Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2017.1-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017
DYLEMATY ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Autorzy: Wiesława Krupińska
wkrup@poczta.fm
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (175-184)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna rodzina poddana jest presji wielu czynników destabilizujących jej rozwój i funkcje. Niniejszy artykuł wskazuje te trendy i zjawiska, które są wielkim zagrożeniem dla współczesnej polskiej rodziny i negatywnie oddziaływają na proces jej rozwoju, strukturę i przyszłość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, wystosowany przez Radę Społeczną przy Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskim, JE prof. dr. hab. Andrzeju Dziędze, „Nasz Dziennik” (2015), nr 65.
2.Danielewicz W., Sytuacja dzieci w rodzinach migracyjnych, Białystok 2006.
3.Janke A.W., Marginalizacja i wykluczenie społeczne rodziny – wybrane problemy, w: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, red. K. Białobrzeska, S. Kawula, Toruń 2006.
4.Kawula S., Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, w: Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Toruń 2007.
5.Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Warszawa 2010.
6.Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2013.
7.Nagórny J., Posłannictwo ojca w kontekście współczesności, w: Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001.
8.Raport z wdrażania zaleceń Komitetu ds. likwidacji dyskryminacji kobiet, Koalicja na rzecz CEDAW, Stowarzyszenie Koalicja Karat, Warszawa, marzec 2016.
9.Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002.
10.Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 2005, nr 180, poz. 1493.
11.Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 2010, nr 125, poz. 842.
12.Walczak B., Migracje rodzicielskie, w: Zeszyty metodyczne 8. Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, red. E. Kozdrowicz, B. Walczak, Warszawa 2008, s. 7–20.