Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015
Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim w latach 1962–1970 w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

Autorzy: Katarzyna Lemek
Słowa kluczowe: punkty katechetyczne województwo szczecińskie nauczanie religii inspektorzy oświaty
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (53-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kościół, wierny posłannictwu Chrystusa głoszenia Ewangelii, wypełnia tę misję niezależnie od sytuacji politycznej danego kraju, dostosowując sposób głoszenia prawd wiary do panujących warunków i możliwości odbiorców. Kiedy w Polsce władza komunistyczna, dążąca do laicyzacji systemu oświaty, ustawą z 15 lipca 1961 roku usunęła nauczanie religii ze szkół, Kościół przeniósł katechizację do punktów katechetycznych. Niniejszy artykuł stanowi próbę zaprezentowania metod pracy SB, dążącej do pełnej kontroli i utrudniania nauki religii. Działalność operacyjna SB była skoncentrowana na uzyskaniu statystycznych danych o punktach, wymuszaniu na duchowieństwie podporządkowania się zarządzeniom państwowym dotyczącym rejestracji i składania sprawozdań z punktów katechetycznych. Mimo licznych działań bezpieki utrudniających działalność duszpasterską Kościół zorganizował sprawnie działającą sieć punktów katechetycznych, dając dzieciom i młodzieży możliwość wzrastania w wierze i kształtowania chrześcijańskiego systemu wartości. Ofiarna praca katechetów represjonowanych przez władze państwowe była wspierana przez kurię gorzowską, która dążyła do zdynamizowania pracy katechetycznej. Dokumenty wytworzone przez Samodzielną Sekcję, a następnie Wydział IV szczecińskiej bezpieki są udostępniane przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiąc ważny materiał źródłowy do dalszych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błaszak T., Wydział IV KW MO/WUSW w Szczecinie w latach 1962–1989 (struktura, kadry, działalność), w: T. Ceynowa, P. Knap (red.), Polityka władz państwowych wobec Kościoła na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, Szczecin 2010, s. 51–63.
2.Konopka H., Kościół w szkołach Polski Ludowej od modlitwy przedlekcyjnej do apeli porannych i pełnej laicyzacji oświaty, w: M. Drzonek, J. Mieczkowski, K. Kowalczyk (red.), Państwo – Kościół – Europa. Nowe wyzwania, Szczecin 1999.
3.Kowalczyk K., Nauczanie religii w szkołach na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, „Przegląd Zachodniopomorski” 2003, z. 3, s. 71–103.
4.Kowalczyk K., W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, Szczecin 2003.
5.Stanuch Z., Nauczanie religii w szkołach województwa szczecińskiego w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie (1956–1961), „Przegląd Zachodniopomorski” 2005, z. 4, s. 51–67.
6.Stanuch Z., Nauczanie religii w punktach katechetycznych województwa szczecińskiego w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie (1961– 1970), „Przegląd Zachodniopomorski” 2007, z. 3, s. 111–127.
7.Stanuch Z., Polityka władz państwowych na Pomorzu Zachodnim wobec nauczania religii w latach 1945–1961, w: T. Ceynowa, P. Knap (red.), Polityka władz państwowych wobec Kościoła na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, Szczecin 2010, s. 99–107.