Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2021.37-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 37/2021
Reakcja na zagrożenie koronawirusem – analiza publikowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski

Autorzy: Rafał Jakub Pastwa ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Słowa kluczowe: mediatyzacja mediatyzacja religii komunikowanie religijne Konferencja Episkopatu Polski media Kościół rzymskokatolicki pandemia COVID-19
Rok wydania:2021
Liczba stron:20 (169-188)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pojawienie się zagrożenia epidemią koronawirusa w Polsce w 2020 roku wywołało reakcję wielu instytucji, w tym mediów. Na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski pojawiły się liczne komunikaty o charakterze administracyjno-pastoralnym, które stanowiły swoistą instrukcję dla wiernych – zarówno w perspektywie pasterskiej, jak i instytucjonalnej. Stanowiły również przedmiot zainteresowania mediów, a także opinii publicznej. Dominacja tekstów o charakterze administracyjno-pasterskim publikowanych w badanym okresie na stronie episkopat.pl wpisuje się w naturę i misję Kościoła, którego nie można sprowadzać wyłącznie do perspektywy doczesnej i instytucjonalnej lub też wyłącznie do duchowej i zbawczej. Analiza jakości treściowych pozwala zauważyć nieznaczne przesunięcie akcentów w kierunku perspektywy doczesnej, z kolei w badanych komunikatach zdecydowanie przeważa język instytucjonalny, określony przez autora mianem „języka dystansu”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski A., Refleksja teologiczna nad naturą Kościoła rzymskokatolickiego a jego wizerunek medialny, s. 41–60, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/28934/41-60_Adamski.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 27.03.2021).
2.CBOS, Wpływ pandemii na religijność Polaków, czerwiec 2020, s. 1–11, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_074_20.PDF (dostęp: 28.03.2021).
3.Draguła A., Kościół realny, a Kościół medialny, „Więź”, https://wiez.pl/2019/01/15/kosciol-realny-a-kosciol-medialny (dostęp: 20.03.2021).
4.Edelman R., Declaring Information Bancruptcy, https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer/insights/declaring-information-bankruptcy (dostęp: 22.03.2021).
5.Gądecki S., Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, https://episkopat.pl/przewodniczacy-kep-o-koronawirusie-zachecam-duchowienstwo-i-wiernych-do-zachowania-zwiekszonej-ostroznosci-2 (dostęp: 26.03.2021).
6.Goban-Klas T., Franciszek w erze komunikacji i mediów naszych czasów, w: Sztuka komunikacji według Franciszka. Bliżej – prościej – głębiej, red. M. Laskowska, K. Marcyński, Warszawa 2016, s. 15–31.
7.Gorbalenya A.E., Baker S.C., Baric R.S. i in., The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2, „Nature Microbiology” 5 (2020), s. 536–544, https://www.nature.com/articles/s41564-020-0695-z (dostęp: 26.03.2021).
8.Hjarvard S., The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agends of Religious Changes, „Northern Lights” 6 [b.r.], s. 1–21.
9.Jabłonowski M., Gackowski T., Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty, „Studia Medioznawcze” 2 (2012) 49, s. 15–24.
10.Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 104–163.
11.Kowalczyk K., Kościół rzymskokatolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny. Casus ustawy o związkach partnerskich, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 4 (2015), s. 61–82.
12.Leśniczak R., Komunikowanie polityczne papieża Franciszka na temat uchodźców w kontekście teorii agenda-setting, w: Pulchrum et Communicatio. Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, red. A. Wójciszyn-Wasil, M.J. Gondek, D. Wadowski, Lublin 2018, s. 143–157.
13.Manet P., Gdy Europa zatrze ostatnie ślady chrześcijaństwa, zatopi się w bezkształtnej ludzkości pozbawionej celu istnienia, „Wszystko Co Najważniejsze”, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-pierre-manent-chrzescijanstwo-wobec-religii-ludzkosci/?fbclid=IwAR118gJ5dWEHfUNNGiUkSOquL4T2boYy4KG2IDhU3BUfaOFD8Px3EuuHCmw (dostęp: 28.03.2021).
14.Marcyński K., Komunikacja religijna i media, Kraków 2016, s. 15–24.
15.Mariański J., Sekularyzacja a nowe formy religijności, „Roczniki Nauk Społecznych” 1 (2009) 37, s. 33–68.
16.Medicover, Pandemia koronawirusa na świecie i w Polsce – kalendarium, https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/pandemia-koronawirusa-na-swiecie-i-w-polsce-kalendarium,7252,n,192 (dostęp: 26.03.2021).
17.Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013.
18.Pastwa R., Mediatyzacja instytucji Kościoła i strategia personalizacji w kontekście zjawiska prywatyzacji wizerunku księdza na Facebooku, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2 (2018), s. 82–97, https://www.kul.pl/files/819/2_2018/pastwa_bem_2_2018.pdf (dostęp: 28.03.2021).
19.Pastwa R.J., Komunikowanie religijne na przykładzie Kościoła katolickiego w Polsce z uwzględnieniem kontekstu pandemii koronawirusa, „Kultura – Media – Teologia” 2 (2020) s. 38–60.
20.Przybysz M., Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce, Tarnów 2008.
21.Rasińska A., Młodzi w Kościele, w: Kościół w Polsce. Raport, Warszawa 2021, s. 119–129, https://ekai.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-Kosciol-w-Polsce-2021.pdf (dostęp: 20.03.2021).
22.Rauch J., Let It Be. The greatest development in modern religion is not a religion at all – it’s an attitude best described as ‘apatheism’, „The Atlantic”, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2003/05/let-it-be/302726 (dostęp: 20.03.2021).
23.Sadłoń W., Wstęp, w: Katolicka Agencja Informacyjna. Kościół w Polsce. Raport, Warszawa 2021, s. 5–11, https://ekai.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-Kosciol-w-Polsce-2021.pdf (dostęp: 20.03.2021).
24.Szulich-Kałuża J., Projekty tożsamościowe rodziny upowszechnianie w polskich tygodnikach opiniotwórczych, Lublin 2013.