Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
Universum szkoły wyższej versus rynek pracy

Autorzy: Arkadiusz Żukiewicz
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: uniwersytet universum rynek pracy pedagogika społeczna analiza czynnikowa
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (67-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dyskurs akademicki dotyczący spraw łączenia odmiennych ról uniwersytetów prowadzi do dialogu, w którym akcentowane są różnorodne poglądy. Przykład universum uczelni wyższej w zestawieniu z po- trzebami rynku pracy to jeden z licznych obszarów dialogu. W artykule zastosowano narzędzie analizy czynnikowej, które może być pomocne w dociekaniu akademickim. Z jego pomocą można dokonywać ze- stawień odpowiednich funkcji, wykazując ich zbieżności w odniesieniu do konkretnych czynników okre- ślających specy kę uniwersytetu jako typu uczelni wyższej. Rozważania są prowadzone z perspektywy pedagogiki społecznej, która jest nauką łączącą teorię z praktyką.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, J. (1994). Rozważania o uniwersytecie. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Eduka- cja wobec zmiany społecznej (s. 23–47). Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.
2.Giddens, A. (2010). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Jaskot, K. (2006). Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej. W: K. Jaskot (red.), Wpro-
4.wadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (s. 398–413). Szczecin: O cyna In Plus.
5.Kamiński, A. (1980). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.
6.Radlińska, H. (1935). Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej.
7.Warszawa: Nasza Księgarnia.
8.Radlińska, H. (1961). Egzamin z pedagogiki społecznej. W: H. Radlińska, Pedagogika społeczna
9.(s. 359–395). Wrocław: Ossolineum.
10.Twardowski, K. (2011). O dostojeństwie uniwersytetu. Poznań: Wydawnictwo UAM.
11.Woleński, J. (1985). Filozo czna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: PWN.
12.Znaniecki, F. (1984). Społeczne role uczonych. Warszawa: PWN.
13.Żukiewicz, A. (2009). Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedago-
14.gicznej refleksji Heleny Radlińskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedago- gicznego.