Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Diversity of the Tourism Potential and Functions in the Roztocze Region
(Zróżnicowanie potencjału i funkcji w regionie turystycznym Roztocze)

Autorzy: Teresa Brzezińska-Wójcik
Uniwersytet Marii Cure-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Ewa Skowronek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Andrzej Świeca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Słowa kluczowe: potencjał turystyczny funkcja turystyczna Roztocze
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (65-81)
Klasyfikacja JEL: Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Roztocze jest regionem o znaczących zasobach przyrodniczych i kulturowych oraz stosunkowo dobrze rozwiniętej infrastrukturze. Decyduje to o jego wysokiej wartości poznawczej, wypoczynkowej i zdrowotnej. Jego możliwości w zakresie rozwoju różnych form turystyki nie są jednak w pełni wykorzystywane. Nierównomiernie jest też rozwinięta funkcja turystyczna w odniesieniu do całego obszaru. Celem artykułu jest zaprezentowanie przestrzennego zróżnicowania zjawisk turystycznych na Roztoczu. Został on zrealizowany z wykorzystaniem taksonomicznej metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Obliczono syntetyczne wielkości potencjału i funkcji turystycznej w gminach położonych w jego granicach. Uzyskane wielkości wskaźników pokazują, że tylko pięć jednostek (Krasnobród, Zwierzyniec, Janów Lubelski, Bełżec, Józefów) osiągnęło zadowalające – najwyższe mierniki. W pozostałych gminach – zaobserwowano dysproporcje w rozwoju potencjału i funkcji. Wyniki analizy relacji pomiędzy tymi wskaźnikami w gminach pozwoliły na określenie aktualnych problemów związanych z rozwojem turystyki. Powinny być one zatem uwzględnione w celu wzmocnienia sytuacji gospodarczej gmin poprzez rozwój turystyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych. Retrieved from: http://stat.gov.pl/bdl (20.03.2016).
2.Brzezińska-Wójcik, T., Skowronek, E. (2017) [in press]. Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne na Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej – wyzwania i problemy metodyczne. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
3.Brzezińska-Wójcik, T., Skowronek, E., Świeca, A. (2016). Roztocze – od krainy fizjograficznej do regionu turystycznego. In: T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, A. Świeca (eds.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne (pp. 133–168). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
4.Buraczyński, J. (1995). Regiony geomorfologiczne Roztocza. Annales UMCS, B, 48, 59–73.
5.Ciężkowski, W., Porwisz, B., Zuber, A. (2003). Geneza i wiek wód siarczkowych Horyńca Zdroju i Ratoszyna. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9 (part 2), 95–102.
6.Derek, M. (2008). Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce. A doctoral dissertation written under the scienfitic guidance of prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski. Warszawa. Retrieved from: http://www.zripl.uw.edu.pl/uploads/f_turyzm/1_pdfsam_doktorat%20 w%20pdf.pdf (22.01.2016).
7.Fischbach, J. (1989). Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych. Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, 5, 7–26.
8.Golian, S. (2015). Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki na Roztoczu. A doctoral dissertation written under the scienfitic guidance of prof. dr hab. Bogusław Sawicki and dr hab. Ewa Skowronek. Lublin: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
9.Gołembski, G. (ed.) (1999). Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Karolczak, M. (2002). Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Roztocza. Turyzm, 1, 5–36.
11.Kłusek, M. (2006). Fossil wood from the Roztocze region (Miocene, SE Poland) – a tool for palaeoenvironmental reconstruction. Geological Quarterly, 4 (50), 465–474.
12.Leszczycki, S. (1937). Les régions de l’industrie balnéaire et touristique en Pologne. Bilan du tourisme des villes de cure en Pologne. Acta Balneologica Polonica, 1 (2), 20–25.
13.Liszewski, S. (2003). Region turystyczny. Turyzm, 1 (13), 43–54.
14.Naumowicz, K. (1993). Potencjał turystyczny i regionalizacja turystyczna Polski. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, CCX (136), 165.
15.Skowronek, E., Kondraciuk, P., Kosyk-Bilska, L. (2015). Materialne dziedzictwo kulturowe. In: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (eds.), Roztocze – przyroda i człowiek (pp. 293–310). Zwierzyniec: Wydawnictwo Roztoczański Park Narodowy.
16.Sobolewska, A., Sztanke, M., Pasternak, K. (2007). Składniki borowiny i jej właściwości lecznicze. Balneologia Polska, 2 (XLIX), 93–98.
17.Szromek, A.R. (2012). Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
18.Świeca, A., Brzezińska-Wójcik, T., Skowronek, E., Krukowska, R., Tucki, A., Grabowski, T., Malska, M., Zinko,
19.J., Brusak, V., Pandiak, I., Shevchuk, O. (2015). Turystyka na Roztoczu. In: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (eds.), Roztocze – przyroda i człowiek (pp. 391–427). Zwierzyniec: Wydawnictwo RPN.
20.Tucki, A. (2009). Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego. Folia Turistica, 21, 145–164.
21.Turystyka w 2015 r. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
22.Turystyka w województwie lubelskim w 2015 r. (2016). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
23.Zajadacz, A. (2004). Potencjał turystyczny miast (na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.