Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 76.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Distances Covered above and below the Anaerobic Threshold by Professional Football Players in Different Competitive Conditions
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
2. Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
3. Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
4. Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
5. Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pt. Kościół wobec wyzwań współczesnych, Radomska Biblioteka Teologiczna, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
6. Krzysztof B. Matusiak – organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
7. Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
8. ROLA DORADZTWA GOSPODARCZEGO W TWORZENIU WIEDZY I STRATEGII ROZWOjU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
9. Hubert Bronk – Kaszuba na Pomorzu Zachodnim
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
10. Znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
11. Ryzyko kosztów i koszty ryzyka
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
12. Globalizacja a sprzeczności patriotyzmu
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
13. Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
14. Ontyczny wymiar życia ludzkiego jako podstawa jedności i nierozerwalności małżeństwa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
15. Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
16. Eucharystia jako podstawa i najważniejsze kryterium rozumienia wspólnoty wiary
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
17. Rola komitetu audytu w ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej w ministerstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
18. Wytyczne w sprawie audytu zewnętrznego projektów finansowanych z funduszy unijnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
19. Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
20. Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
21. Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
22. Czynniki kształtujące koszty funkcjonowania audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
23. Wybrane aspekty implementacji metodologii Lean w kontekście podniesienia efektywności procesu audytu wewnętrznego w administracji publicznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
24. Wykorzystanie wyników oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej metodą CAF i PRI do podejmowania decyzji zarządczych w JST
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
25. Przebieg realizacji czynności audytowych w jednostkach administracji rządowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
26. Funkcja doradcza na tle aktualnych i perspektywicznych celów audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
27. Kwalifikacje audytorów wewnętrznych na świecie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
28. Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
29. Finansowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego ze źródeł zewnętrznych jako zadanie doradcze audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
30. Sprawozdanie z konferencji naukowej Miłosierdzie a sprawiedliwość, Koszalin, 19 listopada 2016 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
31. Distance Covered Below and Above the Anaerobic Threshold by Elite German Goalkeepers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
32. Successful Ageing: The Role of Physical Activity and Its Barriers in Polish Men of Advanced Age
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
33. WCIĄŻ AKTUALNE I ZOBOWIĄZUJĄCE DZIEDZICTWO „SOLIDARNOŚCI” W KONTEKŚCIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IDEI MIŁOSIERDZIA WYKŁAD INAUGURACYJNY – WT US 2016/2017
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
34. The Effects of a Six-week Plyometric Training Program on the Stiffness of Anterior and Posterior Muscles of the Lower Leg in Male Volleyball Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
35. The Baltic Sea and the Integration of the Second Republic of Poland.
(Studia Maritima)
Vol. 26 2013 2013 Przejdź
36. THE EVOLUTION OF THE MARITIME FUNCTION OF THE 19TH CENTURY POMERANIAN PORT TOWNS
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
37. Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
38. Analiza duration jako komplementarna metoda zarządzania ryzykiem stopy procentowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
39. W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
40. Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
41. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
42. O ideowo-politycznej odpowiedzialności Wojciecha Jaruzelskiego
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
43. Na marginesie nowego zarysu polityki książąt Barnima I i Bogusława IV
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Przejdź
44. Poznań Edwarda Balcerzana
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
45. Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
46. Mikroekonometria a rachunkowość empiryczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
47. Analiza korzyści ekologicznych polskiej energetyki wiatrowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
48. Medializacja sposobem na oligarchizację demokracji
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
49. Religijne czy świeckie (polityczne) pochodzenie prawa w Mezopotamii (?)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
50. Problem zasolenia gleb miasta Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
51. Kilka uzupełnień do genealogii książąt zachodniopomorskich w XV-XVI wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1975 1975 Przejdź
52. Księstwa pomorskie wobec wojny polsko-krzyżackiej w latach 1431-1435
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1973 1973 Przejdź
53. Delimitacja granicy Polski Ludowej na Morzu Bałtyckim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Przejdź
54. Polityka wschodnia CDU/CSU
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
55. Kadry kwalifikowane w gospodarce uspołecznionej Makroregionu Nadmorskiego. Studium zmian w latach 1958-1985
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
56. Poziom wykształcenia pracowników gospodarki uspołecznionej Pomorza Szczecińskiego w latach 1958-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
57. Kształtowanie się rynku pracy a rozwój szczecińskiego przemysłu w latach 1918-1932
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
58. Zapotrzebowanie regionu na kadry kwalifikowane
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
59. Rozwój społeczno-gospodarczy makroregionu nadmorskiego w latach 1959-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
60. Rola kapitału pozaszczecińskiego w rozwoju gospodarczym Szczecina w drugiej połowie XIX i na początku XX w. /do 1918 r./
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1978 1978 Przejdź
61. Próba periodyzacji dziejów wielkiego przemysłu Szczecina w latach 1850-1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Przejdź
62. Przekształcenia śródmieścia Szczecina /1870-1918/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
63. Zainteresowania kulturalne i oświatowe słuchaczy Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
64. Powstanie i działalność Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 1948-1960
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10-11 1960 1960 Przejdź
65. Kołobrzeg - uzdrowisko nadmorskie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1960 1960 Przejdź
66. Świnoujście - uzdrowisko nadmorskie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
67. Literatura i sztuka na łamach "Ziemi i Morza"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1964 1964 Przejdź
68. Tematy i motywy Szczecina literackiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1962 1962 Przejdź
69. Czekanie na list; Ból o dłoń oddalony
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1959 1959 Przejdź
70. Wokół zagadnień liryki
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1963 1963 Przejdź
71. Polszczyzna Ziem Zachodnich i Północnych w czterdziestoleciu PRL
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
72. Opactwo cysterskie w Bierzwniku. /Rozwój uposażenia i osadnictwa/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
73. W walce o pokój i socjalizm. Recenzja książki Larsa Ulrika Thomsena, Fighting for Peace and Socialism – an analysis of imperialism in the 20th and 21. century, Populi Publishers, 2019
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
74. Chrystologiczne aspekty w teologii św. Hieronima ze Strydonu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
75. Rekolekcje szkolne jako miejsce przeciwdziałania hejtowi internetowemu wśród młodzieży
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
76. Wielki dzień Skalina (7 IV 1269), początki Choszczna i pomorskich v. Kleistów. W tle konflikt księcia Barnima I, jego rycerstwa z ziemi stargardzkiej i cystersów kołbackich z joannitami oraz interwencja margrabiów brandenburskich w zlewni lewobrzeżnej Iny
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
Strona