Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
The Importance of The Busko-Zdrój and Solec-Zdrój Spas for Tourist Accommodation in Świętokrzyskie Voivodeship
(Znaczenie uzdrowisk Busko-Zdrój i Solec-Zdrój w kształtowaniu bazy noclegowej w województwie świętokrzyskim)

Autorzy: Tadeusz Ciupa
Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Geography

Roman Suligowski
Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Geography
Słowa kluczowe: uzdrowiska powiat buski wskaźniki stanu zagospodarowania turystycznego wskaźniki intensywności ruchu turystycznego
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: R10 Z30 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę porównawczą stanu i wykorzystania bazy noclegowej powiatu buskiego w 2000 i w 2015 roku z uwzględnieniem wpływu dwóch uzdrowisk tj. Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Korzystając z danych Urzędu Statystycznego dotyczących obiektów świadczących usługi noclegowe obliczono wskaźniki charakteryzujące stan zagospodarowania turystycznego (m.in. gęstość obiektów noclegowych, Charvata, Baretje’a i Deferta) i intensywność ruchu turystycznego (Schneidera, Deferta). Przeprowadzona analiza wielkości uzyskanych mierników wskazuje, że powiat buski można zaliczyć do obszarów dobrze rozwiniętych pod względem turystycznym na tle jednostek tej samej rangi w województwie świętokrzyskim, a nawet niektórych w Polsce. Wykazano, że decydujący wpływ na taką ocenę wywierają dwa dynamicznie funkcjonujące tu uzdrowiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych (Local Data Bank) (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
2.Butler, R.W. (1980). The concept of tourism area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 1 (24), 5–12.
3.Chudy-Hyski, D. (2006). Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/1, 129–141.
4.Ciupa, T., Biernat., T. (2007). Obiekty noclegowe i ich wykorzystanie w województwie świętokrzyskim na tle bazy noclegowej Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 466, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 9, 37–45.
5.Gonda-Soroczyńska, E. (2011). Przestrzeń uzdrowiskowa w krajobrazie kulturowym wsi na przykładzie uzdrowiska Solec-Zdrój. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, 39–49.
6.Gonda-Soroczyńska, E. (2012). Funkcja uzdrowiskowa małego miasta na przykładzie Buska-Zdroju. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 5–16.
7.Góra, J. (2013). Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 147, 53–67.
8.Górka, J., Wartecka-Ważyńska, A. (2013). Stan obecny i możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 193–207.
9.Hendel, M. (2016). Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 87, 157–170.
10.https://bdl.stat.gov.pl/BDL (20.02.2017).
11.Kapczyński, A., Szromek, A.R. (2008). Hypotheses concerning the development of Polish spas in the years 1949–2006. Tourism Management, 29, 1035–1037.
12.Kraś, J. (2011). Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Seminare, 29, 151–162.
13.Kultura i turystyka w województwie świętokrzyskim (200l). Kielce: Urząd Statystyczny.
14.Kurek, W., Mika, M. (2008). Turystyka jako przedmiot badań naukowych. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 11–49). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.
16.Lisik, R. (2010). Złoża leczniczych wód siarczkowych Las Winiarski i Busko-Północ. In: R. Lisik (ed.), Wody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju (pp. 267–274). Kielce: XYZ.
17.Lisik, R., Szczepański, A. (2014). Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego. Kielce: Fundacja Posteris.
18.Łajczak, A. (2001). Źródła mineralne Niecki Nidziańskiej. Czasopismo Geograficzne, 2 (72), 151–184.
19.Panasiuk, A. (2013). Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 9–22.
20.Pytel, S. (2010). Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 273–282.
21.Szromek, A.R. (2012). Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
22.Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. 2005.167.1399.
23.Warszyńska, J. (1985). Funkcja turystyczna Karpat polskich. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica, 18, 1–88.
24.Wójcikowski, W. (2013). Przestrzeń publiczna i usługowa miasta o funkcji uzdrowiskowej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, 209–224