Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 29 (2015)
Richard Gale i problem negacji

Autorzy: Adam Bastek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: Richard Gale, fakty negatywne, negatywne zdarzenia, negatywne stwierdzenia, eliminowanie negatywów, niekompatybilność (niezgodność), negacja egzystencjalna
Rok wydania:2015
Liczba stron:25 (61-85)

Abstrakt

There is still no agreement as to the way of interpreting negative statements and the ontological status of negative facts or events. Following W. V. Quine (On What There Is), some philosophers claim that world becomes overcrowded. It becomes overcrowded because positive events (or states of affairs) carry on their backs an infinite number of negative phantoms (quasi- entities). For instance, my being here now requires my not being elsewhere. As we know, in his works Quine developed a minimalistic vision of ontology (Quine’s taste for desert landscapes related to Ockham’s razor). On the other hand, every true proposition (positive or negative) corresponds with an event – there must be a negative event. Otherwise we will find it difficult to express what it is that corresponds to a negative statement. This point of view was temporarily presented by B. Russell (Philosophy of Logical Atomism). Gale (On What There Isn’t) examines the arguments for and against negative facts and events. The purpose of this paper is to present Gale’s inquiry into negatives and its ontological consequences. The conclusion of Gale’s investigations is as follows: what exists in the world is positive and the world is fully describable in positive statements. He argues along Kantian lines with British accent: it is meaningful to say that some objects are non-existent but it is meaningless to apply negation to the universe as a whole. While he argues along Kantian lines with British accent, I suggest solution with Polish accent (S. Leśniewski): it is contradictory to say that some objects are nonexistent.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brown L., The Sophist on Statements, Predication, and Falsehood, [w:] G. Fine (ed.), The Oxford Handbook of Plato, Oxford: Oxford University Press 2008, s. 437–462.
2.Fiut I.S., Negacja i niebyt. Ujęcie systemowe Georga W.F. Hegla i Martina Heideg- gera, Kraków: Krakowski Klub Artystyczno-Literacki 1997.
3.Gale R.M., On What There Isn’t, „The Review of Metaphysics” 1972, 25, 3, s. 459–488.
4.Gale R.M., Negation and Non-Being, „American Philosophical Quartley Monograph Series” no. 10, Oxford: Basil Blackwell 1976.
5.Hegel G.W.F., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), Hgg. F. Nicolin, O. Pöggeler, Hamburg: Felix Meiner Verlag 1991.
6.Heinemann F.H., The Meaning of Negation, „Proceedings of the Aristotelian Society. New Series” 1943–1944, 44, s. 127–152.
7.Horn L.R., A Natural History of Negation, Stanford: Center for the Study of Lan- guage and Information 2001.
8.Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 2, Warszawa: PWN 1961.
9.Kowalski Z., Krzyszto ak W., Biłat A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, przedmowa J. Woleński, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1998.
10.Leśniewski S., Przyczynek do analizy zdań egzystencjalnych, „Przegląd Filozo czny” 1911, 14, s. 329–345.
11.Mabbott J.D., Ryle G., Price H.H., Symposium: Negation, „Proceedings of Aristo- telian Society. Suplementary Volumes” 1929, 9, s. 67–111.
12.Nowak L., Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej meta zyki unitarnej, t. 1: Nicość i istnienie, Poznań: Zysk i S-ka 1998.
13.Poczobut R., O sposobie istnienia negatywów, „Filozo a Nauki” 2001, 4 (36), s. 127–134.
14.Quine W.V.O., O tym, co istnieje, [w:] tenże, Z punktu widzenia logiki. Dziewięć esejów logiczno- lozo cznych, tłum. B. Stanosz, Warszawa: Fundacja Aletheia 2000, s. 29–47.
15.Russell B., Human Knowledge. Its Scope and Limits, New York: Simon and Shuster 1948.
16.Russell B., An Inquiry into Meaning and Truth, London: George Allen And Unwin 1956.
17.Russell B., The Philosophy of Logical Atomism, London–New York: Routledge Classics 2000.
18.Sigwart C., Logic, vol. 1: The Judgment, Concept, and Inference, trans. H. Dendy, New York: Macmillan & Co. 1895.
19.Stróżewski W., Istnienie i sens, Kraków: Znak 2005.
20.Woleński J., Przyczynek do fenomenologii zaniechania, [w:] Świadomość, świat, wartości. Prace o arowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, D. Leszczyński, M. Rosiak (red.), Wrocław: O cyna Na- ukowa PFF 2013, s. 79–94.