Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015
Biskup Wilhelm Pluta (1910–1986). Źródła formacji liturgicznej

Autorzy: Tomasz Sałatka
Słowa kluczowe: formacja liturgiczna bp Wilhelm Pluta diecezja gorzowska reforma liturgiczna w Polsce
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (125-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W każdej wspólnocie są osoby szczególne, które wyznaczają kierunki i prowadzą innych ludzi. Często to właśnie patrzenie na świat tych osób zostaje przyjęte przez innych, stając się normą postępowania w życiu. Taką postacią formującą innych dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej był i jest nieustannie bp Wilhelm Pluta. Przez swoje dzieła realnie kształtuje wiarę i człowieczeństwo diecezjan, mimo że od jego śmierci w 1986 roku upłynęło już 27 lat. Z tego powodu warto zobaczyć nie tylko to, co biskup uczynił dla diecezji w różnych przestrzeniach życia, a co było też już wielokrotnie przedstawiane i analizowane w pracach naukowych, ale wskazać też źródła jego formacji, które stały również u podstawy twórczości bp. Pluty. W tej analizie chciałem skupić się na ukazaniu źródeł jego formacji liturgicznej. Temat ten zasługuje na szczególną uwagę, gdyż po Soborze Watykańskim II i Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium przestrzeń liturgiczna nabrała nowych kierunków i nowego znaczenia, z którym należało zapoznać wiernych. Biskup podjął to wyzwanie i z ogromnym zapałem zabrał się do pracy. Pomagały mu w tym różnorakie doświadczenia ruchu liturgicznego, z którymi się zetknął na swojej życiowej drodze, a które zostały ukazane w tym artykule.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acta Synodalis Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II, 3/4, Città del Vaticano 1974.
2.Dalmais I.H., Storia della liturgia: riti e famiglie liturgiche, w: A.G. Martimort (ed.), La Chiesa in preghiera, 1/4, Brescia 1987.
3.Dec I., Teologia na Śląsku po II wojnie światowej, w: A. Brenk (red.), Sursum Corda. Księga jubileuszowa ku czci księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego, Zielona Góra 2002.
4.Flores J.J., Wprowadzenie do teologii liturgii, Rzym 2004.
5.Harmaciński R., Posługa pasterska Biskupa Wilhelma Pluty w Diecezji Gorzowskiej (1958–1986), Wrocław 1994.
6.Jaworecki S., Przepowiadanie Słowa Bożego w pasterskim posługiwaniu Ks. Biskupa Wilhelma Pluty w latach 1958–1986 ze szczególniejszym uwzględnieniem listów pasterskich. Studium historyczno-teologiczne, Wrocław 1998 [mps pracy doktorskiej, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu].
7.Jura P., Il movimento liturgico e la «receptio» dell’evento conciliare in Polonia, Pado- va 2002.
8.Kłakus M., Powstanie i rozwój seminarium Śląskiego w Krakowi, w: J. Kupny (red.), Wyższe Śląskie Seminaria Duchowne (1924–2004), Katowice 2004.
9.Kołodziej J., Historia parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach w l. 1925–1990, Katowice 1991 [mps w Bibliotece WŚSD w Katowicach].
10.Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
11.Kopeć J.J., Ks. Franciszek Blachnicki jako promotor formacji liturgicznej kapłanów w Polsce, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1985, nr 32, z. 8.
12.Kopeć J.J., Formacja kapłańska i naukowa oraz kierunki badań nad liturgią ks. prof. Wacława Schenka, w: H. Sobeczko (red.), Profesor i duszpasterz. Księga pamiątkowa ku czci ks. W. Schenka, Opole 1988.
13.Koperek S., Ks. Michał Kordel w kontekście polskiego ruchu liturgicznego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1988, nr 2.
14.[Redakcja], Kronika krajowa, „Misterium Christi” 1932–1933, nr 6–7.
15.Lefebvre G., Mszał Rzymski z dodatkiem nabożeństw nieszpornych. Przekład polski, Bruges 1932.
16.Marsili S., Liturgia. Momento nella storia della Salvezza, „Anamnesis” 7/1, B. Neumheuser, S. Marsili, M. Auge, R. Civil (ed.), Genova 2001.
17.Midili M., Teologia pastoralna w praktyce, Rzym 1985.
18.Młotek A., Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 1998.
19.Myszor J., Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999.
20.Nowak W., Elementy agendy Marcina Kromera nad odnową liturgiczną obrzędu małżeństwa w Polsce, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1979.
21.Pluta W., Założenia pastoralne z odniesieniu do dzieł F. Arnoda z Tübingen, „Zeszyty Naukowe KUL” 1959, nr 1.
22.Pluta W., Porządek aktywnego uczestnictwa wiernych we Mszy św., „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1961, nr 3.
23.Pluta W., Teologia pastoralna, nauka i praktyka, „Ateneum Kapłańskie” 1961, nr 53.
24.Pluta W., Dziennik soborowy, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1963, nr 6.
25.Pluta W., Przygotowanie komunii św. dla dzieci [mps w posiadaniu autora], Gorzów Wlkp. 1963.
26.Pluta W., Refleksje nad podręcznikiem liturgii „Sakramenty w życiu pastoralnym”, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1964, nr 3.
27.Pluta W., Sakramenty święte w zadaniach pastoralnych, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1964, nr 3.
28.Pluta W., Wskazania dla życia religijnego młodzieży, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1966, nr 3.
29.Pluta W., Rozważania w Wielkim Poście 1967 roku, [mps w posiadaniu autora], Gorzów Wlkp. 1967.
30.Pluta W., Instrukcja dla szafarzy sakramentu chrztu św., „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1973, nr 1.
31.Pluta W., Dziękczynienie po Mszy św., „Wiadomości Kościelne Kurii Gorzowskiej” 1976, nr 7.
32.Pluta W., Chrzest św. – podręcznik pastoralny w parafiach [mps w posiadaniu autora], Gorzów 1979.
33.Pluta W., W trosce o życie wewnętrzne, Poznań–Warszawa 1980.
34.Pluta W., List z 11 listopada 1970 roku o tworzeniu „człowieka w Chrystusie” we wspólnocie braci, w: Abyśmy byli jedno, Gorzów 1985.
35.Pluta W., W trosce duszpasterskiej o dzieci [mps w posiadaniu autora].
36.Sarek R., Katecheza dla dorosłych sługi bożego Wilhelma Pluty, w: A. Brenk (red.), Facere veritatem in caritate, Poznań 2005.
37.Schmaus M., Katholische Dogmatik, München1940.
38.Sczaniecki P., Ojciec Karol van Oost, Tyniec 1990.
39.Seveso B., Zbudować Kościół. Teologia pastoralna ze swoimi problemami, Turyn 1982.
40.Sobeczko H.J., Dziedzictwo liturgiczne, życie i dzieło biskupa Franciszka Jopa (1897–1976), Opole 1986.
41.Socha P., Biskup Wilhelm Pluta jako nauczyciel wiary, „Studia Paradyskie” 1985, nr 1, s. 65.
42.Socha P., Biskup Wilhelm Pluta – wierny duchowi Unii Apostolskiej Kleru, „Notitiae” 1986, nr 13.
43.Socha P., Z ludu wzięty, „Aspekty” 1992, nr 1.
44.Socha P., Wypowiedź udzielona T. Sałatce 15 IX 2006 roku w Zielonej Górze.
45.Socha P., Wywiad udzielony T. Sałatce 20 IV 2007 roku.
46.Sroka J., Apostolstwo liturgiczne ks. Michała Kordela w „Mysterium Christi”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1976, nr 29.
47.Tanquerey A., Teologia ascetyczna i mistyczna, Kraków 1928.
48.Tanquerey A., Życie duchowe – traktat o teologii ascetycznej i mistycznej, Tournai 1930. Vagaggini C., Główne reguły reformy liturgicznej, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1963, nr 5.
49.Wojaczek K., Zarys działalności Instytutu Teologii Pastoralnej w pierwszym dwudziestopięcioleciu jego działalności, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1985, nr 32, z. 6.