Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Świadectwo nawrócenia w przekazie katechetycznym

Autorzy: Mirosław Gogolik
Wydział Teolgiczny Uniwersytetu im. Adamam Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: nawrócenie świadectwo katecheza ewangelizacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (45-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna posługa katechetyczna Kościoła, jak całość działań ewangelizacyjnych, podlega nieustannej refleksji, a dzięki temu poszukuje nowych rozwiązań dla jeszcze skuteczniejszej edukacji i wychowania. Refleksja ta dokonuje się także w obrębie badań nad językiem katechezy i formami przekazu treści katechetycznych, których fundamentem staje się niewątpliwie rozumienie człowieka, jego godności i tożsamości. Wśród wypracowanych przez wieki narzędzi językowych i form przekazu Bożego Słowa istnieje przestrzeń świadectwa wiary i nawrócenia, które właściwie wyartykułowane, pobudzają słuchacza do rozwoju religijnego i właściwej owocnej przemiany na drodze wiary. Niniejsze opracowanie analizuje wykorzystanie w katechezie świadectwa jako formy przekazu treści katechetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem faktu nawrócenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyn św., Wyznania, Kraków 2007.
2.Koszałka A., Umiejętna miłość, „Rycerz Niepokalanej” 5 (2015).
3.Misiaszek K. (2001), Język w katechezie, www.opoka.org.pl/biblioteka (27.10.2015).
4.Nowak M.D., Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl, Lublin 2005.
5.Piotrowski M., Nawrócenie się Malcolma Muggeridge’a, „Miłujcie się” 1 (2012), s. 3–4.
6.Putyra D., Czystość dostałam w pakiecie, „Droga” 21 (2015).
7.Sondej C.M., Katecheta jako świadek, w: Z. Kijas (red.), Mówić o Bogu, Kraków 1997, s. 67–79.
8.Siwek G., Kaznodzieja jako świadek, w: W. Przyczyna (red.), Sługa Słowa, Kraków 1997, s. 83–108.
9.Zimniak J., Katecheta – świadek wiary, w: M. Majewski (red.), Postawy katechetów, Kraków 1996, s. 97–103.