch-Dobrowiecka J., Problem rodzaju (gender) a koncepcja kapitału społecznego, http://www.profuturo.agh.edu.pl/index.php?id_m=87&id_sub=164&projekt=konferencja (12.12.2013).
16.Putnam R.D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York 2000.
17.Putnam R.D., Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
18.Reimao C., Cielesność i biegunowe napięcie płciowości, „Communio” 18 (1998) 1.
19.Tomaszewska J., Dyskryminacja ze względu na płeć, w: J. Tomaszewska, A. Czarnacka, Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie, Warszawa 2004.
20.Wyrostkiewicz M., M., Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej, „Wychowawca” 5 (2013)