Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Zasady recenzowania

Procedura recenzowania Studia i Prace WNEiZ US:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowany jest wariant, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process”). Recenzent powinien wypełnić stosowną deklarację (Deklaracja recenzenta) zamieszczoną poniżej (do pobrania).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.
 6. Formularz recenzji artykułu  „Studia i Prace WNEiZ US” (F2) jest dostępny poniżej - (do pobrania)
 7. W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia (Oświadczenie o wkładzie autora/autorów - do pobrania).
 8. Autor jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do danego czasopisma (Oświadczenie autorado pobrania).
 9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. Lista recenzentów zamieszczona jest na stronie internetowej czasopisma.

DO POBRANIA:
Deklaracja recenzenta

Oświadczenie - rzetelność badacza

Oświadczenie o wkładzie autora

Oświadczenie autora

F2 - formularz recenzji serii Studia i Prace WNEiZ US