Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce. Studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych

Autorzy: Sylwia Graja-Zwolińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aleksandra Spychała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: ekoturystyka podaż ekoturystyczna obszary wiejskie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (87-97)

Abstrakt

Wiele opracowań strategicznych dotyczących obszarów wiejskich odwołuje się do ekoturystyki jako jednej z możliwości ich rozwoju. Jednak większość z tych dokumentów nie precyzuje ani pojęcia owej formy ruchu turystycznego, przez co jest ona rozumiana bardzo szeroko (niekiedy nawet błędnie!), ani efektywności obszaru potencjalnej recepcji turystycznej. Z kolei literatura przedmiotu odwołująca się do wyżej wspomnianych kwestii jest uboga w analizy popytu i podaży turystycznych. Autorki zainteresowane tą tematyką podjęły próbę ich zbadania, opierając się na dostępnych w internecie ofertach. Na ich podstawie możliwe stało się określenie podaży ekoturystycznej w Polsce. Niniejszy artykuł należy traktować jako wstępną analizę teoretyczną i przyczynek do konkretnie zaplanowanego i szczegółowego badania strony podażowej ekoturystyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Corbett J.B., Communicating Nature: How We Create and Understand Environmental Messages, Island Press, Washington 2006.
2.Dowling R., Weiler B., Ecotourism in South-East Asia, „Tourism Management” 1997, no. 18(1).
3.Dudek S., Kowalczyk A., Turystyka na obszarach chronionych – szanse i zagrożenia, „Prace i Studia Geograficzne” 2003, nr 32.
4.Fennell D., A Content Analysis of Ecotourism Definitions, „Current Issues in Tourism” 2001, no. 4(5).
5.Graja-Zwolińska S., Spychała A., What is Nature Tourism? Case Study of University Students, „Turyzm” 2013, nr 1(23).
6.Graja-Zwolińska S., Uglis J., Syntetyczna ocena uwarunkowań rozwoju ekoturystyki w województwie wielkopolskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 590, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 52.
7.Grenier A.A., The Nature of Nature Tourism, University of Lapland, Rovaniemi 2004.
8.Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku,
9.http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/9731/original/Kierunki_rozwoju_turystyki_do_2015_roku___RM-26_09_2008_r__.pdf?1334718997.
10.Kotala A., Niedziółka A., Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury ekoturystycznej w województwie małopolskim, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2010, nr 5.
11.Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Kurpisz S.A., Poznań 2005.
12.Krippendorf K., Tourism in the System of Industrial Society, „Annals of Tourism Research” 1986, no. 13(4).
13.Kronenberg M., Włoszczowski T., Musiaka Ł., Starowiejska I., Serafin R., Raport o stanie ekoturystyki w Polsce, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2012.
14.Leung Y.F., Marion J.L., Farrell T.A., The Role of Recreation Ecology in Sustainable Tourism and Ecotourism, CABI Publishing, New York 2001.
15.Luzar E.J., Diagne A., Ecgan Ch., Henning B.R., Profiling the Nature-Based Tourist: A Multinomial Logit Approach, „Journal of Travel Research” 1998, no. 37(1).
16.Mason P., Zoo Tourism: The Need for More Research, „Journal of Sustainable Tourism” 2000, no. 8(4).
17.Priskin J., Assessment of Natural Resources for Nature-based Tourism: the Case of the Central Coast Region of Western Australia, „Tourism Management” 2001, no. 22(6).
18.Snopek A., Teoria i praktyka rozwoju ekoturystyki w Puszczy Białowieskiej – przykład gmin Białowieża i Hajnówka, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, nr 37(4).
19.Spychała A., Graja-Zwolińska S., Wlekła E., Wybrane determinanty popytu ekoturystycznego. Przykład Rzeczpospolitej Ptasiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 698, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 83.
20.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Nowy Sącz, http://www.nowysacz.pl/content/resources/dokumenty_strategiczne/Strategia_Rozwoju_2020.pdf.
21.Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2008–2013, https://www.slaskie.pl/stratur/srt_4_3.htm.
22.Woś B., Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2009, nr 5.
23.www.artystyka.eu.
24.www.bialowieza.com.pl.
25.www.bialowieza.info.pl.
26.www.biebrza-explorer.pl.
27.www.ecofrontiers.net.
28.www.ecohotelsoftheworld.com/homepage.html.
29.www.hoopoe.com.pl.
30.www.karczak.pl.
31.www.new.biebrza.com.
32.www.perkoz.lublin.pl.
33.www.turystyka-rys.pl.
34.www.uroczanka.prv.pl.
35.Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2010.15.07.2014
36.Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich „Dolina Baryczy”,
37.http://twardogora.pl/aktual/dolinabaryczy/lokalna_strategia_rozwoju.pdf.