Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Bibliografia

Bibliografia

  1. Tytuł „Bibliografia” wyrównany do lewego marginesu.
  2. Bibliografię należy umieszczać na końcu pracy (po podsumowaniu). W spisie mogą się znajdować tylko pozycje wykorzystane w danym artykule.
  3. Prace zapisujemy przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, przy czym decyduje pierwsza litera nazwiska autora.
  4. Każdą nową pracę zaczynamy bez wcięcia, wyrównanie do lewego marginesu, a kolejne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem 5 spacji.
  5. Spis literatury – czcionka 10.
  6. Format bibliografii powinien być zgodny ze stylem cytowań APA:

Książki:

Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.


Artykuły:

Nazwisko1, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu), strona początku–strona końca.

Nazwisko1, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strona początku–strona końca.

Nazwisko1, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strona początku–strona końca. DOI: xxxxx.

Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.