Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Maszynopis

 1. Praca powinna być dostarczona na nośniku elektronicznym w pliku zapisanym w edytorze Microsoft Office Word.
 2. Dostarczony nośnik powinien być wolny od wirusów.
 3. Minimalna objętość artykułu to 20 tys. znaków ze spacjami (0,5 arkusza), natomiast maksymalnie 10–12 stron maszynopisu sformatowanego według wskazań.
 4. Format strony A4:
  • marginesy (lewy i prawy, górny i dolny) – 2,5 cm,
  • interlinia w tekście głównym – 1,5,
  • interlinia w streszczeniach, przypisach i wykazie literatury – 1,0,
  • tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt, tytuły podrozdziałów – bold,
  • tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman - czcionka 10 pkt (zob. wskazówki szczegółowe),
  • tekst wzorów – czcionka 10 pkt (zob. wskazówki szczegółowe).
 5. Przypisy dolne służą do uwag merytorycznych. Odniesienia do literatury zapisuje się zgodnie ze stylem APA edycja 6 w tekście, a nastpęnie na końcu artykułu pod nagłówkiem "Literatura" (zob. wskazówki szczegółowe).
 6. Tabele i rysunki – zob. wskazówki szczegółowe.
 7. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać: stronę tytułową z podanym imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem artykułu, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wstęp (wprowadzenie), podrozdziały (ponumerowane), podsumowanie, spis literatury. Układ referatu powinien być zgodny z poniższym WZOREM.
 8. Ułatwieniem dla autorów może być wykorzystanie załączonego SZABLONU, zawierającego opisane zasady edytorskie DOC (do pobrania)

Teksty niespełniające wymogów nie będą przekazywane do recenzji.

Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej.

Do publikacji w „Finanse, Rynki Finanasowe, Ubezpieczenia” będą kierowane teksty, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.

WZÓR

Tytuł artykułu

(bold, wycentrowane; czcionka 16 pkt)

Imię i nazwisko*
(bold, wycentrowane; czcionka 12 pkt)

Streszczenie (w języku polskim): W artykule … (czcionka 10 pkt) – zobacz wskazówki szczegółowe.
Tekst … (czcionka 10 pkt)
Słowa kluczowe: … (czcionka 10 pkt)

Wprowadzenie (czcionka 12 pkt., bold)
Tekst … (czcionka 12 pkt)

1. Tytuł podrozdziału (czcionka standardowa 12 pkt, bold)
Tekst … (czcionka 12 pkt)

2. Tytuł podrozdziału
Tekst … (czcionka 12 pkt)

...

Uwagi końcowe (czcionka standardowa 12 pkt, bold)
Tekst … (czcionka 12 pkt)

Literatura (czcionka standardowa 12 pkt, bold)
Tekst …. (czcionka 10 pkt) - zobacz wskazówki szczegółowe

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM
(litery drukowane, bold, do lewej, czcionka 10 pkt)

Abstract (bold, do lewej, czcionka 10 pkt) – zobacz wskazówki szczegółowe
Tekst … (czcionka 10 pkt)

Keywords: … (czcionka 10 pkt)

* Informacja o autorze w przypisie – odwołanie zaznaczone gwiazdką (*) – prosimy o podanie: tytułu i/lub stopnia naukowego, imienia i nazwiska, pełnej nazwy i adresu jednostki naukowej/gospodarczej, adresu e-mail, ewentualnie nr telefonu.

Streszczenie

Do artykułów publikowanych w „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” należy dołączyć:

 • krótkie streszczenie (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami; do 0,3 stronicy), zarówno w języku polskim jak i angielskim. Streszczenie musi być w układzie podanym we
  wzorze z podaniem słów dzielących je na odpowiednie części,
 • słowa kluczowe (3–5) w obu językach, nie powinny zawierać słów z tytułu artykułu przetłumaczony tytuł.
   

Przykład

Tytuł artykułu

(bold, wycentrowane; czcionka 16 pkt)


Imię i nazwisko*

(bold, wycentrowane, czcionka 12 pkt)

Streszczenie (w języku polskim): Cel - tekst… (czcionka 10 pkt)

Metoda badania – tekst… (czcionka 10 pkt)

Wynik – tekst… (czcionka 10 pkt)

Oryginalność/wartość – tekst… (czcionka 10 pkt)

Słowa kluczowe: tekst, odzielony przecinakmi, … (czcionka 10 pkt)

 

Po spisie literatury umieścić:

Tytuł w języku angielskim

(bold, do lewej, czcionka 10 pkt)

Abstract (bold, do lewej, czcionka 10 pkt): Purpose – translation… (czcionka 10 pkt)

Design/methodology/approach – translation… (czcionka 10 pkt)

Findings – translation… (czcionka 10 pkt)

Originality/value – translation… (czcionka 10 pkt)

 

Keywords: translation… (czcionka 10 pkt)

Odwołania do bibliografii

1. Przy wszystkich cytatach powinno być podane ich źródło.
2. W zeszytach „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” stosowany jest sposób cytowania zgodny ze stylem APA edycja 6.

W tekście głównym (przykłady – numer strony podajemy w przypadku dosłownego cytowania) – czcionka Times New Roman 12 pkt:

– monografia (jeden autor):
(Gos, 2012, s. 121)
(Gos, 2012)
Jak podaje Gos (2012)…

– artykuł w czasopiśmie:
(Gos, 2011)
Zgodnie z Gos (2011)…

– kilka prac tego samego autora w danym roku:
(Gos, 2011a, s. 96)
(Gos, 2011b, s. 23)

– kilku autorów:
a) do dwóch
(Winiarska, Kaczurak-Kozak, 2011, s. 342)
Jak sugerują Winiarska i Kaczurak-Kozak (2011)…

b) powyżej dwóch
(Gos i in., 2010, s. 44)
(Winiarska i in., 2011)

c) pod redakcją
(Hońko, 2016, s. 35)
(Gos, 2010, s. 174)

– kilka pozycji literaturowych w jednym przypisie:
(Gos, 2011b; Winiarska, Kaczurak-Kozak, 2011)

– akty prawne (można posługiwać się powszechnie znanymi skrótowcami, objaśnionymi następinie w literaturze):
(Ustawa o rachunkowości, 2016, art. 10) lub (UoR, 2016, art. 10)
Zgodnie z treścią zawartą w art. 10 (UoR, 2016) …

– źródło internetowe
(Mućko, 2011)


W wykazie literatury (przykłady) – czcionka Times New Roman 10 pkt:

– monografia:
Gos, W. (2012). Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej. Warszawa: Difin.

– czasopisma:
Gos, W. (2011). Czynniki kształtujące aktywa i zobowiązania. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 61–74. DOI: 10.18276/frfu.2011.32-04.

– kilka prac tego samego autora w danym roku:
Gos, W. (2011a). Rachunek przepływów pieniężnych. Warszawa: Difin.
Gos, W. (2011b). Bilans. Znaczenia, koncepcje sporządzania oraz formy prezentacji. Warszawa: PWE.

– kilku autorów:
a) do dwóch
Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2011). Rachunkowość budżetowa według nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, Warszawa: Wolters Kluwer.

b) powyżej dwóch
Gos, W., Hońko, S., Szczypa, P. (2010). ABC sprawozdań finansowych. Warszawa: CedeWu.
Winiarska, K., Dziedziczak, I., Hass-Symotiuk, M., Kiziukiewicz, T., Nadolna, B. (2011). Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 61 (117), 210–235.

c) pod redakcją
Hońko, S. (2010). Istota, funkcje oraz nadrzędne zasady rachunkowości. W: W. Gos (red.), Vademecum samodzielnego księgowego (s. 7–64). Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.
Gos, W. (red.) (2010). Vademecum dyrektora finansowego. Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.

– akty prawne:
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047, z późn. zm.

– źródło internetowe:
Mućko, P. (2011). Sprawozdanie z działalności szpitala działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Pobrane z: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2011/frfu-nr-44-2011/661-sprawozdanie-z-dzialalnosci-szpitala-dzialajacego-w-formie-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej (1.12.2015).

3. Przypisy do tekstu, nie związane bezpośrednio z pozycjami literaturowymi, należy umieszczać na dole strony; ich numeracja powinna być ciągła i automatyczna.

Literatura

 1. Wykaz literatury należy umieszczać na końcu pracy (po podsumowaniu).
 2. W spisie mogą się znajdować tylko pozycje wykorzystane w danym artykule.
 3. Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie.
 4. W opisie każdej pozycji literatury, w zapisie APA edycja 6, należy podać:
  • nazwisko i inicjał imienia autora lub redaktora naukowego, jeżeli odwołano się do pracy zbiorowej. Jeżeli w raportach instytytucji lub organizacji zawodowych nie podano autorów ani redaktorów, można wskazać skrót nazwy tej instytucji lub organizacji,
  • rok wydania,
  • tytuł pracy (kursywą),
  • miejsce wydania,
  • nazwę wydawcy.
 5. Przykładowy zapis zgodny z APA edycja 6:
  1. Nowak, A. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.
  2. Kowalski, J. (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.
 6. Spis literatury – czcionka 10

 

Tabele, rysunki, wzory

 1. Tabele i rysunki powinny być umieszczone w tekście. Ponadto autor powinien również je dostarczyć w formie plików graficznych (np.: *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy Excel itp.). Dla zapewnienia czytelności wydruku kolorowe rysunki i schematy należy zamienić na czarno-białe (odcienie szarości).
 2. Zawarte w pracy równania bądź inne specyficzne elementy pracy powinny być wykonane za pomocą oprogramowania zawartego w pakiecie MS Office (np. edytor równań Microsoft Eqaution) i pozostawione w pracy w wersji edytowalnej.
 3. Tabele, rysunki, wykresy schematy – maksymalna szerokość – 130 mm, maksymalna wysokość – 170 mm.
 4. Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1 : 1), w formacie *.tif, *.jpg (maksymalna szerokość – 130 mm, maksymalna wysokość – 170 mm).
 5. Zapisywanie wzorów: tekst główny – 10 pkt, indeksy – 7 pkt, maksymalna szerokość wzoru – 125 mm.
 6. Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe, rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.
 7. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych do potrzeb druku).

Przykład

Tabela 1
Struktura bezrobocia w Polsce (wyjustony, czcionka 10 pkt)

(TABELA)

Źródło: Tekst.... (czcionka 10 pkt)

 

(RYSUNEK/SCHEMAT)

Rysunek 1. Dynamika bezrobocia w województwie (czcionka 10 pkt)
Źródło: Tekst…. (czcionka 10 pkt)