Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek

Autorzy: Edward Molendowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wojciech Polan
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: handel wewnątrzgałęziowy międzynarodowa konkurencyjność gospodarek przekształcania strukturalne gospodarek wskaźniki konkurencyjności międzynarodowej
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (11-24)

Abstrakt

W artykule podjęto próbę określenia roli wskaźników intensywności handlu wewnątrzgałęziowego w mierzeniu międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek. W tym celu niezbędne było uporządkowanie głównych koncepcji dotyczących podstaw teorii konkurencyjności oraz metod mierzenia międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek. Badanie oparto na analizie najważniejszych pozycji polskiej i zagranicznej literatury związanej z tymi zagadnieniami. W części wnioskowej wykazano, że wskaźniki intensywności handlu wewnątrzgałęziowego mają wszystkie najważniejsze cechy gwarantujące rzetelność międzynarodowych badan porównawczych i pozwalają określić, na jakim etapie rozwoju międzynarodowej konkurencyjności znajduje się dana gospodarka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balassa B., Tariff Reductions and Trade in Manufactures among the Industrial Countries, „The American Economic Review” 1966, June, Vol. 106.
2.Balassa B., A Stages Approach to Comparative Advantage, „World Bank Staff Working Papers” 1977, No. 284.
3.Balassa B., Bauwens L., Intra-Industry Specialisation in a Multi-country and Multi-Industry Framework, „The Economic Journal” 1987, Vol. 97.
4.Bieńkowski W., Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej: Czy rząd może być bardziej aktywny?, w: Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski, red. E. Latoszek, WSHiFM, Warszawa 2000.
5.Bieńkowski W., Weresa M.A., Radło M.J., Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, SGH, Warszawa 2010.
6.Bijak Kaszuba M., Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmiany strukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego (na przykładzie Polski), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
7.Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004.
8.Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J.W. Bossak, W. Bieńkowski, SGH, Warszawa 2004.
9.Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa 2002.
10.Dunning J.H., The Globalization of Firms and the Competitiveness of Countries, w: Globalization of Firms and the Competitiveness of Nations, red. J.H. Dunning, B. Kogut, M. Blomstrom, Institute of Economic Research, Lund University, Lund 1990.
11.Dunning J.H., Internationalizing Porter’s Diamond, „Management International Review” 1993, Special Issue, Vol. 33.
12.Hesse H., Hypotheses for the Explanation of Trade Between Industrial Countries, 1953– 1970, Tübingen 1974.
13.Hufbauer G.C., Chilas J.G., Specialization by Industrial Countries, w: The International Division of Labour, red. H. Giersch, Tübingen 1974.
14.Jagiełło M., Mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, Studia i Materiały nr 80, IKC HZ, Warszawa 2003.
15.Jones R.W., A Three-Factor Model in Theory, Trade and History, w: Trade, Balance of Payments, and Growth: Papers in International Economics in Honor of Charles P. Kindleberger, red. J. Bhagwati, R.W. Jones, R.A. Mundell, J. Vanek, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1971.
16.Kawecka-Wyrzykowska E., Evolving Pattern of Foreign Trade Specialization of the New Member States (NMS) of the EU: Case of Automotive Industry, w: European Economy, Economic Papers No. 364, Brussels 2009.
17.Krugman P.R., Intra-Industry Specialization and the Gains from Trade, „Journal of Political Economy” 1981, No. 89.
18.Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1993.
19.Lipiec-Zajchowska M., Metody i modele oceny konkurencyjności gospodarki, w: Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji, red. M. Lipiec-Zajchowska, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
20.Loertscher R., Wolter F., Determinants of Intra-Industry Trade: Among Countries and Across Industries, „WeltwirtschaftlichesArchiv” 1980, Vol. 116.
21.Lubiński M., Michalski S., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
22.Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2003.
23.Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Politechnika Radomska, Radom 2007.
24.Misala J., Pozycja konkurencyjna Polski w handlu międzynarodowym, w: Polska, Raport o konkurencyjności, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2007.
25.Molendowski E., Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 5–6.
26.Ozawa T., Foreign Direct Investment and Economic Development, „Transnational Corporations” 1992, No. 1.
27.Radło M.J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, w: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, red. W. Bienkowski i in., „Prace i Materiały” nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2008.
28.Waheeduzzaman A.N.M., Ryans J.K. Jr., Definition, Perspective, an Understanding of International Competitiveness: a Quest for a Common Ground, „Competitiveness Review” 1996, Vol. 6–2.