Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.37-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 37 2018
Efekty realizacji celów strategicznych w wybranych miastach ze szczególnym uwzględnieniem gminy miasta Szczecina

Autorzy: Radosław Adamski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: strategia realizacja celów zarządzanie Szczecin
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (9-24)
Klasyfikacja JEL: R11 O20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie efektów realizacji celów strategicznych ze szczególnym uwzględnieniem gminy miasta Szczecina. Jako bazowe zostały wykorzystane dane pozyskane z opracowań Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecina. Ich analiza pokazała duże zróżnicowanie w rozwoju kluczowych segmentów w poszczególnych polskich miastach. Autor zbadał powyższą kwestię, wprowadzając odniesienie do wykreowanego miasta idealnego, a więc takiego, które w polskich warunkach mogłoby uzyskać najwyższe możliwe wyniki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina za 2016 rok (2017). Szczecin: Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecina.
2.Chandler, A.D. Jr. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge: M.I.T. Press.
3.Fleszer, D. (2013). Strategiczne zarządzanie Jednostką Samorządu Terytorialnego – istota, cele, etapy, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1, 163–183.
4.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Scholar.
6.Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet.
7.Krukowski, K. (2005). Zakres i metody analizy strategicznej gmin i powiatów. W: W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego (s. 81–92). Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
8.Krupski, R. (red.) (2007). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
9.Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M. (2007). Budżet zadaniowy w Polsce – istota, struktura, metodyka. W: T. Lubińska (red.), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznym (s. 44–59). Warszawa: Difin.
10.Marciniak, S. (2007). Konkurencyjność gospodarki polskiej. W: S. Jankowski (red), Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej (s. 153–179). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
11.Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: PWN.
12.Młodzik, E. (2015). Założenia koncepcji New Public Management. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 185–194.
13.Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
14.Sun, Zi (2012). Sztuka wojenna. Ożarów Mazowiecki: Olejsiuk.
15.Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
16.Zalewski, A. (2006). Teoria i praktyka nowego zarządzania publicznego. W: M. Ostaszewski, M. Zaleska (red.), W stronę teorii i praktyki finansów (s. 74). Warszawa: Wydawnictwo SGH.
17.Zieleniewski, J. (1981). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
18.Ziółkowski, M. (2005). Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (s. 103–107). Warszawa: Wydawnictwo SGH.