Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2016.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 13, No. 1/2016
Motives for Commencing Studies and Expectations Concerning Professional Competence in Students who Practice, Used to Practice or Have Never Practiced Sports

Autorzy: Leonard Nowak
Faculty of Physical Culture in Gorzow Wielkopolski, University School of Physical Education in Poznan

Maria Alicja Nowak
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Szczecin

Mariola Radzińska
Faculty of Physical Culture in Gorzow Wielkopolski, University School of Physical Education in Poznan
Słowa kluczowe: competence current athletes expectations former athletes motives non-athletes physical education students self-evaluation
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (37-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Aim: Economic development, connected with the concept of a society engaged in lifelong learning, demands that education produce optimal professional competences. The aim of this study was to determine the motives for the choice of physical education studies, and ascertain expectations concerning professional competences, as well as self-evaluation of competences acquired, in current and former athletes and non-athletes. Methods. 226 people were examined, all studying physical education at the Faculty of Physical Culture in Gorzow Wielkopolski, a branch of the University School of Physical Education in Poznan. Purposive sampling was used (Radzińska, Nowak, L., Nowak, M., 2013). The study included current (22.6%) and former athletes (31.8%) as well as non-athletes (45.6%). A diagnostic survey was employed, with the use of the techniques of auditorium questionnaire, interview and document analysis. In order to draw statistical conclusions, the trait frequency and the independence χ2 test were used. Results. Former athletes more often reported having been motivated to choose the studies by their interest in employment with institutions of physical culture while non-athletes by their wish to obtain jobs in schools (p ≤ 0.05). Expectations of competence in physical education methodology were indicated by all respondents, slightly more often by former athletes and non-athletes (p ≤ 0.05). For current athletes, competence in physical fitness was important. Psycho-pedagogical competence in motivating schoolchildren to work was expected by most students (84.5%), slightly more often by former athletes and non-athletes (p ≤ 0.05). Respondents rated their preparation for employment with regard to foreign languages and preparation for scientific work as average and fair, and their selfeducation ability and computer skills as good.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brojek, A., Zajkowska-Magier, M. (2004). Motywy wyboru studiów wychowania fizycznego. Rocznik Naukowy ZWWF w Białej Podlaskiej, 11, 63–79.
2.Buchta, K. (2009). Quality of education from the prospective of a student of University of Physical Education. Pol. J. Sport Tourism, 16, 39–48.
3.Buchta, K. (2012). The competences of physical education students. Unified versus two-tier University studies. Pol. J. Sport Tourism, 19, 151–159.
4.Cieśliński, R. (2009). Uczelniany system jakości kształcenia – założenia a praktyka w kontekście procesu bolońskiego. Pol. J. Sport Tourism, 16, 135–142.
5.Czerepaniak-Walczak, M. (2013). Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej. In: M. Czerepaniak-Walczak (ed.), Fabryki dyplomów czy universitas? (pp. 29–54). Kraków: Impuls.
6.Day, Ch. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: GWP.
7.Eider, J. (2009). Physical education faculty in Western Pomerania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 583. Prace Naukowe Instytutu Kultury Fizycznej, 26, 57–72.
8.Erikson, E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
9.Ferenz, K. (2010). Edukacja całożyciowa człowieka w świetle zadań rozwojowych. In: M. Kowalski, M. Olczak (eds.), Edukacja w przebiegu życia od dzieciństwa do starości (pp. 28–45). Kraków: Impuls.
10.Gliński, M. (2014). Preferencje zawodowe a stres zawodowy wśród nauczycieli. Psychologia Wychowawcza, 6, 37–54.
11.Hamer, H. (1994). Klucz do efektywności nauczania. Warszawa: Veda.
12.http://eduentuzjasci.pl/badanie/599-talis (14.12.2015).
13.http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl (15.10.2015).
14.Jagusz, M. (2011). Oczekiwania ucznia w zakresie kompetencji nauczyciela. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 35, 66–69.
15.Kijo, P. (2007). Wzrastająca rola kompetencji pedagogicznych w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego. In: A. Kaźmierczak, A. Makarczuk, A. Maszorek-Szymala (eds.), Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka (pp. 110–115). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
16.Kotarska, K., Wunsch, E., Raszeja-Wyszomirska, J., Kempińska-Podhorodecka, A., Wójcicki, M., Milkiewicz, P. (2015). Leisure time physical activity and health-related behaviors after liver transplantation: a prospective, single centre study. Prz Gastroenterol, 10 (2), 100–104. DOI: 10.5114/pg.2015.49002.
17.Kraśniewski, A., Próchnicka, M. (2013). Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
18.Kraśniewski, A. (2004). Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo. Warszawa.
19.Kumala, R. (2011). Nauczyciel wychowania fizycznego – opinie kandydatów na studia we wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 35, 57–60.
20.Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: PWN.
21.Kyrgyrdis, P., Derri, V. (2006). Factors that contribute to effective teaching in physical education. A. Review. Inquiries in Sport and Physical Education, 4 (3), 409–420.
22.Lewandowski, M., Starościak, W., Guła-Kubiszewska, H. (2011). Przygotowanie studentów AWF we Wrocławiu do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania fizycznego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 53, 40–44.
23.Łubkowska, W. (2015). Young people’s lifestyle as a determinant of future health of the society, based on tourism and leisure students from the University of Szczecin. In: Health and Physical Activities in Lifestyle among Children and Youth (pp. 27–39). Banská Bystrica: International Scientific Conference Conference Textbook of Invited Lectures Eds.
24.Paczyńska-Jędrycka, M., Łubkowska, W. (2013). Adventure/qualified tourism in the rehabilitation of juveniles. Centr Eur J Sport Sci Med., 3, 31–32.
25.Radzińska, M., Fiedor, M. (2007). Standardy kompetencji zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego warunkujących efektywność procesu kształcenia i wychowania fizycznego, In: W.J. Maliszewski (ed.), Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje. Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych (pp. 222–227), Toruń: Wydawnictwo Marszałek.
26.Radzińska, M., Nowak, M., Nowak, L. (2013). Choice motivation of physical education and proffesional interests of future experts in physical education. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury, 5, 103–106.
27.Salmela-Aro, K., Tolvanen, A., Nurmi, J.-E. (2009). Achievement strategies during university studies predict early career burnout and engagement. Journal of Vocational Behavior, DOI: 10.1016/j.jvb.2009.03.009.
28.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/pdf (18.12.2015).
29.Skibniewski, S. (2011). Kompetencje pedagogiczne studentów kończących studia wychowania fizycznego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 25, 77–80.
30.Telama, R., Laakso, L., Yang, X. (1994). Physical activity and participation in sports of young people in Finland. Scand J Med. Sci Sports, 4, 65–74. Article first published online: 30 JAN 2007. DOI: 10.1111/j.1600-0838.1994.tb00407.x.
31.Telama, R., Xiaolin, Y., Laakso, L., Viikari, J. (1997). Physical activity in childhood and adolescence as predictors of physical activity in young adulthood. Am J Prev Med, 3 (4), 317–323.
32.Van Buurren, J., de Leeuw, J.V. (1992). Equality Constrains in Multiple Correspondence Analysis. Multiv. Behav. Res., 67–83.
33.www.bip.gov.pl (10.11.2015).
34.www.reformaprogramowa.men.gov.pl (15.10.2015).
35.Zalech, M. (2011). Elimination of negative character features as an element of building a positive image of physical education teacher. Pol. J. Sport Tourism, 18, 206–213.
36.Zowczak, J. (2009). Motywy wyboru zawodu nauczycielskiego w warunkach polskiej transformacji – perspektywa socjologiczna. In: K. Chałas, B. Komorowska (eds.), Kreowanie tożsamości szkoły, t. 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne (pp. 239–249). Lublin: KUL.