Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
Ontyczny wymiar życia ludzkiego jako podstawa jedności i nierozerwalności małżeństwa

Autorzy: Edward Sienkiewicz
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: jedność niewiasta mężczyzna Trójca Święta comunio wspólnota stworzenie przymierze małżeństwo
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:18 (187-204)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesny kryzys małżeństwa i rodziny, przejawiający się w nietrwałości małżeństw, a także w unikaniu ich legalizacji, znajduje zapowiedź już w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Podobnie jak zawarte jest w nich przekonanie o możliwości pokonania każdego kryzysu dotyczącego jedności i nierozerwalności małżeństwa. Podstawą jednak tego musi być wymiar ontologiczny, decydujący o właściwym rozumieniu bytu ludzkiego przez szczególny rodzaj relacji mężczyzny do kobiety. Ponieważ na tym właśnie poziomie została ona zakłócona, a nawet zerwana przez grzech, również w tym wymiarze otwiera się na odkupienie. Przy czym jedność małżonków jest nie tylko wynikiem stwórczego działania Boga, ale też stanowi obraz Jego istoty oraz obraz Przymierza zawartego przez Boga z człowiekiem. Do pełni doprowadza to Przymierze – w takim samym sensie dopełniając jedność małżeńską – Jezus Chrystus w Misterium Paschalnym. Zawarte w ten sposób Nowe Przymierze wzbogaca małżeństwo, umacniając także właściwą mu jedność dzięki objawionej w Jezusie Chrystusie tajemnicy Trójcy Świętej. Przyjmujący na siebie ludzką naturę Syn Boży, pozostający także w jedności z Ojcem, wyznacza jedności mężczyzny i kobiety drogę do jedności właściwej Osobom Bożym. W pełni zrealizuje się ona w eschatologii. Niemniej już w doczesności jedność małżonków może być drogą do objawienia przez Boga tajemnicy swojego wewnętrznego życia. Podobnie jak małżeństwo chrześcijan jest obrazem miłości Chrystusa do Kościoła.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnold B.T., Ehoi J.H., A Guide to Biblical Hebrew Syntax, Cambridge 2003.
2.Bartnicki R., Poglądy na małżeństwo w początkach ery chrześcijańskiej, w: M. Ozorowski, W. Nowacki (red.), Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka, Łomża 2005.
3.Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001.
4.Botterweck G.J., Ringgren H., Fabry H.J., Theological Dictionary of the Old Testament, Grand Rapids–Cambridge 1977–2006.
5.Brichto H.Ch., The Names of God, New York 1998.
6.Bruni L., Rodzina: praca i świętowanie w świecie współczesnym, tłum. S. Biały, „Sprawy Rodziny” 1 (2012) 97, s. 51–62.
7.Clines D.J.A. (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew, t. I–VI, Sheffield 1993–2007.
8.Dudziak U., Być kobietą w obecnych czasach, w: T. Paszkowska (red.), Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości, Lublin 2009.
9.Epos o Gilgameszu, tłum. K. Łyczkowska, Warszawa 2002.
10.Franciszek, Evangelii gaudium, Rzym 2013.
11.Frevert U., Mąż i niewiasta. Niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych, tłum. A. Kopacki, Warszawa 1997.
12.Garcia Lȯpez F., Il Pentateuco, Brescia 2004.
13.Gilgamesz, tłum. K. Łyczakowska, w: Epos o Gilgameszu, Warszawa 2002.
14.Jacob B., Das Buch Genesis, Stuttgart 2000.
15.Jan Paweł II, Familiaris consortio, Rzym 1981.
16.Jan Paweł II, List do Rodzin, Rzym 1994.
17.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
18.Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1–11, w: A. Paciorek, R. Bartnicki, A. Tronina (red.), Nowy komentarz biblijny – Stary Testament, Częstochowa 2013.
19.Majkowski W., Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Kraków 1996.
20.Majkowski W., Małżeństwo na próbę, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa–Łomianki 1999.
21.Mazur J., Feminizm, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2003.
22.Ozorowski E., Małżeństwo w historii zbawienia, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa–Łomianki 1999.
23.Pachciarek P., Grabner-Haider A. (red.), Praktyczny słownik biblijny, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1994.
24.Pawłowski Z., Opowiadanie, Bóg i początek, Teologia narracyjna Rdz 1–3 (Rozprawy i Studia Biblijne 13), Warszawa 2003.
25.Romaniuk K., Małżeństwo i rodzina według Biblii, Warszawa 1994.
26.Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.
27.Schneider T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1995.
28.Schüle A., Der Prolog der hebräischen Bibel. Der literar und theologiegeschichtliche Diskurs der Urgeschichte (Genesis I–II), Zürich 2006.
29.Ska J.L., La structure du Pentateuque dans sa forme canonique, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft” 113 (2001), s. 330–352.
30.Stefanek S., Rodzina – komunia osób, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa–Łomianki 1999.
31.Sternberg M., The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Literature and the Drama of Reading, Bloomington 1987.
32.Szewczyk W., Wyzwolić w rodzinach siły dobra, w: M. Ozorowski, W. Nowacki (red.), Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka, Łomża 2005.
33.Szymczak J.S., Sakrament małżeństwa drogą wzrostu Kościoła, Łomianki 2001.
34.Westermann C., Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, Göttingen 1995.