Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Polityka innowacyjna w Polsce – wykorzystanie ulg podatkowych

Autorzy: Joanna Stryjek ORCID
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: polityka innowacyjna działalność B+R bodźce podatkowe
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (79-88)
Klasyfikacja JEL: H20 O20 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Znaczenie polityki innowacyjnej było w Polsce długo niedoceniane. Uwaga władz pań- stwowych została skierowana na projektowanie i wdrażanie narzędzi ww. polityki dopiero w obliczu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Niemniej mimo stale rosnącej popularności bodźców podatkowych (zarówno w UE, jak i w ujęciu globalnym) ich wykorzystanie w Polsce w latach 2004–2015 miało marginalne znaczenie. Celem artykułu jest 1) analiza czynników, które przyczyniły się do wskazanego powyżej stanu rzeczy, oraz 2) próba wstęp- nej oceny efektywności i potencjalnego dalszego wykorzystania nowych instrumentów podatkowych – tj. ulg podatkowych wspierających rozwój działalności badawczo-rozwojowej, które zostały wprowadzone w Polsce w latach 2016–2018. Wykorzystane metody badawcze obejmują obserwację (w tym obserwację uczestniczącą), analizę danych statystycznych, dokumentów oraz literatury przedmiotu. W świetle wyników badań ważnym czynnikiem ograniczającym wykorzystanie w Polsce bodźców podatkowych wspierających działalność B+R był sposób organizacji dystrybucji środków pochodzących z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych UE (stanowiących bardzo ważne źródło finansowania działalności B+R przedsiębiorstw przez państwo), który sprzyjał wykorzystaniu instrumentów bezpośrednich, a nie ulg podatkowych. Ponadto instrumenty o charakterze bodźców podatkowych, które wdrożono w Polsce w latach 2004–2015, zostały zaprojektowane w sposób mało atrakcyjny z punktu widzenia ich potencjalnych beneficjentów. Doświadczenia innych państw pokazują, że efektywność stosowania ulg podatkowych wspierających działalność B+R jest zbliżona do efektywności instrumentów bezpośrednich.Decyzja w zakresie przeprowadzenia przez państwo interwencji za pomocą bodźców po- datkowych lub instrumentów bezpośrednich jest więc w znacznej mierze uzależniona od bilansu korzyści i wad stosowania poszczególnych narzędzi interwencji. Jeżeli chodzi o korzyści – w przypadku bodźców podatkowych na pierwszy plan wysuwają się niższe koszty administracyjne. Ponadto instrumenty te powinna cechować przejrzystość i łatwość stosowania, co niestety, nie było do tej pory silną stroną ulg podatkowych wspierających działal- ność B+R w Polsce i miało negatywny wpływ na poziom wykorzystania ww. instrumentów przez przedsiębiorców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bérubé, Ch., Mohnen, P. (2009). Are firms that receive R&D subsidies more innovative? Canadian Journal of Economics, 1 (42), 206–225.
2.Busom, I., Corchuelo, B., Martínez-Ros, E. (2014). Tax incentives... or subsidies for busi- ness R&D? Small Business Economics, 3 (43), 571–596.
3.Carvalho, A. (2012). Why are Tax Incentives Increasingly Used to Promote Private R&D? Pobrano z:
4.https://econpapers.repec.org/paper/cfewpcefa/2011_5f04.htm (15.01.2019). European Commission (2014). A study on R&D Tax Incentives: Final Report.
5.Luxembourg: Office for Official Publications of the EC.
6.Hall, B., Van Reenen, J. (2000). How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence. Research Policy, 29, 449–469.
7.Jasiński, A.H. (2013). Instrumenty polityki innowacyjnej: Czy grają w Polsce? Zagadnienia Naukoznawstwa, 1 (195), 3–23.
8.Majkowska, M. (2018). Ulga B+R powoli się rozpędza. Skorzystało z niej dwa razy więcej firm. Pobrano z: https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1178400,wiecej-odliczen-w-ramach-ulgi-b-r.html (15.01.2019).
9.OECD (2014). Tax incentives for R&D and innovation. W: OECD, Science, Technology and Industry Outlook (s. 164–173). Paris: OECD Publishing.
10.Ustawa (2005). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2005, nr 179, poz. 1484.
11.Ustawa (2008). Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2008, nr 116, poz. 730.
12.Ustawa (2015). Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Dz.U. 2015, poz. 1767.
13.Ustawa (2016). Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Dz.U. 2016,
14.poz. 1933.
15.Ustawa (2017). Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Dz.U. 2017,
16.poz. 2201.
17.Uzasadnienie (2015). Uzasadnienie do projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Druk Sejmowy nr 3286.
18.Pobrano z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3286 (15.01.2019).