Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
ANALIZA TRENDÓW W KOLEJOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH

Autorzy: Krzysztof Krawiec
Politechnika Śląska

Janusz Ćwiek
Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: transport kolejowy przewozy pasażerskie koleje regionalne
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (53-62)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę trendów w regionalnych i aglomeracyjnych przewozach kolejowych w poszczególnych województwach w latach 2010–2016. Dokonano krótkiej charakterystyki struktury przewozów pasażerskich w województwach dzięki zbadaniu procentowego udziału przewozów regionalnych i aglomeracyjnych na tle przewozów dalekobieżnych oraz trendów w zakresie liczby pasażerów przewożonych w kolejnych latach w poszczególnych województwach. Następnie szczegółowej analizie poddano dwa parametry: znormalizowaną wartość wskaźnika nasycenia samochodami osobowymi dla wartości średnich dotyczących całego kraju oraz znormalizowane wartości średniej liczby przejazdów na mieszkańca w ruchu regionalnym dla poszczególnych województw. Rezultatem analizy jest podział województw na trzy grupy ze względu na różne zachowanie poszczególnych wskaźników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyr, T. (2008). Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych. Technika Transportu Szynowego,
2.14 (11), 51–57.
3.Dyr, T. (2009). Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
4.Engelhardt, J., Wardacki, W., Zalewski, P. (1995). Transport kolejowy: organizacja, gospodarowanie, zarządzanie. Warszawa:
5.Kolejowa Oficyna Wydawnicza.
6.Król, M., Taczanowski, J. (2016). Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
7.SGH.
8.Mężyk, A. (2012). Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w świetle ustawy o publicznym transporcie
9.zbiorowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 713, 137–156
10.Mężyk, A. (2018). Railway Structure and Performance in Poland. W: M. Suchanek (red.), New Research Trends in Transport
11.Sustainability and Innovation. TranSopot 2017 (s. 101–109). Cham: Springer.
12.Sekuła, P. (2013). Kolejowe przewozy regionalne – wyzwania i problemy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
13.we Wrocławiu.
14.Urząd Transportu Kolejowego (2017). Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian. Warszawa.
15.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13.
16.Wołek, M. (2007). Perspektywy rozwoju kolei aglomeracyjnych w Polsce w latach 2007–2013. Zeszyty Naukowe. Transport /
17.Politechnika Śląska, 62, 529–533.
18.Żurkowski, A. (2012). Przewozy aglomeracyjne i regionalne jako element systemowej organizacji przewozów pasażerskich.
19.Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne,
20.3 (99), 365–375.