Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2022.38-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 38/2022
Teologiczne i jurydyczne fundamenty definicji małżeństwa występującej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983 (kan. 1055)

Autorzy: Mateusz Sajkowski ORCID
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: kan. 1055 sakrament małżeństwa definicja małżeństwa przymierze małżeńskie wspólnota całego życia istotne cele małżeństwa sakramentalna godność małżeństwa
Rok wydania:2022
Liczba stron:16 (125-140)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskursie naukowym w przedmiocie kan. 1055 Kodeksu Prawa Kanonicznego promulgowanego przez papieża Jana Pawła II w 1983 r. Problematyka badawcza skupia się natomiast na dokonaniu analizy tychże przepisów pod względem zawartej w nich koniunkcji treści teologicznych i prawnych, które śmiało można nazwać jego równorzędnymi fundamentami. W doktrynie kanonistycznej zgodnie przyjmuje się, że kan. 1055 – otwierający titulus VII De matrimonio – jest legalną definicją małżeństwa, a w konsekwencji pryzmatem służącym interpretowaniu wszystkich innych norm materialnego prawa małżeńskiego, zajmując tym samym poczesne miejsce w systemie prawa kościelnego. Włączenie do obowiązującej kodyfikacji takich przepisów to dla nauki prawa kanonicznego swoista nowość, ponieważ jeszcze w Codex Iuris Canonici z 1917 r. próżno szukać podobnego kanonu, który w sposób syntetyczny podawałby podstawowe prawdy na temat małżeństwa w rozumieniu Kościoła. Każdy z elementów konstytuujących kan. 1055 odnosi się do innego aspektu relacji małżeńskiej, umiejętnie łącząc w sobie wątki jurydyczne charakterystyczne dla klasycznego prawa kanonicznego z przepełnioną pastoralnym duchem doktryną Soboru Watykańskiego II. Zabieg taki wydaje się konieczny, aby oddać głębię małżeństwa, a uniknąć jego spłycenia. W opracowaniu skoncentrowano się zwłaszcza się na opisaniu teologiczno-prawnej zawartości terminów „przymierze” (foedus) oraz „wspólnota całego życia mężczyzny i kobiety” (consortium omnis vitae viri et mulieris), jak również zaprezentowaniu istotnych celów małżeństwa, a także jego godności sakramentalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 18.10.1990, AAS 82 (1990), s. 1045–1353. Tekst polski: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Lublin 2002.
2.Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983/ II), s. 1–317. Tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 2008.
3.Codex Iuris Canonici, Pii X P.M. iussu digestus, Benedicti PP. XV auctoritate promulgatus, 27.05.1917, AAS 9 (1917/II), s. 1–521.
4.Congregazione per la Dottrina della Fede, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, 3.06.2003, „Communicationes” 35 (2003), s. 214–223. Tekst polski: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_pl.html [dostęp: 12.07.2021].
5.Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2008.
6.Dig. 23, 2, 1, w: Corpus Iuris Civilis. Institutiones et Digesta, red. P. Krüger, T. Mommsen, vol. 1, Berolini 1889, s. 295.
7.Dig. 50, 17, 202, w: Corpus Iuris Civilis. Institutiones et Digesta, red. P. Krüger, T. Mommsen, vol. 1, Berolini 1889, s. 873.
8.Franciscus, Adhortatio apostolica post-synodalis „Amoris laetitia”, 19.03.2016, AAS 108 (2016), s. 311–446. Tekst polski: Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, Kraków 2016.
9.Gerosa L., Prawo Kościoła, Poznań 1999.
10.Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996.
11.Góralski W., Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011.
12.Góralski W., Małżeństwo w prawie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) 1–2, s. 127–143.
13.Inst. 1, 9, 1, w: Corpus Iuris Civilis. Institutiones et Digesta, red. P. Krüger, T. Mommsen, vol. 1, Berolini 1889, s. 4.
14.Ioannes Paulus II, Adhortatio apostolica „Familiaris consortio”, 22.11.1981, AAS 74 (1982), s. 81–191. Tekst polski: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Kraków 1982.
15.Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica „Sacrae disciplinae leges”, 25.01.1983, AAS 75 (1983/II), s. VII–XIV. Tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 2008, s. 6–17.
16.Ioannes XXIII, Litterae encyclicae „Ad Petri Cathedram”, 29.06.1959, AAS 51 (1959), s. 497–531. Tekst polski: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/ad_petri_29061959.html [dostęp: 10.07.2021].
17.Jan Paweł II, Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2009.
18.Jaskóła P., Wiara i małżeństwo w perspektywie współczesnej teologicznej myśli ewangelickiej, w: Znaczenie wiary dla małżeństwa: w kierunku zmiany prawa, red. P. Kroczek, Kraków 2016, s. 21–42.
19.Kozyra J., Nowe Przymierze – kaine diatheke, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 29 (1996), s. 17–39.
20.Pastwa A., Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej, Katowice 2007.
21.Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Prawo małżeńskie, t. 3, Olsztyn 2016.
22.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. 5, Poznań 2012.
23.Pius IX, Sylabus błędów, „Studia Theologica Varsaviensia’’ 36 (1998) 2, s. 113–118.
24.Praefatio ad Codicem Iuris Canonici, 25.01.1983, AAS 75 (1983/II), s. XVII–XXX. Tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 2008, s. 18–37.
25.Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis „Gaudium et spes”, 7.12.1965, AAS 58 (1966), s. 1025–1115. Tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 526–606.
26.Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.
27.Sobański R., Wyznaczniki kanonicznego prawa małżeńskiego, w: Małżeństwo w prawie świeckim i prawie kanonicznym, red. B. Czech, Katowice 1996, s. 183–193.
28.Sztychmiler R., Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983, Lublin 1993.
29.Wąsik W., Pojęcie małżeństwa w kan. 1055 KPK 1983, „Kieleckie Studia Teologiczne” 18 (2019), s. 185–206.
30.Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987.
31.Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego, Katowice 1976.