Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2020.36-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 36/2020
Czy można przyjąć Ciało Chrystusa w sposób duchowy? Komunia duchowa i jej skutki

Autorzy: Krzysztof Jaworski ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komunia duchowa Eucharystia transsubstancjacja pandemia liturgia
Rok wydania:2020
Liczba stron:20 (143-162)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pandemia koronawirusa Sars-CoV-2, która wybuchła na początku roku 2020, stała się dla teologów i filozofów okazją do uporządkowania kilku kwestii dogmatycznych. Jednym z zadań, które podjęto w tym czasie, była próba precyzyjnego ustalenia miejsca w porządku religijnym dawnej praktyki pobożnościowej zwanej komunią duchową. Komunię duchową definiuje się zwykle jako usilne pragnienie przyjęcia Komunii sakramentalnej, które może wzbudzić w sobie osoba wierząca w sytuacji, kiedy nie ma możliwości przystąpienia do Eucharystii dosłownie. Najczęściej temu pragnieniu towarzyszy odpowiednia modlitwa. W kwestii skuteczności komunii duchowej teologowie nie są jednak jednomyślni: jedni twierdzą, że komunia duchowa jest równie skuteczna, co Komunia sakramentalna, inni natomiast uważają, że skuteczności komunii duchowej nie można zrównywać ze skutecznością Komunii sakramentalnej. Celem niniejszej pracy jest podanie uzasadnienia tezy, że Komunia sakramentalna zawsze przewyższa pod względem skuteczności komunię duchową. Na rzecz tej tezy przemawiają wypowiedzi m.in. Tomasza z Akwinu, Soboru Trydenckiego, jak również filozoficzna analiza faktu inkarnacji, którego dokonał Bóg, by wejść w realną, a nie tylko duchową wspólnotę z człowiekiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachanek G., Komunia duchowa. Niektóre problemy teologiczne, „Teologia w Polsce” 10 (2016) 2, s. 43–58.
2.Benedykt XVI, Adhortacja „Sacramentum Caritatis”, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html (dostęp: 3.08.2020).
3.Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007.
4.IV Sobór Laterański, Definicja przeciw albigensom i katarom, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007, s. 147–148.
5.Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch.html (dostęp: 3.08.2020).
6.Judycki S., Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań 2010.
7.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
8.Kowalczyk D., Niewidzialna łaska, widzialny znak sakramentalny w kontekście dyskusji o możliwości dopuszczenia do Komunii świętej osób rozwiedzionych żyjących w związkach niesakramentalnych. Komunia duchowa, „Zamojski Informator Diecezjalny” 24 (2015) 2, s. 257–258.
9.Misiurek J., Komunia duchowa, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, s. 494.
10.Nadolski B., Komunia duchowa, „Anamnesis” 10 (2004) 39, s. 53–59.
11.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2002.
12.Pius XII, Encyklika „Mediator Dei”, 20.11.1947, https://ekai.pl/dokumenty/encyklika-mediator-dei/#r9 (dostęp: 3.08.2020).
13.Roszak P., Dwie prędkości teologii? O celu, metodzie i perspektywach teologii analitycznej, „Teologia w Polsce” 9 (2015) 2, s. 75–93.
14.Schneider A., The Rite of Holy Communion in times of a pandemic, https://rorate-caeli.blogspot.com/2020/02/op-ed-bishop-schneider-rite-of-holy.html (dostęp: 3.08.2020).
15.Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007, s. 203–208.
16.Sobór Trydencki, Nauka o najświętszej ofierze Mszy Świętej, 17.09.1562, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007, s. 220–223.
17.Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, 60, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986, s. 25–70.
18.Strzelczyk G., Sakrament Eucharystii, w: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, red. K. Porosło, R.J. Woźniak, Kraków 2018, s. 347–388.
19.Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna. Chrzest i bierzmowanie (III, q. 60–72), t. XXVII, Londyn 1984.
20.Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna. Eucharystia (III, q. 73–83), t. XXVIII, Londyn 1974.
21.Tomasz z Akwinu św., Summa Theologiae, https://www.corpusthomisticum.org/sth4080.html (dostęp: 3.08.2020).
22.Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2000.