Linguistic Reports

OAI
CC BY-SA   Open Access 

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji w „Linguistic Reports”:

1. Redaktor dokonuje wstępnej oceny nadesłanych tekstów z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.

2. Zakwalifikowane artykuły naukowe przekazywane są do dwóch niezależnych Recenzentek/Recenzentów, którzy pochodzą z innej placówki naukowej niż Autorka/Autor artykułu. Recenzentki/Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne);
  • relacji podległości zawodowej;
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

3. Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process).

4. Aktualna lista Recenzentek/Recenzentów publikowana jest w każdym numerze oraz na stronie czasopisma, jednakże nazwiska Recenzentek/Recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

5. Zasady oceny artykułów i formularz recenzencki podane są do publicznej wiadomości na stronie czasopisma.

6. Recenzje mają formę pisemną i stanowią podstawę do przyjęcia artykułu do druku bądź jego odrzucenia. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmują redaktorzy tematyczni wraz z Radą Naukową "Linguistic Reports".

7. Po otrzymaniu recenzji Autorki/Autorzy artykułów zobowiązani są do dokonania korekty artykułu z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentki/Recenzenta.

 

Formularz recenzji artykułu

Recenzenci