Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015
Organizacja katechezy w diecezji

Autorzy: Jerzy Adamczyk
Słowa kluczowe: forma katechizm diecezjalny urząd katechetyczny katecheza biskup
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:22 (7-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony został organizacji katechezy w diecezji. Najpierw zaprezentowano urząd biskupa diecezjalnego, który jest pierwszym katechetą i organizuje nauczanie w swojej diecezji. Następnie ukazano kurię diecezjalną jako narzędzie świadczące pomoc biskupowi diecezjalnemu w organizowaniu katechezy. Szczególnie wyeksponowano rolę wydziału katechetycznego, który winien być powołany w każdej diecezji. Końcowa część przedłożenia traktuje o organizacji kształcenia katechetów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedictus PP. XVI, Litterae Apostolicae motu proprio datae „Fides per doctrinam” (16 Ianuarii 2013), AAS 105 (2013), s. 136–139.
2.Codex Iuris Canonici, Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum, Typis Polyglottis Vaticanis 1982.
3.Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia „Christus Dominus” (28 octobris 1965), AAS 58 (1966), s. 673–701; tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus Dominus”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 236–258.
4.Conferenza Episcopale Italiana, Incontriamo Gesů. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia (29 giugno 2014), „Notiziario CEI” 48 (2014), nr 4, s. 198–289.
5.Congregaticio pro Episcopis, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi (22 febbraio 2004), Cittŕ del Vaticano 2004; tekst polski: Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”, Kielce 2005.
6.Congregazione per il Clero, Direttorio Generale per la Catechesi (15 agosto 1997), Libreria Editrice Vaticana 1997; tekst polski: Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (15.08.1997), Poznań 1998.
7.Directorium Catechisticum Generale (11 aprilis 1971), Libreria Editrice Vaticana 1971; tekst polski „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 63 (1973), nr 2, s. 37–112.
8.Joannes Paulus P.P. II, Adhortatio Apostolica „Catechesi tradendae” (16 octobris 1979), AAS 71 (1979), 1277–1340; tekst polski: W. Kubik (red.), Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, cz. II, Warszawa 1985, s. 146–217.
9.Joannes Paulus P.P. II, Constitutio Apostolica „Pastor Bonus” (28 iulii 1988), art. 94, AAS 80 (1988), s. 841–912.
10.Ochoa X. (ed.), Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, vol. I, Roma 1966, col. 314–315.
11.Sacra Congregatio Concilii, Lettera circolare (28 agosto 1924), w: X. Ochoa (ed.), Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, Vol. I, Roma 1966, col. 714–716.
12.Sacra Congregatio Concilii, Lettera circolare (31 maggio 1920), AAS 12 (1920), s. 299–300.
13.Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Warszawa 2001.
14.Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris Canonici Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analitico-alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana 1989.
15.Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum libri III „De ecclesiae munere docendi”, Città del Vaticano 1977; tekst polski: „Posoborowe Prawodawstwo Kościelne”, t. 11, z. 1, nr 21077–21259, s. 286–328.
16.Sacra Congregatio Concilii, Decretum „Provido sane consilio” (12 ianuarii 1935), AAS 27 (1935), s. 145–154.
17.Sacra Congregazione per L’educazione Cattolica, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (19.03.1985), editio apparata post Codicem Iuris Canonici promulgatum Typis Polyglottis Vaticanis 1985. Schema Codicis Iuris Canonici, Libreria Editrice Vaticana 1980.
18.Barret R., The right to adequate catechesis as a fundamental right of the faithful, „Apollinaris” 70 (1997), nr 1–2, s. 185–223.
19.Krukowski J. (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2. Ks. II (1). Lud Boży, Poznań 2005.
20.Marzoa A., Miras J., Rodríguez-Ocańa R. (eds.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, wyd. 3, t. 3, cz. I, Pamplona 2002.
21.Orzeszyna K., Kompetencje wikariusza biskupiego, w: J. Krukowski, K. Warchałowski (red.), Struktura i zadania kurii diecezjalnej, Warszawa 2003, s. 75–88.
22.Semeraro M., Per leggere gli Orientamenti, „Il Regno – documenti” 59 (2014), nr 13, s. 385–392.
23.Tobin J., The diocesan Bishop a Catechist, „Studia Canonica” 18 (1984), nr 2, s. 365–414.
24.Urru A., La funzione di insegnare della Chiesa. Nella legislazione attuale, Roma 2001.
25.Urso P., Il ministero della parola divina: predicazione e catechesi (cann. 756–780), w: Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (red.), La funzione di insegnare della Chiesa, Milano 1994, s. 25–49.