Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Segmentacja rynku usług agroturystycznych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich

Autorzy: Ewa Pałka-Łebek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: agroturystyka obszary wiejskie rynek turystyczny wielofunkcyjny region Gór Świętokrzyskich
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (99-114)

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę opracowania profilu segmentu konsumentów usług agroturystycznych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich, a także rozpoznanie ich oczekiwań związanych z pobytem w gospodarstwach agroturystycznych znajdujących się na badanym obszarze. Segmentacja rynku turystycznego jest korzystna (zarówno ze strony podażowej, jak i popytowej). Dzięki niej wytwórcy produktów agroturystycznych uzyskują informacje pozwalające przygotować właściwe narzędzia marketingowe dla konkretnych segmentów rynku. Konsumenci są pewni, że przy opracowaniu ofert turystycznych uwzględnia się ich oczekiwania. Segmentacja rynku jest istotna, gdyż odpowiednia znajomość profilu konsumentów oraz zdiagnozowanie ich oczekiwań w odniesieniu do świadczonych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych usług sprzyja rozwojowi tej działalności. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój agroturystyki. Dzięki temu stała się ona ważnym elementem oferty turystycznej. Rozwijanie tej formy turystyki w naszym kraju jest uzależnione w znacznym stopniu od zaspokojenia potrzeb nabywców. Ważne zatem wydaje się badanie turystyki nie tylko od strony podażowej, ale również od strony popytowej, tj. badanie potencjalnych klientów. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w gminach regionu Gór Świętokrzyskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
2.Ferner K.F., Jak funkcjonuje marketing w turystyce?, Unique Selling Proposition, Wiedeń 1999.
3.Halloway J.Ch., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1997.
4.Janowski I., Agroturystyka i ekoturystyka – szansą odmiany oblicza świętokrzyskiej wsi, w: Wybrane problemy rozwoju regionalnego, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej 2004, z. 11.
5.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
6.Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN, Warszawa 1994.
7.Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2002.
8.Middleton V.C.T., Marketing w turystyce, PART, Warszawa 1996.
9.Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007.
10.Pałka E., Przestrzeń agroturystyczna w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN” 2008, nr 55.
11.Pałka E., Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
12.Pałka E., Zróżnicowanie przestrzenne pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich, „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN” 2007, nr 54.
13.Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2006.
14.Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego, Difin, Warszawa 2008.
15.Wczasy pod gruszą, red. L. Strzembicki, B. Brejewo, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995.
16.Współczesna ekonomia usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, PWN, Warszawa 2005.