Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Maszynopis - wymogi formalne i struktura artykułu

 1. Praca powinna być przesłana w wersji elektronicznej w pliku zapisanym w edytorze Microsoft Office Word (do wersji Word 2010).
 2. Objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza).
 3. Tylko w przypadku Zeszytu o podtytule "Metody ilościowe w ekonomii" maksymalnie 10 stron maszynopisu sformatowanego według wskazań.
 4. Format strony A4:
  Marginesy (lewy i prawy) – 2,5 cm,
  Interlinia w tekście głównym – 1,5,
  Interlinia w streszczeniach i przypisach – 1,0,
  Tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt., tytuły podrozdziałów – bold,
  Tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman - czcionka 10 pkt. (zob. wskazówki szczegółowe),
  Tekst wzorów – czcionka 11 pkt. (zob. wskazówki szczegółowe).
 5. W SiP polecane jest używanie stylu APA przy tworzeniu odsyłaczy (zob. wskazówki szczegółowe).
 6. Tabele i rysunki – zob. wskazówki szczegółowe.
 7. Tekst powinien być kompletny pod względem formalnym, tzn. powinien zawierać: stronę tytułową z podanym imieniem i nazwiskiem autora, afilicją, adresem e-mail  oraz tytułem artykułu, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wstęp, podrozdziały (ponumerowane), podsumowanie, spis literatury. Układ referatu powinien być zgodny z poniższym WZOREM.
 8. Każdy autor jest zobowiązany podać swój numer ORCID.
 9. Teksty niespełniające wymogów nie będą kwalifikowane do druku.
 10. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej zgodnie z obowiązującym zasadmi (2 recenzentów i tzw. "ślepa recenzja"). Do publikacji w „Studia i Prace WNEiZ US"  będą kierowane teksty, które uzyskały pozytywną recenzję.

 

WZÓR

Imię i nazwisko* (wersalikami, 12 pkt.)

afiliacja

[* na dole strony - to adres e-mail w przypisie na pierwszej stronie tekstu]

STRUKTURA ARTYKUŁU POWINNA BYĆ ZGODNA ZE STYLEM IMRD

TYTUŁ ARTYKUŁU
(litery drukowane, bold, wycentrowane; 14 pkt.)

Streszczenie (w języku polskim - czcionka 10 pkt.) (zob. wskazówki szczegółowe dotyczace streszczenia)

Słowa kluczowe: od 3 do 5 (czcionka 10 pkt.).

Wprowadzenie (czcionka 12 pkt., bold) - powinno mieć cechy zgodne ze strukturą artykułu naukowego (IMRD)

1. Przegląd literatury (tytuł podrozdziału- czcionka standardowa 12 pkt., bold)

2. Materiały&Metody

3. Rezultaty

4. Dyskusja

Podsumowanie/wnioski (czcionka standardowa 12 pkt., bold)

Bibliografia (czcionka standardowa 12 pkt., bold) (zob. wskazówki szczegółowe)

 

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM
(litery drukowane, bold, wycentrowane, czcionka 12 pkt.)

Abstract (j.w.)

Tekst …. (czcionka 10 pkt.).

Keywords: … (czcionka 10 pkt.).

Translated by Jan Kowalski

Kod JEL:

Informacja o autorze – prosimy o podanie: imienia nazwiska, tytułu i/lub stopnia naukowego, pełnej nazwy uczelni, nr telefonu i adresu e-mail.