Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2017.1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017
LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. SPECIMEN CAMINENSE

Autorzy: Marcin Nockowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Pomorze Zachodnie św. Otton z Bambergu Missale caminense litania Litania do wszystkich świętych
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:18 (73-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istnieją różne opracowania litanii, a niniejsze dotyczy jej miejsca w nowożytnej pobożności liturgicznej. Źródłem informacji, analizy i formułowania wniosków stał się pochodzący z 1506 roku Missale caminense.Ta niewielka suplikacja mieści w sobie nie tylko inwokacje do świętych, ale także streszcza wiarę w miłosiernego Boga, świętych obcowanie i ich wstawiennictwo. Modlący ma możliwość swoistego dialogu z Bogiem i świętymi. Przez ich zasługi i świątobliwe życie zanoszone są do nieba modlitwy błagalne. Litania do wszystkich świętych jest ściśle związana z liturgią oraz z prywatną pobożnością chrześcijan.Niniejszy artykuł prezentuje przede wszystkim Litanię do wszystkich świętych zamieszczoną w Missale caminense – specimen caminense. Na jej podstawie opracowany został aspekt formalno-kompozycyjny i kwestie teologiczno-liturgiczne. W zestawieniu z innymi litanijnymi suplikacjami nosi ona znamiona oryginalności. Należałoby uszanować działania redaktorów Mszału kamieńskiego, gdyż litania, jak i sama księga, daje świadectwo wiary naszych przodków oraz jest cennym zabytkiem piśmienniczym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Albrecht A., Der heilige Otto. Bischof von Bamberg und Apostel der Pommern 1102–1139, Bamberg 1989.
2.Albrecht A., Buske N., Bischof Otto von Bamberg. Sein Wirken für Pommern, Berlin 2003.
3.Bajor-Fijałkowski G., Święty Otton z Bambergu, Warszawa 1986.
4.Besondere Andachten des Kaiserlichen hohen Domstists zu Bamberg, Bamberg 1786 [modlitewnik].
5.Consilium Tridentinum, De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus (3.12.1563).
6.Das allgemeine andachtsbuch für das erzbisthum Bamberg, Bamberg 1858, s. 504 [modlitewnik].
7.Duchniewski J., Litania, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 1169–1170.
8.Dziewulski W., Przebieg i metody misji św. Ottona z Bambergu w latach 1124–1128, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX” (1974), z. 4, s. 38–47.
9.Fischer B., Litanei. Allerheiligenlitanei, w: Lexikon für Teologie und Kirche, t. 6, Freiburg–Basel–Wien 2006, kol. 955.
10.Fros H., Wprowadzenie do mszy świętych, t. 3, Warszawa 1981.
11.Klemens VIII, Konstytucja „Sanctissimus”, w: Magnum Bullarium Romanum, t. 3 [a Clemente VIII ad Gregorium XV], Luxemburg 1727, s. 193.
12.Kontkowski J., Wstęp, w: J. Kontkowski, 113 litanii, Kraków 2013.
13.Kowalewicz H., Cantica Medii Aevi polono-latina, w: Bibliotheca Latina Medii et Recentioris Aevi, t. 14, Warszawa 1964.
14.Lapdige M., Anglo-Saxon Litanies of the Saints, London 1991, s. 43–46.
15.Litanie, w: Encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk, Kielce 2000, s. 402.
16.Martyrologium Romanum (1565).
17.Martimort A.G., La Chiesa in preghiera. Principi della Liturgia, t. 1, Brescia 1987.
18.Miazek J., Czterysta lat mszału Piusa V (1570–1970), „Warszawskie Studia Teologiczne” 22 (2009), nr 2, s. 93–104.
19.Missale caminense, Nürnberg 1506.
20.Missalis Romani Editio Princeps, Mediolani 1474.
21.Nowaszczuk J., Dzieła Quintinusa Duretiusa w krakowskiej edycji [w druku].
22.Nowodworski M., Litanja, w: Encyklopedja kościelna, t. 12, Warszawa 1879, s. 251.
23.Paweł VI, Bulla papieska erygująca nowe diecezje polskie, „Prezbiterium” 1973, nr 1–2, s. 13–15.
24.Pius V, Bulla „Quo primum tempore” (14.07.1570).
25.Prokop K.R., Biskupi zachodniopomorscy (X–XX w.), Koszalin 2003.
26.Rymar E., Biskupi – mnisi – reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej, Szczecin 2002.
27.Sadowski W., Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku, Warszawa 2011.
28.Sailly T., Thesaurus litaniarum ac orationum sacer, Bruksela 1598.
29.Sailly T., Thesaurus litaniarum ac orationum sacer, Paris 1599.
30.Sinka T., Zarys liturgiki, Gościkowo-Paradyż 1985.
31.Sobór Florencki, Decretum pro Graecis, nr 15.
32.Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 51.
33.Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, nr 104.
34.Szczerba D, Praktyczny leksykon modlitwy, Kraków 2008.
35.Sztafrowski E., Wprowadzenie do liturgii mszy o świętych, t. 8, Warszawa 1988.
36.Św. Otton z Bambergu – Ewangelizator Pomorza. Jego kult do czasów współczesnych, red. G. Wejman, Szczecin 2004.
37.Vita Prieflingensis, przekł. J. Wikarjak w: Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona, red. A. Magierski, Warszawa 1979.
38.Weiss A., Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie, Lublin 1992.
39.Wejman G., Biskupstwa katolickie na Pomorzu Zachodnim od X wieku do 1945 r., „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 12 (2004), nr 1, s. 141–149.
40.Wyszyński S., Dekret o ustanowieniu patronów diecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Prezbiterium” 1 (1973), nr 1–2, s. 18.