Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
La pastorale della salute nell'Europa che cambia: L'Esperienza Italiana
(Duszpasterstwo w służbie zdrowia w zmieniającej sie Europie: Włoskie doświadczenie)

Autorzy: Krzysztof Trębski
Słowa kluczowe: teologia pastoralna zdrowia duszpasterstwo w „świecie służby zdrowia" modele duszpasterskie kapelanie szpitalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (205-222)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Teologia pastoralna służby zdrowia często nie znajduje jeszcze należnego jej miejsca wśrόd działόw teologii pastoralnej, gdyż w powszechnym mniemaniu zajmuje siȩ wąskim i wyspecjalizowanym wycinkiem pracy duszpasterskiej. We wspόłczesnej Europie, wystawionej na fale migracyjne, niosące z sobą rόżnorodne wpływy kulturowe, instytucje lecznicze, stają się „skrzyżowaniem kultur”, gdzie spotkają siȩ rόżnorodne tendencje światopoglądowe i religijne. Choroba dotyka ludzi wszystkich wyznań i wywiera wpływ na ich rodziny i cały kontekst socjalny, w ktόrym żyją, dlatego „świat służby zdrowia” staje siȩ coraz bardziej ważnym obszarem ewangelizacji i konfrontacji z wiarą. Konfrontacja z cierpieniem i kruchością życia rodzi głębokie pytania egzystencjalne dotyczące sensu i celu życia. Moment choroby jest swoistym „locus theologicus”: bodźcem sprzyjającym odczytaniu na nowo historii własnego życia w świetle nowych, w tym duchowych wartości, ktόre bolesna sytuacja wydobywa na powierzchnię egzystencji. W tych momentach obecność duszpasterza może być wezwaniem do głębszej refleksji o wartościach, sensie i celu życia; zaproszeniem do duchowych poszukiwań i wzrostu w wierze. Kościόł stara się wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, proponując modele opieki duszpasterskiej w kontekście służby zdrowia. Artykuł ukazuje funkcjonowanie sprawdzonych modeli, takich jak „kapelania szpitalna” i „szpitalna rada pastoralna”, ktόre od lat istnieją na terenie Włoch. Ich zadaniem jest ewangelizacja i promocja posługi duszpasterskiej oraz wspόłpraca z laikami zaangażowanymi zawodowo w tym środowisku. Opisuje metodologie pracy oraz wskazuje na specyficzne priorytety duszpasterstwa w środowisku służby zdrowa, podkreślając, że za poszukiwaniem zdrowia często kryje się pragnienie pełni życia: pragnienie wiecznego zbawienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute, Nota pastorale. Predicate il vangelo e curate i malati. La comunità cristiana e la pastorale della salute, Roma 2006, http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2006-06/06-26/NotaPastSalute06.doc.
2.Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica su la Chiesa, Lumen gentium, 21.11.1964, “Enchiridion Vaticanum” 1, Bologna 1979, pp. 284–456.
3.Consulta Nazionale C.E.I. per la Pastorale della Sanità, La pastorale della salute nella
4.Chiesa italiana. Linee di pastorale sanitaria, Roma 1989, http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/21361/linee_di_pastorale_sanitaria.pdf.
5.Di Taranto L., La cappellania ospedaliera cantiere di Chiesa comunionale, San Giorgio Jonico 2009.
6.Di Taranto L., La cappellania ospedaliera mista: una novità ecclesiale nel mondo della sanità, Relazione ai sacerdoti, religiose/i ed operatori pastorali delle Istituzioni sanitarie, Centro Pastorale Paolo VI, Brescia, 11 novembre 2003, http://www.diocesi.brescia.it/diocesi/uffici_servizi_di_curia/u_salute/documenti/documenti/cappellania_mista.doc.
7.Francesco, Esortazione apostolica “Evangelii gaudium”, 24.11.2013, “Il Regno-Documenti”21 (2013), pp. 641–693.
8.Giovanni Paolo II, Ai membri del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, 22 gennaio 1995.
9.Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte. Lettera apostolica all’Episcopato, al Clero e ai Fedeli al termine del Grande Giubileo dell’anno duemila, Città del Vaticano 2000.
10.Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute), La pastorale sanitaria e la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede, Città del Vaticano 2013.
11.Sandrin L., Annunciate e guarite: una missione per l’oggi, “Credere oggi” 145 (2005), pp. 63–74.
12.Sandrin L., Chiesa, comunità sanante. Una prospettiva teologico-pastorale, Milano 2000.
13.Sgreccia E., La cappellania ospedaliera, “Anime e Corpi” 43 (1990), pp. 51–57.
14.Ufficio Nazionale C.E.I per la Pastorale della Salute, Domanda di salute, nostalgia di salvezza, Torino 1998.