Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Cultural Heritage of Pałuki in Relation to Development of Agritourism in the Region
(Dziedzictwo kulturowe Pałuk a rozwój agroturystyki w regionie)

Autorzy: Jolanta Cichowska
University of Science and Technology Bydgoszcz
Słowa kluczowe: turystyka wiejska agroturystyka dziedzictwo kulturowe Pałuki
Data publikacji całości:2017-12-30
Liczba stron:9 (83-91)
Klasyfikacja JEL: Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy było sprawdzenie czy wizerunek gospodarstw agroturystycznych współtworzony jest w oparciu o dziedzictwo kulturowe Pałuk. Badanie przeprowadzono drogą pogłębionego wywiadu telefonicznego przy użyciu anonimowego kwestionariusza. Odbyło się ono w 2017 roku w miesiącu maju i miało charakter wyczerpujący (wzięto pod uwagę wszystkie 24 zlokalizowane na Pałuckiej Ziemi pozarolnicze działalności). Zastosowana metoda pozwoliła na określenie czy w ocenie gospodarzy walory kulturowe analizowanego obszaru są atrakcyjne czy też nie. Ustalono również jak postrzegana jest przez gospodarzy promocja analizowanego regionu oraz czy dla pałuckich gmin turystyka kulturowa może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, E., Szewc-Rogalska, A. (2011). Infrastruktura techniczna czynnikiem poprawy spójności społeczno-ekonomicznej obszarów problemowych Podkarpacia. Zeszyt nr 18 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, 509–510.
2.Bednarski, L. (1998). Analiza finansowa. Warszawa: PWE.
3.Brzezińska, A.W. (2009). Specjaliści od kultury ludowej. Nauka, 3, 168.
4.Cichowska, J. (2016). Nowy produkt-nowa jakość, czyli jak zaistnieć na turystycznym rynku międzynarodowym. Ekologia i Technika, 3, 141–150.
5.Cichowska, J. (2008). Czynniki rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Doctoral dissertation. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
6.Hełpa-Liszkowska, K. (2013). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (255), 8.
7.Kosmaczewska, J., Górka, J. (2009). Ekonomiczne skutki rozwoju agroturystyki w opinii mieszkańców terenów wiejskich i lokalnych przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 521. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 11, 184.
8.Piotrowski, P. (2012). Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez wydarzenie (na przykładzie IndustriadyŚwięta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego). Turystyka Kulturowa 10, 18.
9.Przezbórska-Skobiej, L. (2016). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości. In: A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak (ed.), Turystyka Wiejska. Zagadnienia Ekonomiczne i Marketingowe, I. Poznań: Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o.
10.Pytel, S. (2010). Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego. Krajobraz a Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 274–275.
11.Rogulska, A. (2015). Czy komuś we współczesnej Polsce potrzebna jest kultura ludowa? In: A. Roguska, M. DanielakChomać (eds.), Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualności kultury ludowej. Część III (pp. 19–65). Siedlice: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlicach.
12.Zarębski, P. (2015).Wybrane elementy turystyki kulturowej jako czynnik rozwoju bazy noclegowej na obszarach wiejskich w Polsce. Turystyka i Kultura, 1, 76. Retrieved from: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/ viewFile/527/508.
13.Ziernicka-Wojtaszek, A., Zawora, T. (2010). Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich małopolski jako atrakcja agroturystyczna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 120.