Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2020.36-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 36/2020
Czy istnieje dostosowana liturgia misyjna? Spór o komunikatywność liturgii

Autorzy: Andrzej Draguła ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: liturgia komunikacja religijna mistagogia inicjacja religijna
Rok wydania:2020
Liczba stron:20 (67-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z głównych kierunków odnowy zainicjowanej przez Sobór Watykański II było dostosowanie (łac. aptatio, accomodatio) liturgii do zmieniających się warunków kulturowych oraz zdolności poznawczych wiernych (fidelium captus). Sobór uznał, że utrwalona forma historyczna liturgii nie odpowiada współczesnej mentalności. Stąd zrodził się postulat liturgii bardziej zrozumiałej, a przez to bardziej atrakcyjnej, czyli pociągającej wiernych. Postulat taki łączy się z przekonaniem, że liturgia winna spełniać funkcję ewangelizacyjną, co sprawia, że wymiar dydaktyczny dominuje jednak nad misterium właściwym dla liturgii. W artykule postulat ten zostaje poddany krytyce. Liturgia, która ma w sobie potencjał misyjny czy ewangelizacyjny, nie musi podążać według strategii dydaktycznej. Najbardziej misyjną liturgią może być liturgia pozornie niezrozumiała, ale taka, która daje możliwość doświadczenia i przeżycia rytuału, a więc liturgia inicjacyjna i mistagogiczna. Pogląd ten wynika z przyjęcia założenia, że komunikatywność liturgii wykracza poza wąsko pojętą intelektualną zrozumiałość. Czy taki wymiar może mieć – jak chcą niektórzy – jedynie liturgia sprawowana w nadzwyczajnej formie rytu, któremu sprzyja swoista tajemniczość związana z użyciem języka łacińskiego oraz bardziej hermetycznego systemu znaków? Autor stawia tezę, że także tzw. liturgia posoborowa ma w sobie potencjał mistagogiczny, a skupienie się na wymiarze dydaktycznym prowadzi do deformacji natury liturgii, której fundamentalnym wymiarem jest performatywność, a nie zrozumiałość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.[b.a.], Misyjne powołanie Centrum św. Pawła w Paryżu, http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2012/07/misyjne-powoanie-centrum-sw-pawa-w.html (dostęp: 25.04.2020).
2.Corbon J., Liturgia. Źródło wody życia, tłum. A. Foltańska, Poznań 2005.
3.Dekert T., Inicjacja czy dydaktyka? „Msza z udziałem dzieci” a społeczna funkcja rytuału, w: Polska kultura religijna. Studia o polskiej religijności na przestrzeni wieków, red. Ł. Burkiewicz i in., Kraków 2019, s. 545–565.
4.Kołakowski L., Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, tłum. D. Zańko, Kraków 2014.
5.Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003.
6.Mazza M., [hasło:] Mistagogia, w: Dizionario di omiletica, red. M. Sodi, A.M. Triacca, Torino–Bergamo 1998, s. 972–973.
7.Miazek J., Posoborowa odnowa liturgii w Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia” (1987) 2, s. 238–252.
8.Nadolski B., [hasło:] Lex orandi, lex credendi, w: B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 735–737.
9.Nadolski B., [hasło:] Mistagogia, w: B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 944.
10.Nadrowski H., Kościoły naszych czasów. Dziedzictwo i perspektywy, Kraków 2000.
11.Ratzinger J., Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków 2005.
12.Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1999.
13.Robaczewski A., „Tradsi” a Nowa Ewangelizacja, http://rebelya.pl/post/2689/robaczewski--tradsi-a-nowa-ewangelizacja (dostęp: 25.04.2020).
14.Sałatka T., Porządek i wolność liturgii w popkulturze, „Studia Paradyskie” (2015) 25, s. 181–200.
15.Schenk W., Liturgika – liturgia – kult, w: Wprowadzenie do liturgii, pr. zb., Poznań–Warszawa–Lublin 1967, s. 9–18.
16.Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/dostosowac-sie;2453700.html.
17.Według Boga czy według świata? O stanie liturgii i wiary z Pawłem Milcarkiem rozmawiają Jacek Paweł Laskowski i Bogusław Kiernicki, Dębogóra 2011.
18.Wollbold A., Mystagogie (systematisch-theologisch), w: Das Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 7, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1998, kol. 570–571.
19.Zachara M., Znak i słowo w liturgii, „Znak” (2000) 11, s. 34–48.
20.Zdunkiewicz-Jedynak D., Komunikatywność kaznodziejska. Z obawy przed kościelnym gadaniem, „Poradnik Językowy” (2010) 10, s. 35–45.