Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym

Autorzy: Edward Molendowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: międzynarodowa konkurencyjność gospodarki efekty członkostwa w UE Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (153-166)
Klasyfikacja JEL: E20 E60 F40 F50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest prezentacją wyników analizy, w ramach której podjęto próbę porównania zmian pozycji konkurencyjnej Polski na tle pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej (GW-4) w latach 2004–2015. Przyjęto hipotezę, że Polska należy wśród państw GW-4 do tych, w których najbardziej wyraźnie wystąpiły zróżnicowane efekty członkostwa. Ważną częścią tej analizy było określenie, które z czynników determinujących tę pozycję miały największy wpływ na zmiany w badanym okresie. W badaniu zastosowano analizę danych wtórnych, dotyczących filarów konkurencyjności gospodarki wyodrębnionych w raportach Global Competitiveness Report, opracowywanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z prezentowanej analizy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieńkowski, W., Weresa, M.A. (2008). Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH, IGŚ.
2.Boguszewski, P. (2016). Globalny raport konkurencyjności 2016–2017 Światowego Forum Gospodarczego. Warszawa: NBP.
3.Bossak, J. (2000). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską. Tom 1. Warszawa: IGŚ, SGH.
4.Bossak, J. (2013). Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Warszawa: Difin.
5.Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
6.Misala, J., Misztal, P., Młynarzewska, I., Siek, E. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990–2007. Radom: Politechnika Radomska.
7.Molendowski, E. (2015). 10 Years of Membership in the European Union – Poland in Comparison with the Visegrad Group countries. Central European Review of Economics & Finance, 10 (4), 5–18.
8.Molendowski, E. (2016). Dekada członkostwa w Unii Europejskiej – Polska na tle nowych państw członkowskich. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 3 (1), 125–135.
9.Weresa, M.A. (2008). Definicje, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów. W: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH, IGŚ.
10.World Economic Forum (2015). Global Competitiveness Report 2014–2015, Geneva: WEF.
11.World Economic Forum (2017). The Global Competitiveness Report 2016–2017. Geneva: WEF.
12.Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Żmuda, M., Molendowski, E. (2016). W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 323–333.