Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015
Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II

Autorzy: Tadeusz Dyk
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: samotność nauczanie Jana Pawła II starość pomoc
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (229-242)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II jest fenomenologiczną interpretacją ludzkiego doświadczenia samotności w okresie starości. Badaniem objęto nauczanie papieża Jana Pawła II. Celem artykułu jest ukazanie, czym jest samotność dla papieża, oraz sposobów pomocy ludziom starszym u kresu ich życia, doświadczających chorób i samotności. Do owych sposobów papież zalicza usuwanie przez polityków wszelkich form dyskryminacji, angażowanie ludzi starszych do różnych projektów i programów. Podkreśla rolę naturalnego środowiska, jakim jest rodzina, oraz pogłębionego życia duchowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jan Paweł II, Skierujmy nasze myśli ku najstarszym. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” z 31 XII 1978 r., w: Nauczanie papieskie, t. 1, red. F. Kniotek, Poznań –Warszawa 1987, s. 210–211.
2.Jan Paweł II, Catechesi tradende. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach, Watykan 1979.
3.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Warszawa 1982.
4.Jan Paweł II, Tylko od niego możemy otrzymać odpowiedź, OsRomPol 1985, s. 24.
5.Jan Paweł II, Nie wolno dzielić ludzkiego życia na wartościowe i bezwartościowe. Przemówienie podczas spotkania z chorymi w Salzburgu w 1988, OsRomPol 8 (1988), s. 19.
6.Jan Paweł II, Nikt nie jest samotny w swej słabości. Przemówienie z 20 VIII 1991 r., w: J. Poniewierski (red.), Ewangelia cierpienia. Wybór homilii, przemówień i dokumentów, Kraków 1997, s. 174–177.
7.Jan Paweł II, Człowiek uczestniczy w wieczności Boga. Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w 1995 r., OsRomPol 16 (1995), s. 21.
8.Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Rzym 1995.
9.Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem Fides et ratio (1998), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2000.
10.Jan Paweł II, Sens cierpienia w świetle Męki Chrystusa. Audiencja generalna z 9 XI 1998, OsRomPol 12 (1988), s. 7.
11.Jan Paweł II, O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku. Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Watykan, 31 X 1998, w: O życiu. Aborcja – eutanazja – wojna, Kraków 2005, s. 264–265.
12.Jan Paweł II, List do ludzi w podeszłym wieku, OsRomPol 20 (1999), n. 13.
13.Jan Paweł II, Dar długiego życia. Homilia wygłoszona podczas mszy świętej na placu św. Piotra podczas jubileuszu ludzi starszych 17 XI 2000, OsRomPol 11–12 (2000), n. 14.
14.Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności, OsRomPol 6 (2002), s. 5.
15.Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae. List apostolski o różańcu świętym, Kraków 2002.
16.Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, Watykan 2003.
17.Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Poznań 2003.
18.Jan Paweł II, Trzeba budować solidarność między pokoleniami. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych z 20 IV 2004 r., OsRomPol 7–8 (2004), s. 16–17. Jan Paweł II, Bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi (Pwt 30,20). Orędzie na Wielki Post 2005, OsRomPol 16 (2005), n. 3.
19.Jan Paweł II, Ludzie starsi stanowią wartość. Orędzie na Wielki Post 2005, OsRomPol 3 (2005), s. 5–6.
20.Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005.
21.Kieniewicz P., Starość – czas trudny i owocny, „Pastores” 2 (2005), s. 120.
22.Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, kan. 1004.
23.Papieska Komisja Środków Przekazu Społecznego, Środki przekazu społecznego a problemy ludzi starszych, OsRomPol 7–8 (1982), s. 27–28.
24.Papieska Rada do spraw Świeckich, Godność człowieka starszego i jego miejsce w Kościele i świecie, Watykan 1999.
25.Papieska Rada do spraw Świeckich, Godność i posłannictwo ludzi starszych w Kościele i w świecie, w: Życie konsekrowane w trzecim wieku, Kraków 2000, s. 56.
26.Sztaba M., Pedagogika integracyjna wobec wieloaspektowego zagadnienia samotności człowieka, „Rozprawy Społeczne” 7 (2013), 1, s. 52–68.
27.Ślipko T., Godność osoby ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie” 74 (1970), z. 367.
28.Wałejko M., Jana Pawła II rekonstrukcja pierwotnego doświadczenia człowieczego samotności i jedności osobowej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, z. 2, s. 27–42.
29.Wałejko M., Samotność a osamotnienie – osobowe stany egzystencjalne człowieka. Analiza etyczno-metafizyczna, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, z. 2, s. 45–66.