Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym

Autorzy: Edward Nowak
Prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Słowa kluczowe: analiza finansowa sprawozdawczość finansowa wskaźniki finansowe cechy jakościowe informacji
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (291-298)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Główmy celem artykułu jest ukazanie wpływu zmian w regulacjach z zakresu rachunkowości na sposób przeprowadzania analizy sprawozdań finansowych ze szczególnym wykorzystaniem wskaźników finansowych. Metodologia badania – Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest krytyczna analiza literatury z zakresu rachunkowości oraz analiza aktów normatywnych dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wynik – W artykule zidentyfikowano te elementy obligatoryjnych sprawozdań finansowych, które uległy modyfikacji w rezultacie nowelizacji dokonanych w dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie sprawozdawczości finansowej oraz ustawie o rachunkowości, a także ukazano wpływ tych zmian na wartości przyjmowane przez wskaźniki finansowe. Oryginalność/wartość – Znaczenie rozważań zaprezentowanych w artykule wyraża się przede wszystkim wskazaniem sposobów przeprowadzania analizy finansowej w warunkach zmian w prawie bilansowym, tak aby były zapewnione cechy jakościowe uzyskanych informacji, w tym zwłaszcza przydatność i wierność prezentacji oraz porównywalność
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dz.U. UE L 182 z 29.06.2013 r.
2.Gos, W. (2011). Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzania i formy prezentacji. Warszawa: PWE.
3.Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
5.Napiecek, R. (2011). Sprawozdawczość podmiotów gospodarczych a rachunkowość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 174.
6.Nowak, E. (2015). Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat mikrojednostek. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 374.
7.Nowak, E. (2016a). Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat małych jednostek gospodarczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442.
8.Nowak, E. (2016b). Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79 (1).
9.Sawicki, K. (2015). Podstawowe kierunku zmian w sprawozdaniach finansowych małych jednostek. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77.
10.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, nr 47, poz. 330.
11.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. poz. 1100.
12.Ustawa z dnia 8 września 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. poz. 1333.
13.Wójtowicz, T. (2015). Aspekty praktyczne użyteczności sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138).