Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2016.34-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 34 (2016)
Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu

Autorzy: Witold P. Glinkowski
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: Tischner scena filozofia dramatu filozofia dialogu
Rok wydania:2016
Liczba stron:20 (71-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The paper aims to pinpoint one of the main interpretational problems of Józef Tischner’sphilosophy – the dispute around the notion of scene, which is the basicconcept in Tischner’s ‘philosophy of drama’. It is as well strongly connected withtheatre studies. That is why it is common to regard Tischner’s philosophy in a theatricalcontext. On the other hand, Tischner’s scene is also referred to world of entities,which in traditional philosophy was a field of ontological investigates. Both abovementionedtendencies are a result of misunderstanding Tischner’s thought and theylead to the wrong interpretation of his philosophy of man. Yet according to Tischnerman does not play in a drama as an actor on the scene, but rather he is a dramaticalbeing. Proper understanding of Tischner’s notion of scene is essential to understandhis philosophical project and to recognize its value and novelty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baczyński W. (2004), Człowiek jako istota dramatyczna w ujęciu księdza Józefa
2.Tischnera, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny.
3.Bobko A. (2007), Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii
4.Kanta i Tischnera, Kraków–Rzeszów: Instytut Myśli Józefa Tischnera.
5.Bobko A., Karolczak, M. (red.) (2013), Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem,
6.Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.
7.Bollnow O.-F. (1963), Mensch und Raum, Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
8.Buber M. (1962), Bilder von Gut und Böse. W: Buber, M. Werke, Bd. I: Schriften
9.zur Philosophie (s. 605–650), München–Heidelberg: Kösel-Verlag.
10.Buber M. (1973), Ich und Du. W: Buber, M., Das dialogische Prinzip, Heidelberg:
11.Verlag Lambert Schneider.
12.Buber M. (1992), Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych (J. Doktór tłum.), Warszawa:
13.PAX.
14.Gadacz T. (2005), Problem zła w filozofii Józefa Tischnera, „Horyzonty Wychowania”,
15.nr 4 (7), s. 21–40.
16.Glinkowski W.P. (2004), Pytanie o dialogiczny status „współ” – w świetle Heideggerowskiego
17.Dasein, „Edukacja Filozoficzna”, nr 38, s. 257–276.
18.Glinkowski W.P. (2003), Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera,
19.Łódź: Wyd. UŁ 2003.
20.Heidegger M. (1994), Bycie i czas, (B. Baran tłum.), Warszawa: Wyd. PWN.
21.Heller M. (2015), Człowiek sceny, człowiek dramatu, http://www.niedziela.pl/arty;
22.http://gosc.pl/doc/2449559.Heller-polemizuje-z-Tischnerem.
23.Heller M. (2001), Dyskusji z Tischnerem ciąg dalszy, [w:] W. Zuziak (red.), Pytając
24.o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera, W. Zuziak (red.), Kraków:
25.Wyd. Znak, s. 67–76.
26.Kłoczowski J.A. (2006), Mówić o Bogu: Sacrum czy Dobro? [w:] Człowiek wobec
27.wartości, J. Jagiełło, W. Zuziak (red.), Kraków: Wyd. Znak s. 91–109.
28.Kot D. (2014), Między dramatyką a dialogiką, „Logos i Ethos”, nr 20 (1),
29.s. 53–72.
30.Kot D. (2005), Tischnerowska filozofia sceny, „Colloquia Communia”, nr 78–79
31.(1–2), s. 123–132.
32.Kozłowski R. (2000), Człowiek jako „egzystencja dramatyczna”, „Kwartalnik
33.Filozoficzny”, nr 28 (3), s. 4–25.
34.Kozłowski R. (2003), Idea dialogiczności w koncepcji „człowieka dramatycznego”
35.Józefa Tischnera, „Poznańskie Studia Teologiczne”, nr 14, s. 261–274.
36.Legięć J. (2012), Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera, Kraków:
37.Wyd. Dehon.
38.Lévinas E. (1998), Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, (M. Kowalska
39.tłum.), Warszawa: Wyd. PWN.
40.Marszałek I. (2014), Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła, Kraków:
41.Wyd. WAM.
42.Nowicki A. (1991), Spotkania w rzeczach, Warszawa: Wyd. PWN.
43.„Przegląd Filozoficzny” (2015), nr 24 (4) [nr w całości poświęcony M. Buberowi].
44.Szary S. (2005), Człowiek – podmiot dramatu: antropologiczne aspekty filozofii
45.dramatu Józefa Tischnera, Kęty: Wyd. Antyk.
46.Tarnowski K. (2001), Ziemia obiecana, ziemia odmówiona, [w:] Pytając o człowieka.
47.Myśl filozoficzna Józefa Tischnera W. Zuziak (red.),Kraków: Wyd.
48.Znak, s. 137–159.
49.Theunissen M. (1981), Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart,
50.Berlin–New York: Walter de Gruyter.
51.Tischner J. (1971), Aksjologiczne podstawy doświadczenia „ja” jako całości cielesno-
52.przestrzennej, [w:] W: Logos i Ethos. Rozprawy filozoficzne K. Kłósak
53.(red.), Kraków: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Teologicznego,
54.s. 33–82.
55.Tischner J. (1980), Bezdroża spotkań, „Analecta Cracoviensia”, nr 12, s. 137–172.
56.Tischner J. (1989), Das menschliche Drama. Phänomenologische Studien zur Philosophie
57.des Dramas, München: Wilhelm Fink Verlag.
58.Tischner J. (1978), Fenomenologia spotkania, „Analecta Cracoviensia”, nr 10,
59.s. 73–98.
60.Tischner J. (2006), Fenomenologia świadomości egotycznej, [w:] J. Tischner, Studia
61.z filozofii świadomości (A. Węgrzecki red.), Kraków: Instytut Myśli Józefa
62.Tischnera, s. 129–417.
63.Tischner J. (1990), Filozofia dramatu, Paryż: Éditions du Dialogue.
64.Tischner J. (2006), Ja osobowe, [w:] J. Tischner, Studia z filozofii świadomości
65.(A. Węgrzecki red.), Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 351–390.
66.Tischner J. (1999), Ksiądz na manowcach, Kraków: Wyd. Znak.
67.Tischner J. (1993), Miłość niemiłowana, Kraków: Wyd. S. Grotomirskiego.
68.Tischner J. (1993a), Myślenie według wartości, Kraków: Wyd. Znak. [I wyd. 1982].
69.Tischner J. (1977), Przestrzeń obcowania z drugim, „Analecta Cracoviensia”,
70.nr 9, s. 67–86.
71.Tischner J. (1978a), Solidaryzacja i problem ewolucji świadomości, [w:] Studia
72.z teorii poznania i filozofii wartości W. Stróżewski (red.). Wrocław: Zakł.
73.Nar. im. Ossolińskich, s. 91–102.
74.Tischner J. (1981), Spotkanie w horyzoncie zła. „Analecta Cracoviensia”, nr 13,
75.s. 85–103.
76.Tischner J. (1998), Spór o istnienie człowieka. Kraków: Wyd. Znak.
77.Tischner J. (1994), Świat ludzkiej nadziei, Kraków: Wyd. Znak. [I wyd. 1975].
78.Tischner J. (1996). Uprawiam filozofię dobra, [w:] Rozmowy o filozofii A. Zieliński,
79.M. Bagiński, J. Wojtysiak (red.), Lublin: Wyd. KUL, s. 249–267.
80.Tischner J. (1998a), W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków: Wyd. Znak.
81.Tischner J. (2012), Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady. (D. Kot,
82.A. Węgrzecki red.), Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.
83.Trocha B. (2000), Przestrzeń dramatu jako kategoria filozoficzna. Studium teorii
84.przestrzeni Józefa Tischnera, Zielona Góra: Wyd. Gest.
85.Wadowski J. (1999), Dramat pytań egzystencjalnych. Ks. Józefa Tischnera filozofia
86.dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne, Wrocław:
87.Wyd. PFT.
88.Wieczorek K, (1990). Dwie filozofie spotkania. Konfrontacja myśli Józefa Tischnera
89.i Andrzeja Nowickiego, Katowice: Wyd. UŚ.