Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Rynek usług turystycznych a rynek pracy w Polsce – ujęcie wielowymiarowe

Autorzy: Stefan Bosiacki
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Magdalena Jakubowska
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: rynek pracy turystyczny status powiatu model wielowymiarowy powiat region
Rok wydania:2015
Liczba stron:25 (31-55)

Abstrakt

Problemem badawczym leżącym u podstaw artykułu był zakres powiązań usług turystycznych i rynku pracy na poziomie lokalnym w całym kraju. Dlatego też głównym celem badania było określenie relacji pomiędzy usługami turystycznymi a sytuacją na rynku pracy w ujęciu przestrzennym w Polsce. Stosowane obecnie metodologie badań powiązań usług turystycznych i rynku pracy zapewniają dane dla obszaru całego kraju (np. rachunek satelitarny turystyki – RST) lub dotyczą tylko wybranych obszarów i są studiami przypadku. Wyniki badań przedstawionych w artykule mogą być przydatne do opracowania strategii wybranych jednostek administracyjnych kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerowicz-Szkutnik M., Dyduch M., Szkutnik W., Wybrane modele i analizy rynku pracy: uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010.
2.Becic E., Crnjar K., Trends on the Tourism Labour Market, „Tourism and Hospitality Management” 2009, vol. 15, no. 2.
3.Cukier J.J., Tourism Employment. Issues in Developing Countries: Examples from Indonesia, w: Tourism and Development: Concept and Issues, red. R. Sharpley, D.J. Tefler, British Library Cataloguing in Publication Data 2002, http://books.google.pl/.
4.Gołata E., System informacji o rynku pracy a potrzeby analizy w ujęciu regionalnym i lokalnym, w: Praca w perspektywie ekonomicznej, red. H. Januszek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
5.Gołembski G., Możliwości rozwoju produktów turystycznych i kierunki rozwoju infrastruktury turystycznej na przykładzie wybranych regionów województwa gorzowskiego, „Problemy Turystyki” 1998, nr 3–4.
6.Jakubowska M., Szacunek liczby pracujących w turystyce, w: Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, red. G. Gołembski, A. Niezgoda, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2014.
7.Jakubowska M., Usługi turystyczne a rynek pracy w Polsce w ujęciu przestrzennym, UE w Poznaniu, Poznań 2013 (maszynopis pracy doktorskiej).
8.Januszewska M., Przeorek-Smyka R., Pomiar i ocena atrakcyjności turystycznej Euroregionu Nysa, w: Prace Naukowe X 2004, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Liberec 2004.
9.Jones C., Munday M., Roberts A., Top Down or Bottom up? Issues in the Development of Sub-national Tourism Satellite Accounts, „Current Issues in Tourism” 2009, vol. 12, no. 4.
10.Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa–Poznań 2002.
11.Legienis H., Powiaty i gminy zagrożone bezrobociem a ich potencjał turystyczny, Instytut Turystyki, Warszawa 2000.
12.Litwiński J., Sztanderska U., Raport końcowy. Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy, Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2006.
13.Newell A., Pastore F., Socha M.W., Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce, „Ekonomista” 2000, nr 6.
14.Ostrowska B., Konkurencyjność regionów w zakresie turystyki, Wd. AE w Krakowie, Kraków 2001.
15.Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2008, red. E. Dziedzic, M. Kachniewska, K. Łopaciński, T. Skalska, Instytut Turystyki, Warszawa 2010.
16.Rydz E., Szmielińska P., Unemployment in the Coastal Regions of Poland Illustrated with Examples of Coastal Gminas in West Pomerania Voievodship, Pomeranian Academy, Słupsk 2005.
17.Sztanderska U., Rynki pracy na obszarach popegeerowskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2008.
18.Szwichtenberg A., Borzyszkowski J., Audyt turystyczny miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg 2006, kolobrzeg2000.home.pl/bip/opracowania...all/...miasta/2008.pdf.
19.Telep J., Michałkow I., Ćwik B., Zachowanie ciągłości zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie,Warszawa 2009.