Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Zasady etyczne redakcji "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”

Wszyscy członkowie redakcji Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” w zakresie swoich obowiązków dokładają starań o utrzymanie wysokich standardów naukowych i etycznych w Zeszytach oraz podejmują wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom w tym zakresie. Artykuły składane do Zeszytów są oceniane pod kątem rzetelności, standardów etycznych oraz wkładu w rozwój nauki przez redaktorów i recenzentów.

Szczegółowe zasady etyczne zostały opracowane na podstawie COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Zasady dotyczące członków zespołu redakcyjnego

Kryteria i odpowiedzialność za publikację artykułów
Decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny w uzgodnieniu z redaktorem tematycznym. Decyzje obu redaktorów podejmowane są na podstawie wskazań i szczegółowej oceny co najmniej dwóch recenzentów artykułu, niezależnych i anonimowych dla autora. W zależności od potrzeb uwzględniana jest również opinia Rady Naukowej Zeszytów. Na decyzję wpływają ryzyka w zakresie ewentualnego zniesławienia osób trzecich, naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości co do autorstwa lub współautorstwa artykułu, określane mianem ghostwriting i guest autorship.

Zasada fair play
Artykuły nadesłane do Zeszytów są oceniane zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi. Na ocenę nie mają wpływu czynniki osobiste, takie jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo ani przekonania polityczne autorów.

Zasada poufności
Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać żadnych informacji o pracach składanych do publikacji innym osobom niż — na odpowiednich etapach procedury wydawniczej — autorom, wybranym recenzentom, uprawnionym redaktorom i przedstawicielom wydawcy.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów członków redakcji
Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego w części lub w całości bez pisemnej zgody ich autorów.

Zasady dotyczące recenzentów

Zasada udziału recenzentów w pracach redakcji
Zadaniem recenzentów jest wspieranie redaktorów w podejmowaniu decyzji o przyjęciu, odesłaniu do poprawek lub odrzuceniu artykułu. Wskazania w tym zakresie powinny być jednoznaczne. Recenzenci mogą również wspomagać autorów w doskonaleniu ich pracy.

Zasada terminowości
Recenzje powinny zostać przekazane w uzgodnionym wcześniej terminie. Jeżeli recenzent pozostaje w konflikcie interesów lub z innych przyczyn nie może podjąć się recenzji artykułu albo dotrzymać terminu sporządzenie recenzji — zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

Zasada poufności
Otrzymane do recenzji artykuły są poufne. Niedopuszczalne jest ujawnianie ich osobom trzecim, ani dyskutowanie z nimi treści lub wniosków artykułów — z wyjątkiem upoważnionego przedstawiciela redakcji. Recenzje są anonimowe, co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów ich artykułów, a recenzenci nie powinni znać tożsamości autorów. Niedopuszczalne jest ujawnianie przez recenzentów osobom spoza redakcji informacji o otrzymaniu do recenzji konkretnych artykułów.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów u recenzentów
Artykuły otrzymane do recenzji nie mogą być wykorzystywane przez recenzentów w części lub w całości dla osiągania korzyści osobistych. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów recenzenci mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

Zasada rzetelności źródeł
Recenzenci są odpowiedzialni za identyfikację i wskazanie w recenzji publikacji, na które autor się nie powołał, choć powinien. Do obowiązków recenzentów należy również przekazanie redakcji informacji o istotnym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się recenzowanej pracy z innymi publikacjami, bez względu na ich autora, lub ewentualnie o innych nieuprawnionych zapożyczeniach oraz o podejrzeniu plagiatu.

Zasady dotyczące autorów

Zasady autorstwa pracy
Wszystkie osoby wymienione jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący udział w powstaniu artykułu, znacząco przyczyniając się do powstania, od pomysłu, przez koncepcję i wykonanie, po formułowanie wniosków. Inne osoby, które mogły mieć wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu mogą być wymienione jako współpracownicy, ale nie współautorzy artykułu. Zjawiska ghost writing i guest authorship stanowią przejaw nierzetelności naukowej, są nieetyczne i niedozwolone. Wykryte przejawy takiej nierzetelności będą przez redakcję ujawniane publicznie oraz podawane do wiadomości odpowiednich podmiotów, w szczególności instytucji macierzystych autorów i rzekomych autorów. Obowiązkiem autora zgłaszającego artykuł jest ponadto pozyskanie pewności o akceptacji ostatecznej wersji artykułu przez wszystkie osoby wymienione jako współautorzy.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów autorów
Autorzy ujawniają w pracy wszelkie źródła finansowania projektu, wkład instytucji, organizacji i innych podmiotów oraz inne przesłanki konfliktu interesów, które mogły wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z artykułu.

Zasady rzetelnego przedstawiania raportów badawczych
Autorzy przedstawiający w artykule wyniki badań empirycznych są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Dane stanowiące podstawę najważniejszych wniosków powinny zostać przedstawione wystarczająco szczegółowo, z możliwością identyfikacji źródeł danych, aby możliwa była ewentualna próba powtórzenia badań. Świadomie niedokładne lub nierzetelne przedstawianie, komentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest nieetyczne oraz niedozwolone. Autorzy powinni być przygotowani do dostarczenia nieprzetworzonych danych źródłowych na potrzeby recenzji oraz przez rok od publikacji artykułu.

Zasady oryginalności pracy
Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości, ani w istotnych częściach w dowolnym innym składzie autorskim. Autorzy gwarantują, że przedłożony do recenzji artykuł nie został też złożony do publikacji w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej ani do innej publikacji. O stopniu oryginalności artykułu autorzy zobowiązani są poinformować redakcję w odpowiednim oświadczeniu.

Zasada rzetelności źródeł
Autorzy zobowiązani są wskazywać (cytować) publikacje, które wykorzystali tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach
Wykrycie przez autorów zasadniczy błędów lub pomyłek wpływających na interpretację i wnioski w opublikowanych artykułach wymaga niezwłocznego powiadomienia redakcji.

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship”

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykłady postaw nieetycznych to: „ghostwriting” i „guest authorship”.

  • z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  • z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja zeszytów naukowych „Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia” wprowadza następującą procedurę:

  1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
  2. Redakcja wymaga od autorów podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”)
  3. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki postaw nieetycznych będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
  5. Wszystkich autorów prosimy zatem o wypełnienie oświadczenia najpóźniej w dniu przesłania całego tekstu artykułu. Uprzejmie informujemy, że artykuły osób, które nie zastosują się do tego wymogu zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.