Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzaji moralności

Autorzy: Andrzej Potocki
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Słowa kluczowe: katecheza wychowanie sumienia sekularyzacja moralności młodzież
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:31 (111-141)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W wychowaniu moralnym centralne miejsce zajmuje wychowanie sumienia. Nie jest to obecnie zadanie łatwe, m.in. ze względu na silnie dziś się zaznaczający proces sekularyzacji moralności, zatem emancypowania się poglądów, postaw, zachowań moralnych spod wpływu religii, zwłaszcza spod uzasadnień typu religijnego. Współczesny człowiek w autonomizacji sumienia, w indywidualizacji ocen oraz idących za nimi wyborów moralnych, chce upatrywać osobistą drogę do nieskrępowanej wolności. Bywa, że taki człowiek wręcz nie chce być wychowywany. Jednym z podstawowych środków, jakimi dysponuje Kościół w swej wychowawczej posłudze, jest katecheza. Autor przygląda się najpierw fenomenowi sumienia oraz jego związkom z prawdą i wolnością (punkt 1), następnie zjawisku sekularyzacji moralności w warunkach polskich (punkt 2), wreszcie katechezie, w toku której ma się realizować formacja, czyli wychowywanie sumienia (punkt 3). Stąd analizy są prowadzone w różnych konwencjach badawczych: kolejno w etycznej, socjologicznej i katechetycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boguszewski R., Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia? Studium socjologiczne, Toruń 2012.
2.Ceglarek R., Sztaba M. (red.), Być człowiekiem sumienia. Interdyscyplinarny namysł nad fenomenem sumienia, Częstochowa 2015.
3.Dziekoński S., Wychowanie moralne w katechezie, w: J. Stala (red.), Katechetyka materialna, Tarnów 2002, s. 135–193.
4.Jagiełło J., Zuziak W. (red.), Sumienie w świecie wolności, Kraków 2007.
5.Kiciński K., Sumienie jako instancja moralna, w: J. Baniak (red.), Socjologia religii, t. VIII: Metodologia i problematyka socjologii moralności, Poznań 2009, s. 115–128.
6.Marek Z., Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005.
7.Nowak M., Wychowanie sumienia, w: J. Guzowski (red.), Człowiek sumienia, Olsztyn 1997, s. 71–108.
8.Orczyk A., Wychowanie moralne jako podstawowy wymiar katechezy z perspektywy pedagogiki i katechetyki, „Katecheta” 2001, nr 10, s. 3–12.
9.Rosik S., Sumienie między wolnością a prawdą, w: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Człowiek. Sumienie. Wartości, Lublin 1997, s. 103–118.
10.Styczeń T., Sumienie: źródło wolności czy zniewolenia? „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1979, t. XXII, nr 1–3, s. 87–97.
11.Sumienie. Głos Boga w duszy. Wybór tekstów, oprac. M. Czekański, Kraków 2002.
12.Wolicki M., Dojrzała osobowość. Dojrzałe sumienie, Wrocław 2000.