Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora

Autorzy: Robert Nęcek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: komunikacja senior solidarność odpowiedzialność
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (81-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie solidarności z seniorami i komunikacji z nimi. Te dwie płaszczyzny wyrażają chrześcijańskie świadectwo miłości wobec nich. Dlatego w tak zarysowanej perspektywie autor przedstawia problem miłości, która nie jest nakazem, lecz darem, a także problemy odpowiedzialności za seniora, komunikacji bliskości, komunikacji cierpienia, komunikacji nadziei i modlitwy jako komunikacji z Bogiem. Dlatego solidarność i komunikacja bliskości wyrabiają świadomość odpowiedzialności, dzięki której możliwa jest codzienna afirmacja seniora. Dodatkowo komunikacja bliskości przejawia się w empatii, która jest zdolnością odczuwania emocji i uczuć innych ludzi. W artykule autor zauważa, iż solidarność w cierpieniu jest czymś głębiej osadzonym w człowieczeństwie niż choroba. Budzi współczucie i szacunek, ale wyzwala również onieśmielenie. Dlatego istnieje konieczność współuczestnictwa serca, które pomaga przezwyciężyć onieśmielenie i wyzwolić głęboki imperatyw wiary. Chodzi więc o solidarność i umiejętność komunikacji bliskości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”, Watykan 2007.
2.Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Watykan 2005.
3.Benedykt XVI, Orędzie na XIX Światowy Dzień Chorego, 21.11.2010, „L’Osservatore Romano” 2 (2011), s. 4.
4.Benedykt XVI, Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano” 5 (2012), s. 11.
5.Benedykt XVI, Orędzie na 40. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2006.
6.Środki przekazu: sieć komunikowania, wspólnoty i współdziałania, Watykan 2006.
7.Benedykt XVI, Zasoby miłości – ludzie, którzy dają nadzieję cierpiącym, 1.07.2012, „L’Osservatore Romano” 9–10 (2012), s. 46.
8.Benedykt XVI, Praktykowanie miłości bliźniego jest udziałem w nowej ewangelizacji. Przemówienie do członków Koła św. Piotra z okazji przekazania „obola”, 24.02.2012, „L’Osservatore Romano” 4 (2012), s. 37.
9.Benedykt XVI, Radość płynąca z wiary i wychowanie nowych pokoleń. Do uczestników kongresu diecezji Rzymu, 5.06.2006, „L’Osservatore Romano” 12 (2006), s. 15.
10.Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, t. I, Kraków 2007.
11.Benedykt XVI, List apostolski „Porta fi dei”, Watykan 2011.
12.Benedykt XVI, Adhortacja „Sacramentum caritatis”, Watykan 2007.
13.Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego, 2012, „L’Osservatore Romano” 2 (2012), s. 9.
14.Benedykt XVI, Z Bogiem stawić czoło w chorobie. Modlitwa Maryjna, 5.02.2012, „L’Osservatore Romano” 4 (2012), s. 52.
15.Franciszek, Dzieci i dziadkowie są nadzieją ludu. Przemówienie do członków włoskiego Ruchu na rzecz Życia, 11.04.2014, „L’Osservatore Romano” 5 (2014), s. 28.
16.Franciszek, Nie zgadzaj się na zło, Kraków 2013.
17.Franciszek, Nawet w cierpieniu nikt nie jest nigdy sam. Audiencja dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, 24.03.2014, „L’Osservatore Romano” 3–4 (2014), s. 36.
18.Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, 24.11.2013.
19.Franciszek, Prawdziwa władza jest służbą, Kraków 2013.
20.Jan Paweł II, List apostolski „Salvifi ci doloris”, 1984.
21.Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Watykan 1979.
22.Jan Paweł II, Dar długiego życia. Homilia w czasie Wielkiego Jubileuszu ludzi starszych, 17.09.2000, „L’Osservatore Romano” 11–12 (2000), s. 14.
23.Kapuściński R., Dałem głos ubogim. Rozmowy z młodzieżą, Kraków 2008.
24.Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994.
25.Kucharska E., Problematyka starzenia się i starości a instytucjonalne formy opieki nad osobami w podeszłym wieku, Kraków 2012.
26.Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument z Aparecidy „Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie”, Aparecida 2007.
27.Nęcek R., Eucharystia wyrazem solidarności w nauczaniu społecznym Kościoła, w: J. Machniak, L. Mateja (red.), Rozniecić iskrę Bożego Miłosierdzia, Kraków 2006, s. 115.
28.Nęcek R., Troska o zdrowie jako zobowiązanie moralne, w: E. Kucharska (red.), Społeczny wymiar zdrowia. Jubileusz 10-lecia Centrum Medycznego Vadimed, Kraków 2012, s. 15–29.
29.Nęcek R., Komunikacja medialna w służbie godności osoby ludzkiej w świetle nauczania społecznego Kościoła, W: H. Grzmil-Tylutki, Z. Mirek (red.), Godność w perspektywie nauk, Kraków 2012, s. 115–129.
30.Osińska E., Ogólne obowiązki lekarza, w: E. Osińska, Refl eksje nad etyką lekarską, Warszawa 1990, s. 24.
31.Pagola J.A., W stronę medycyny holistycznej, w: A. Muszala, J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki, Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec udzkiego cierpienia, Kraków 2011, s. 289.
32.Ratzinger J., Służyć prawdzie, Wrocław 1986.
33.Szczeklik A., Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny, Kraków 2012.
34.Stachewicz K., O cierpieniu i miłosierdziu, „Znak” 4 (2006), s. 20.
35.Tischner J., Etyka solidarności, Kraków 2000.
36.Tischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków 2007.