Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.41-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 41 (2018)
Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte

Autorzy: Katarzyna Szymala ORCID
Zakład Filozofii Polityki, Instytut Filozofii UW
Słowa kluczowe: etyka troski teoria feministyczna relacje zależność filozofia polityki
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:20 (59-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba ujęcia etyki troski jako intrygującego dla filozofii polityki metanarzędzia oraz zwrócenie uwagi na jej wkład w rozumienie filozoficznych aspektów funkcjonowania wspólnoty politycznej we współczesnym dyskursie. Struktura koncepcyjna prezentowanych treści opiera się na przyjęciu analogii między myśleniem a postrzeganiem rzeczywistości za pomocą metafory camera obscura. Wykorzystanie dosłownej i metaforycznej wykładni tego wyrażenia otwiera możliwość usytuowania dyskursu kobiet, organizowanego zwykle w oparciu o kategorię miejsca, wokół osi widzialne – niewidzialne, z podkreśleniem wagi tego, co ukryte. To, co niewidzialne (prywatne) umożliwia to, co widzialne i publiczne, warunkuje je i wspiera. Etyka troski pokazuje, jak powszechnym zjawiskiem jest współzależność, którą nie tyle trzeba znieść poprzez upaństwowienie, co wprowadzić w obszar debaty filozofii polityki jako rewers tego, co publiczne i wymaga nie tyle upaństwowienia, co dowartościowania. Punktem wyjścia dla prowadzonych rozważań są uwagi Hannah Arendt, Alasdaira MacIntyre’a oraz amerykańskiej feministki Evy Feder Kittay.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendt, H. (2000). Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
2.Bator, J. (2001). Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria.
3.Czyżowska, D. (2004). Płeć a etyka troski i etyka sprawiedliwości. Psychologia Rozwojowa 9,1, s. 119-130.
4.Dubisz, S. (2003; red.). Uniwersalny słownik języka polskiego, T. 2 K- Ó. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Feder Kittay, E. (2005). Equality, Dignity and Disability, Perspectives on Equality. W: M. A. Lyons, F. Waldron (red.). Perspectives on Equality. The Second Seamus Heaney Lectures. Dublin: The Liffey Press, s. 93-119.
6.Feder Kittay, E. (2005). On The Margins of Moral Personhood. Ethics 116, s. 100-131.
7.Feder Kittay, E. (2009). The Personal is Philosophical is Political: A Philosopher and Mother of a Cognitively Disabled Person Sends Notes from the Battlefield. Metaphilosophy 40, 3-4, s. 606-627.
8.Feder Kittay, E., (2011a). From the Ethics of Care to Global Justice. Pobrane z: http://www.igs.ocha.ac.jp/igs/IGS_publication/journal/14/14%20Kittay.pdf [data otwarcia: 30.01.2018].
9.Feder Kittay, E. (2011b). The Ethics of Care, Dependence and Disability. Ratio Iuris 24, 1, s. 49-58.
10.Feder Kittay, E. (2015). Centering Justice on Dependency and Recovering freedom. Hypatia, 30,1, s. 285-291.
11.Gawkowska, A. (2010). „Niewiastę dzielną któż znajdzie”? (Prz 31,10). Etyka cnót kobiecych według nowego feminizmu. W: N. Szutta (red.). Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 277-296.
12.Gawkowska, A. (2011). The Importance of Receptivity in Christian Antropology. New Feminist Case Study. Polonia Sacra 28/72, s. 39-46.
13.Gilligan, C. (2015). Innym głosem. Teoria psychologiczna a rozwój kobiet, przeł. B. Szelewa. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
14.Held, V. (2006). The Ethics of Care. Personal, Political and Global. New York: Oxford University Press.
15.Hyży, E. (2017). Dzielenie się światem. Nowy feministyczny realizm w ujęciu Karen Barad. W: E. Hyży (red.). Feministyczne konteksty. Multidyscyplinarnie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
16.Juruś, D. (2015). Czy etyka troski może prowadzić do zaniku troski? Roczniki Filozoficzne 63, 2, s. 187-206.
17.Kopaliński, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.
18.Kruczkiewicz, B. (1996; red.). Słownik łacińsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Tadeusza Radjusza GUTENBERG-PRINT.
19.Kymlicka, W. (2009). Współczesna filozofia polityczna, przeł. A. Pawelec. Warszawa: Fundacja Aletheia.
20.Llano, A. (2016). Otro modo de pensar. Pamplona: EUNSA.
21.MacIntyre, A. (1999). Dependent Rational Animals: why human being need the virtue. Illinois: Open Court Chicago and La Salle.
22.Mansbridge, J., Moller Okin. S. (1998, 2002). Feminizm. W: E. Goodin, F. Pettit (red.). Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, przeł. C. Cieśliński, M. Poręba. Warszawa: Książka i Wiedza, s. 352-379.
23.Mendus, S. (1998). Feminist Political Philosophy. W: E. Craig (red.). Routledge Encyclopedia of Philosophy. London and New York: Routledge, s. 614-621.
24.Nagrodkiewicz, S. (2010). Seyla Benhabiba – feminizm i polityka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
25.Noddings N. (2003). Caring. A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, second edition, with a new preface. Berkeley: University of California Press.
26.Nussbaum, M. (2002). Long-Term Care and Social Justice: A Challenge to Conventional Ideas of the Social Contract. W: World Health Organization, Ethical choices in long-term care. What does justice require? Pobrane z:
27.https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=Z4ZnFz9DSB0C&oi=fnd&pg=PR5&dq=nussbaum+longterm+care+and+social+justice&ots=RAK3VG58aO&sig=K59FISCWzT2jMelkTbBpS8kH2jg&redir_esc=y#v=onepage&q=nussbaum%20long-term%20care%20and%20social%20justice&f=false [dostęp: 18.06.2017]
28.Senett, R. (2010). Etyka dobrej roboty, przeł. J. Dzierzgowski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
29.Sepczyńska, D. (2012). Etyka troski jako filozofia polityki. Etyka 45, s. 37-61.
30.Tong, R. (2002). Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
31.Tönnies, F. (2008). Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
32.Uliński, M. (2012). Etyka troski i jej pogranicza. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
33.Waleszczyński, A. (2013). Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje. Warszawa: Środkowoeuropejski Instytut Zmiany Społecznej.
34.Wiśniakowska, L. (2004). Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
35.Ziemińska, R. (2008). Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci? Analiza i Egzystencja 8, s.115 – 131.