Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Etyka wydawnicza

Etyka

Redakcja uważa, że normy etyczne są podstawą rozwoju naukowego. W związku z tym wszyscy uczestnicy procesu wydawniczego (redakcja, recenzenci, autorzy) powinni je przestrzegać. Z tego powodu w sytuacji różnego rodzaju naruszeń norm etycznych zostały opracowane procedury postępowania, które szczegółowo są opisane w COPE.

Obowiązujące zasady etyczne

Przeczytaj następujące sekcje, aby być pewnym, że twoja praca jest zgodna z zasadami etycznymi czasopisma „Studia i Prace WNEIZ US”.

 

Zasady etyczne dotyczące Redakcji

 • Redakcja uważa, że ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji lub też jej rola nie została pokazana w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (dopisywanie jako współautora/ki osoby, która miała znikomy w niej udział) to przejawy nierzetelności naukowej. Redakcja z całą stanowczością przestrzega procedury zapobiegającej tym zjawiskom i każde przypadki takich nierzetelności będą ujawniane, łącznie z wszczęciem odpowiedniej procedury.
 • W celu uniknięcia tych zjawisk Redakcja wdraża następujące procedury:
  -prosimy, aby teksty wielu Autorów zawierały w przypisie określenie wkładu pracy poszczególnych osób;
  -Autorzy powinni ujawniać źródła finansowania swoich badań, np. poprzez grant badawczy lub uzyskanie stypendium badawczego;
  -w przypadku wykrycia ghostwriting lub guest authorship Redakcja, po dokładnym zbadaniu i udokumentowaniu, będzie informować pracodawcę i instytucje naukowe o wykryciu tej nierzetelności naukowej;
  -będziemy również dokumentować i ujawniać inne przypadki nierzetelności naukowej: fabrykowanie danych, fałszowanie danych, plagiaty;
  -wyrażamy dezaprobatę wobec ukrywania brakujących danych, lekceważenia argumentów przeciwnych, braku uwzględniania stanu badań w literaturze, wielokrotnego publikowania tych samych wyników, czy jednoczesnego zgłaszania tekstu do wielu redakcji.
 • Redakcja nie ujawnia żadnych informacji o pracach składanych do publikacji osobom lub podmiotom innym niż autorzy, recenzenci, redaktorzy lub przedstawiciele wydawcy, którym informacje te są udostępniane wyłącznie w związku z procedurą wydawniczą. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane (raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej czasopisma, zbiorczą listę współpracujących recenzentów).
 • W czasie procesu recenzyjnego Redakcja zawsze postępuje zgodnie z procedurą recenzowania opisaną w Zasadach recenzowania.
 • Redakcja pragnie zaznaczyć, że na ocenę jakości publikacji wystawioną w recenzji nie mają wpływu żadne czynniki osobiste (tj. płeć, wyznanie, rasa, pochodzenie, obywatelstwo) i przekonania autorów. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej zgodnie z obowiązującym zasadami (2 recenzentów i tzw. "ślepa recenzja"). Do publikacji w czasopiśmie „Studia i Prace WNEiZ US" są kierowane teksty, które uzyskały dwie pozytywne recenzje. W przypadku, gdy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna – artykuł jest przekazywany do recenzji stosownemu redaktorowi działowemu. Jego ocena decyduje o przyjęciu artykułu do druku.
 • Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków Redakcji, w całości lub w części, bez pisemnej zgody autorów.
   

Zasady etyczne dotyczące Recenzentów

 • W czasopiśmie "Studia i Prace WNEIZ US" otrzymane do recenzji artykuły są poufne i stosowany jest „double-blind review process”, tzn. autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W tym celu Recenzent wypełnia stosowną deklarację recenzenta.
 • W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (co redakcja rozumie za konflikt interesów i procedury stosowane w trakcie procesu recenzowania są przedstawione szerzej w Zasadach recenzowania).
 • W przypadku wystąpienia konfliktu interesów recenzenci mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym redakcję.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane autorom i osobom trzecim nie związanym z procesem publikacji. Zbiorcza lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest publikowana na koniec roku na stronie internetowej czasopisma – stosownie do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Otrzymane do recenzji artykuły są poufne. Niedopuszczalne jest ujawnianie osobom trzecim informacji o otrzymaniu artykułu do recenzji, a także omawianie z takimi osobami treści/wniosków recenzowanych artykułów.
 • Obowiązkiem recenzentów jest identyfikacja i wskazanie w recenzji takich publikacji, na które autor powinien był się powołać, ale tego nie uczynił, a także przekazanie Redakcji informacji o nieuprawnionych zapożyczeniach i/lub o podejrzeniu plagiatu.
 • Procedury postępowania przez Redakcję w sytuacji naruszenia jakichkolwiek zasad etycznych w tym obszarze są szczegółowo opisane w COPE.
   

Zasady etyczne dotyczące Autorów

 • Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie artykuły oryginalne i niezłożone w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.
 • Autorzy zobowiązani są cytować publikacje, które wykorzystali podczas tworzenia artykułu i nie naruszać żadnych praw osób trzecich.
 • Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich przesłanek konfliktu interesów, które mogły wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z artykułu. W szczególności autorzy są zobowiązani do wskazania wszystkich źródeł finansowania, wkładu instytucji, organizacji oraz innych podmiotów.
 • Autor/Autorzy zobowiązani są do wypełnienia odpowiednich oświadczeń, tj. oświadczenia – rzetelność badacza. oświadczenie autora, oświadczenie o wkładzie autora/autorów (Formularze do pobrania) i upewnić się, że wszystkie osoby wymienione jako współautorzy zaakceptowały ostateczną wersję tekstu.
 • Wykrycie przez Autora istotnych błędów lub pomyłek wpływających na interpretację i wnioski w opublikowanych artykułach wymaga niezwłocznego powiadomienia przez niego Redakcji, która w takiej sytuacji podejmie w porozumieniu z Autorem stosowne kroki w celu zamieszczenia sprostowania bądź wycofania artykułu.
 • Teksty niespełniające wymogi formalne Redakcji i zasady etyczne czasopisma "Studia i Prace WNEIZ US" nie będą kwalifikowane do druku.
 • Procedury postępowania przez Redakcję w sytuacji naruszenia jakichkolwiek zasad etycznych przez Autora/Autorów są szczegółowo opisane w COPE.