Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku

Autorzy: Paulina Guth
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jarosław Uglis
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: aktywność turystyczna determinanty mieszkańcy małych miast mieszkańcy wsi
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (303-314)

Abstrakt

Aktywność turystyczna stanowi jeden z podstawowych mierników jakości życia społeczeństw rozwiniętych. Czynniki ją warunkujące mają wieloraki charakter, dlatego też poznanie determinant podejmowania aktywności turystycznej sprzyja lepszemu przygotowaniu oferty turystycznej dla obsługiwanych segmentów rynku. Celem artykułu jest przedstawienie determinant aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi. Materiał źródłowy do napisania opracowania stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzone w 2012 r. wśród mieszkańców powiatu średzkiego, które zrealizowano na próbie 400 osób. Dobór respondentów do badań miał charakter kwotowy. W celu realizacji założonego celu artykułu podzielono respondentów na dwie grupy: mieszkańców terenów małomiasteczkowych (Środa Wielkopolska) i mieszkańców terenów wiejskich. Uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej w programie STATISTICA 9. Wyniki badań wskazują na istotne zróżnicowanie poziomu aktywności turystycznej badanych mieszkańców ze względu na miejsce zamieszkania. Za główne czynniki utrudniające podejmowanie aktywności turystycznej respondenci uznali kłopoty ze zdrowiem oraz niski poziom dochodów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak W., Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, „Turyzm” 2011, nr 21(1–2).
2.Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wyd. AWF w Krakowie, Kraków 2009.
3.Awedyk M., Społeczne, demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców Polski, w: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
4.Balińska A., Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne, w: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 805, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 1(25) .
5.Bąk I., Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonomicznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce, „Przegląd Statystyczny” 2012, nr specjalny 2.
6.Kozioł L., Typologia czynników motywujących do podróżowania, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2012, t. XX, nr 1.
7.Szpilko D., Gierałtowska M., Golubiewska P., Preferencje turystyczne mieszkańców Białegostoku, „Ekonomia i Zarządzanie” 2013, nr 5(1).
8.Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku, GUS. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, materiały na konferencję prasową maja 2014 r., Warszawa 2014.