Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 29 2016
Wojna 1920 roku wedle Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego. Znaczenie polskiego zwycięstwa dla Europy.

Autorzy: Włodzimierz Suleja
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: zwycięstwo Michaił Tuchaczewski rok 1920 federalizm bolszewicy ofensywa kontruderzenie Warszawa Wieprz Józef Piłsudski
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (127-140)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule ukazano dwa spojrzenia na wydarzenia 1920 roku, a w szczególności ofensywę bolszewików, dowodzoną przez Michaiła Tuchaczewskiego i kontruderzenie znad Wieprza, przygotowane i zrealizowane przez Józefa Piłsudskiego – z punktu widzenia głównych bohaterów dramatu, którzy walczyli nie tylko w 1920 roku, ale też przedstawili dwa odmienne punkty widzenia w kilka lat później. Polemiczne zderzenie, zwłaszcza ze strony Piłsudskiego, jest też świadectwem znakomitego pisarskiego kunsztu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. VII, Warszawa 1937.
2.Charaszkiewicz E., Przebudowa wschodu Europy. Fragmenty faktów z lat 1917–21, Niepodległość, t. IX (po wznowieniu), Londyn–Nowy Jork 1974.
3.Cisek J., Rok 1920, Warszawa 2010.
4.Cisek J., Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów, Londyn 1990.
5.Cisek J., Jędrzejewicz W., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. 2, Wrocław 1994.
6.d’Abernon E.V., Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata, Warszawa 1992 (reedycja 1990).
7.Davies N., Orzeł biały i czerwona gwiazda: wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, Kraków 1997.
8.Dziewanowski M.K., Joseph Pilsudski. A European Federalist, 1918–1922, Stanford 1969.
9.Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, wyd. III, Warszawa 1990.
10.Hunczak T., Ukraine and Poland in Documents 1918–1922, New York 1983.
11.Kutrzeba T., Wyprawa kijowska 1920 roku, Warszawa 1937.
12.Listy Józefa Piłsudskiego, wstęp i oprac. K. Świtalski, Niepodległość, t. VII (po wznowieniu), Londyn–Nowy Jork 1962.
13.Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001.
14.Nowik G., Zanim złamano „Enigmę”... Polski radiowywiad pod czas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920, cz. 1, Warszawa 2004;
15.Nowik G., Zanim złamano „Enigmę”... Rozszyfrowano „Rewolucję”. Polski radiowywiad podczas wojny polsko-bolszewickiej 1918–1920, cz. 2, Warszawa 2010.
16.Pomarański S., Pierwsza wojna polska (1918–1920). Zbiór wojennych komunikatów prasowych sztabu generalnego WP (za czas 26 XI 1918 do 20 X 1920), Warszawa 1920.
17.Skaradziński B., Polskie lata 1919–1920, t. 1–2, Warszawa 1993.
18.Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
19.Suleja W., Listy generała dywizji Kazimierza Sosnkowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego w okresie wyprawy kijowskiej (kwiecień–maj 1920), „Przegląd Wschodni” 1992/1993, t. 2, z 1 (5).
20.Wandycz P., The Soviet-Polish Relations 1917–1921, Cambridge Mass. 1969.
21.Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe, red. A. Koryna, Warszawa 1991.
22.Wrzosek M., Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992.