Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.2-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015
Eucharystia jako podstawa i najważniejsze kryterium rozumienia wspólnoty wiary

Autorzy: Edward Sienkiewicz
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Wieczernik Eucharystia Kościół struktury społeczne instytucja jedność miłość przymierze komunia śmierć zmartwychwstanie Pascha wspólnota
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:28 (195-222)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nietrwałość i wyraźny współczesny kryzys wspólnot naturalnych rzutuje na niewłaściwe rozumienie chrześcijańskiej wspólnoty wiary, co z kolei powoduje jej niewłaściwe przeżywanie, doświadczenie. Niemałe znaczenie ma tutaj także daleko idąca instytucjonalizacja życia społecznego i zarazem nieufność wobec wielu instytucji, ich kontestowanie. Może to przyczyniać się do traktowania instytucjonalizacji wiary – Kościoła – jako instytucji, przy zatrzymywaniu uwagi, także przez praktykujących chrześcijan, tylko na zewnętrznych jej aspektach. Tymczasem źródłem i podstawą wspólnoty wierzących jest misterium paschalne Jezusa. Realizując w pełni obietnice starotestamentowe, Jezus podczas pożegnalnego posiłku ze swoimi uczniami w Wieczerniku prosi Ojca o taką miłość i jedność między nimi, jaka jest właściwa Ojcu i Synowi. Podstawą tego jest obecność Jezusa z uczniami – w założonej przez Niego wspólnocie – której to obecności nie podważa nawet Jego śmierć. Wręcz przeciwnie. Składając siebie w ofierze Ojcu, Jezus usuwa najbardziej zakłócającą miłość i jedność przeszkodę, czyli grzech. Zmartwychwstając zaś, pozostaje we wspólnocie niezależnie od czasu i przestrzeni. Sakramentalnie, zarówno Jego śmierć, jak i obecność we wspólnocie po zmartwychwstaniu, urzeczywistnia łamanie chleba – Eucharystia. Jezus, pozostając w niej pokarmem dla wierzących, jest również najściślej zjednoczony z uczestnikami tego wydarzenia. Jednoczy ich też między sobą w taki sposób, jaki poza Eucharystią nie jest możliwy do osiągnięcia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bailey J.A., Initiation and the Primal Woman in Gen 2–3, „Journal of Biblical Literature” 89 (1970).
2.Balicki J., Rodzina, w: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004.
3.Balter L., Zło w świecie, „Communio” – kolekcja 7, Poznań 1992.
4.Baran K., Eucharystia celebracją paschalnego misterium. Teologia liturgiczna Eucharystii w pismach Salvatore Marsilego O.S.B. (1910–1983), Warszawa 1994.
5.Bartnik C.S., Nauka społeczno-polityczna Kościoła, Lublin 2008.
6.Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001.
7.Boadt L., Genesis, w: W.R. Farmer (ed.), The International Bible Commentary. A Catholic and Ecumenical Commentary for the Twenty-First Century, Minnesota 1998.
8.Boriello L., G. delle Croce, B. Secondin, Historia duchowości, t. 4: Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, tłum. M. Pierzchała, Kraków 1998.
9.Bouyer L., Wprowadzenie do teologii życia duchowego, tłum. L. Rutkowska, Warszawa 1982.
10.Bouyer L., Syn Przedwieczny, tłum. W. Dzieża, P. Rak, Kraków 1999.
11.Clines D.J.A. (red.), The Dictionary of Classical Hebrew, t. 1–6, Sheffield 1993–2007. Czajkowski M., Nowy Testament a judaizm, Wrocław 2013.
12.Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, a cura di L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhrd, trad. A. dal Bianco, B. Liverani, G. Massi, Bologna 1991.
13.Dylus F., Tajemnica Eucharystii w aspekcie eschatologii. Eucharystia, Poznań–Warszawa 1986.
14.Dyr. A., Duchowość eucharystyczna, w: L. Balter (red.), Duchowość chrześcijańska, „Communio” – kolekcja 10, Poznań–Warszawa 1995.
15.Epos o Gilgameszu, tłum. K. Łyczkowska, Warszawa 2002.
16.Farmer W.R. (ed.), Twenty-First Century, Minnesota 1998.
17.Ferdek B., Eucharystia i wolność, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 5 (1997) nr 1.
18.Ferdek B., Teologiczna futurologia, Legnica 2001.
19.Finkenzeller J., Eschatologia, tłum. W. Szymona, w: W. Beinert (red.), Podręcznik teologii dogmatycznej, traktat XI, Kraków 2000.
20.Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”, Rzym 2013.
21.Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, tłum. T. Landy, Niepokalanów 1998.
22.Gnilka J., Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2004.
23.Gonzáles de Cardedal O., La entrańa del cristianismo, Salamanca 1998.
24.Hryniewicz W., Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, Lublin 1987.
25.Hume G.B., The mystery of Love, London 2000.
26.Jan Paweł II, List apostolski „Dominicae Cenae”, Watykan 1980.
27.Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini”, Rzym 1998.
28.Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, Rzym 2003.
29.Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, Rzym 2003.
30.Johnston W., Mistical theology the science of Love, New York 1995.
31.Juros H., Kościół – kultura – Europa, Lublin–Warszawa 1997.
32.Karbowiak A., Światło nieba. Eschatyczny wymiar Eucharystii, w: J.M. Lipniak (red.), Światło słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, Świdnica 2005. Kasper W., Sakrament jedności. Eucharystia i Kościół, Kielce 2005.
33.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
34.Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii, w: W trosce o pełnię wiary, t. 1: Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995.
35.Kotecki D., Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana, Warszawa 2006.
36.Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.
37.Laurentin R., Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa, tłum. T. Jania, Kraków 1999.
38.Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1–11, w: A. Paciorek, R. Bartnicki, A. Tronina (red.), Nowy komentarz biblijny – Stary Testament, Częstochowa 2013.
39.Lohwink G., Braucht Gott die Kirche? Zur Theologie des Volkes Gottes, Freiburg 1998. Majkowski W., Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Kraków 1996. Majkowski W., Małżeństwo na próbę, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa–Łomianki 1999.
40.Merkle SNDdeN J.A., Z serca Kościoła. Katolicka tradycja społeczna, tłum. A. Bielecka, Warszawa 2009.
41.Montefiore S.S., Jerozolima. Bigrafia, tłum. M. Antosiewicz, W. Jeżewski, Warszawa 2011. Mroczkowski I., Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne, Lublin 2000.
42.Mukoid E.A., Filozofia zła: Nabert, Marcel, Ricoeur, Kraków 1993.
43.Müller G.L., Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, traktat V, tłum. W. Szymona, w: W. Beinert (red.), Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1998.
44.Müller G.L., Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie, Freiburg 1995. Nocke F.J., Sakrementologie. Ein Handbuch, Düsseldorf 1997.
45.Obrzędy chrztu dzieci. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 3, Katowice 2008. Paweł VI, Uroczyste wyznanie wiary (30 czerwca 1968), 24 AAS 60 (1968).
46.Pawłowicz Z., Eucharystia źródło i szczyt, Pelplin 2006.
47.Pawłowski Z., Opowiadanie, Bóg i początek, Teologia narracyjna Rdz 1–3, „Rozprawy i Studia Biblijne” 13, [Warszawa] 2003.
48.Pokrywka M., Osoba – uczestnictwo – wspólnota, Lublin 2000, s. 13–19.
49.Strzeszewski C., Człowiek jako twórca rozwoju społeczno-gospodarczego, w: J. Kłoczowski (red.), Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, Lublin 1973.
50.Ratzinger J., Communio – Eucharystia – wspólnota – posłanie, w: O. Horn, V. Pfnür (red.), Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, Kraków 2003.
51.Ratzinger J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tłum. S. Czerwik, Kielce 2005.
52.Ratzinger J., Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. J. Płoska, Kielce 2005.
53.Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II, tłum. W. Szymona, Kielce 2011. Rogowski R., Światłość i tajemnica, Katowice 1986.
54.Schöonberger R., Die existenz des Nichtigen. Zur Geschichte der Privationstheorie, w: F. Hermani, P. Koslowski (Hrsg.), Die Wirklichkeit des Bösen. Systematisch-theologische und philosofische Annährungen, München 1998.
55.Self D., Skąd to zło?, tłum. M. Ratajczak, Poznań 2000.
56.Sienkiewicz E., Wspólnota Kościoła, Szczecin 2013.
57.Słomkowski A., Teologia życia duchowego, Ząbki 2000.
58.Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
59.Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudim et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
60.Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
61.Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”,, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
62.Sternberg M., The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Literature and the Drama of Reading, Bloomington 1987.
63.Szacki J., Porządek społeczny, w: Słownik społeczny, Kraków 2004.
64.Tatar M., „Communio” w Eucharystii – rezygnacja z indywidualizmu wiary, w: L. Balter (red.), Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy, „Communio” – kolekcja 16, Poznań 2004.
65.Tischner J., Filozofia dramatu, Paryż 1990.
66.Warzeszak J., Tajemnica Eucharystii, Warszawa 2005.
67.Witczyk H., Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara ekspiacji i Nowego Przymierza, Lublin 2003.
68.Witczyk H., Kościół Syna Bożego. Studium eklezjologii czwartej Ewangelii, Kielce 2012. Wolicka E., Zło wyobrażone – zło rzeczywiste, „Znak” 3 (1998).
69.Wróbel M.S., Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do Judaizmu, Lublin 2005.
70.Życiński J., Potrzeba domu w jednoczącej się Europie, w: A. Czaja, V. Kmiecik (red.), Wspólnota Kościoła a jedność Europy, Lublin 2006