Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Use of Tows Analysis in Tourism and Recreation Strategy Planning by a Commune Governing the Hosting Area
(Wykorzystanie analizy TOWS w projektowaniu strategii turystyki i rekreacji w gminie administrującej obszarem recepcyjnym)

Autorzy: Anna Szeliga-Duchnowska
WSB University in Wrocław

Bolesław Goranczewski
WSB University in Wrocław
Słowa kluczowe: strategia gminy rozwój turystyki TOWS
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (103-114)
Klasyfikacja JEL: L83 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The objective of the authors of this paper is to present the possibility of application of TOWS analysis which is based on a formula different from the commonly known, although not fully used, SWOT method, in tourism and recreation strategy planning in the hosting area. The article presents the duality of the methods due to their complementary and substitution character. The authors also indicate to differences resulting from the perspective of perception of the same groups of factors depending on the applied method. The utilitarian character of TOWS analysis is presented, which combined with SWOT analysis makes it possible to choose the appropriate variant of the strategy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ansperger, A. (2013). Konkurencyjność miejsca docelowego w turystyce na przykładzie Torunia, lata 2005–2012. In: A. Ansperger, Z. Preisner (eds.), Wybrane aspekty turystyki i rekreacji (pp. 143–156). Toruń: Wydawnictwo WSB.
2.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
3.Goranczewski, B., Puciato, D. (2010). SWOT analysis in the formulation of tourism development strategies for destinations. Tourism, 20, 47–56.
4.Goranczewski, B. (2011). Klient wewnętrzny w zarządzaniu administracją publiczną. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 26, 221–242.
5.Goranczewski, B., Szeliga-Kowalczyk, A. (2015). Federacja podmiotów III sektora działalności społeczno-gospodarczej. Krapkowice: Wydawnictwo SUPLES.
6.Goranczewski, B., Szeliga-Kowalczyk, A. (2015). Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych. Ujęcie holistyczne. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
7.Holloway, J.Ch., Robinson, Ch. (1997). Marketing w turystyce. Warszawa: PWE.
8.Łobos, K., Puciato, D. (2013). Dekalog współczesnego zarządzania. Warszawa: Difin.
9.Mazurkiewicz, L. (2002). Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. Warszawa: PWE.
10.Obłój, K. (2014). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
11.PN-EN ISO 140001 (2005). Systemy zarządzania środowiskowego. Warszawa: Wydawnictwo PKN.
12.PN-ISO 10007 (2005). Systemy zarządzania jakością. Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją. Warszawa: Wydawnictwo PKN.
13.PN-EN ISO 9000 (2006). Systemy zarządzania jakością, podstawy i terminologia. Warszawa: Wydawnictwo PKN.
14.PN-ISO 10005 (2007). Systemy zarządzania jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości. Warszawa: Wydawnictwo PKN.
15.PN-EN ISO 9004 (2010). Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. Warszawa: Wydawnictwo PKN.
16.Puciato, D. (2008). Jakość życia mieszkańców gminy uzdrowiskowej Jedlina Zdrój. Opole: Wydawnictwo Politechnika Opolska, Studia i Monografie.
17.Romanowska, M., Gierszewska, G. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
18.Sharplin, A. (1985). Strategic Management. New York: McGraw-Hill.
19.Sołowiej, D. (1992). Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Poznań: Wydawnictwo UAM.
20.Stańczyk, S. (2015). Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań. In: W. Czakon (ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (pp. 243–265). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA. Szromik, A. (2005). Marketing terytorialny. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna Travel & Tourism Competitivenes Report 2013, Word Economic Forum.
21.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. 2004, nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).
22.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
23.Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix. A tool for situational analysis. Long Range Planning, 2 (15), 54–66.