Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2021.37-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 37/2021
„Mimo drzwi zamkniętych” (J 20,26). Refleksja nad duchowością komunii w warunkach izolacji społecznej na przykładzie Ruchu Focolari

Autorzy: Katarzyna Wasiutyńska ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Słowa kluczowe: pandemia izolacja społeczna duchowość komunii Ruch Focolari przestrzeń wirtualna
Rok wydania:2021
Liczba stron:14 (265-278)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Okres izolacji społecznej z powodu pandemii, ograniczając możliwości spotkań małych i większych wspólnot, odcisnął głębokie znamię na formie przeżywania duchowości komunii, która stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych rysów Kościoła posoborowego. Przykładem jest tu Ruch Focolari. Uprzywilejowaną w nim drogą do zjednoczenia z Bogiem jest relacja miłości do bliźniego, w której wypełnia się obietnica Jezusa, że staje On pośród osób gromadzących się w Jego imię (por. Mt 18,20). Chiara Lubich, założycielka Focolari, widziała w nowoczesnych zdobyczach techniki możliwość rozwoju miłości chrześcijańskiej, która ze swej natury jest powszechna i dąży do jedności. Okres pandemii wyznaczył niespodziewany przełom w tym aspekcie, a także szerzej – w pojmowaniu i praktyce komunii eklezjalnej. Zniesienie lub przedłużające się ograniczenie spotkań fizycznych doprowadziły do intensywnego wykorzystania innych środków komunikacji, czyniąc z przestrzeni wirtualnej potencjalne miejsce wspólnotowego doświadczenia duchowego oraz konkretnego działania dla dobra innych. Wyjątkowym w swym przebiegu i owocach wydarzeniem przeprowadzonym w formie zdalnej było Zgromadzenie Generalne Ruchu, które odbywa się zgodnie ze Statutami co sześć lat i stanowi najwyższy organ władzy. Rozeznawanie wspólnotowe typowe dla fokolarinów zakłada, jako owoc miłości wzajemnej, obecność Zmartwychwstałego, który pozwala wybrzmieć z całą mocą głosowi Ducha Świętego. Dostosowanie form duchowości komunii do okoliczności zewnętrznych wskazuje na nieodpartą potrzebę współdzielenia doświadczenia duchowego i, jeśli jest ono autentyczne, prowadzi pomimo trudności do pogłębienia więzi z Bogiem i między osobami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI, Udienza generale, 29.03.2006, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2006/documents/hf_ben-xvi_aud_20060329.html (dostęp: 31.03.2021), tłum. polskie za: //www.ruda-parafianin.pl/benedykt/03aud06/a60329s.htm (dostęp: 31.03.2021).
2.Chiesa della pandemia, „Ekklesia” 3 (2020).
3.Dzieło Maryi, Statuty generalne.
4.Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, 2013.
5.Franciszek, Discorso ai partecipanti all’Assemblea Generale del Movimento dei Focolari, https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/february/documents/papa-francesco_20210206_focolari.html (dostęp: 31.03.2021).
6.Gentilini M., Chiara Lubich: la via dell’unita , tra storia e profezia, Roma 2019.
7.https://www.focolare.org/covid (dostęp: 31.03.2021).
8.https://www.focolare.org/news/2021/01/21/al-via-lassemblea-generale-dei-focolari (dostęp: 31.03.2021).
9.https://www.focolare.org/polska/2020/05/16/pomagamy-wspolnota-dobr-ktora-swiadczy-o-braterstwie (dostęp: 31.03.2021).
10.https://www.focolare.org/polska/2021/01/26/zgromadzenie-ogolne-dziela-maryi (dostęp: 31.03.2021).
11.https://www.genrosso.com (dostęp: 31.03.2021).
12.https://www.genverde.it (dostęp: 31.03.2021).
13.I Focolari e la nuova presidente, oprac. A. Nicosia, „Città Nuova” 3 (2021), s. 50–54.
14.Jan Paweł II, List apostolski „Novo millennio ineunte”, 2001.
15.Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystania środków społecznego przekazu w promowaniu nauki wiary, 1992.
16.Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia „Communionis notio”, 1992.
17.Lubich C., Charyzmat jedności, Kraków 2007.
18.Lubich C., Miłość wzajemna, Warszawa 2014.
19.Lubich C., Gesù in mezzo, Roma 2019.
20.Morán J., Il discernimento alla luce del carisma dell’unità, 20.09.2019, Archiwum Ruchu Focolari.
21.Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”.
22.Torno A., Chiara Lubich. Życie i dzieło, Poznań–Warszawa 2013.
23.Voce M., Radicarci bene nel presente, „L’Osservatore Romano” 2.04.2020, https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-04/radicarci-bene-nel-presente.html (dostęp: 31.03.2021).
24.Voce M., Morán J., Odpowiedzi na pytania mieszkańców Loppiano, 13.06.2020, Archiwum Ruchu Focolari.