Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014
Fides quae creditur, czyli relacja wiary i rozumu

Autorzy: Janusz Bujak
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: wiara Sobór Watykański II papież Franciszek Lumen fi dei fi des quae fi des qua Benedykt XVI
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:16 (7-22)

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie rzeczywistości wiary i jej relacji do rozumu we współczesnym nauczaniu Kościoła. Aby osiągnąć zamierzony cel, w pierwszym paragrafie rozróżniono fi des qua i fi des quae, w drugim przybliżono nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat wiary, w trzecim punkcie ukazano relację wiary i rozumu w encyklice Jana Pawła II Fides et ratio, czwarty paragraf przeznaczono na rozważania o wierze w encyklice papieża Franciszka Lumen fidei, piąty zaś – o głównym zadaniu teologii, jakim jest poszukiwanie prawdy o człowieku w świetle Objawienia w myśli Benedykta XVI
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI, Porta fi dei, 11 października 2011.
2.Benedykt XVI, Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli świata kultury (Paryż, Kolegium Bernardynów, 12.09.08), „L’Osservatore Romano” 10–11 (2008).
3.Benedykt XVI, Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refl eksje. Wykład na uniwersytecie, „L’Osservatore Romano”, 11 (2006).
4.Bux N., La „chiave” della fede per capire il Vaticano II, w: W. Brandmüller, A. Marchetto, N. Bux, Le „chiavi”di Benedetto XVI per interpretare Il Vaticano II, Siena 2012.
5.Ecco l’enciclica “Lumen fi dei”. »La fede illumina l’esistenza«, http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/ enciclica-papa-francesco-lumen-fi dei.aspx (18.10.13).
6.Fisichella R., Oportet philosophari in theologia (I), „Gregorianum” 76 (1995) 2.
7.Gounelle A., Fides qua creditur, fi des quae creditur, http://andregounelle.fr/vocabulaire-theologique/fi des-qua-creditur--fi des-quae-creditur.php (18.10.2013).
8.Houtepen A., Fede, w: Dizionario del movimento ecumenico, red. G. Cereti, A. Filippi, L. Sartori, Bologna 1994.
9.Jan Paweł II, Fides et ratio, w: I. Dec (red.), Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, Wrocław 1999.
10.Kowalczyk S., Relacja fi lozofi i i teologii w myśli augustyńskiej i tomaszowej, w: I. Dec (red.), Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, Wrocław 1999.
11.Morales J., Wprowadzenie do teologii, Kraków 2006.
12.Müller G., Skuteczne lekarstwo na smutek Babelu. Prezentacja »Lumen fi dei« – pierwszej encykliki Papieża Franciszka, „L’Osservatore Romano” 8–9 (2013).
13.O’Collins G., Farrugia E.G., Wiara, w: ciż, Zwięzły słownik teologiczny, Kraków 1993.
14.Oullet M., The Light of Faith uniting two Popes, http://www.news.va/en/news/card-ouellet-the-light-of-faith-uniting-two-popes (18.10.13).
15.Ozorowski E., Fides qua – fi des quae, „Rocznik Teologii Katolickiej” 8 (2009).
16.Piacenza M., Fede e teologia: necessità, fecondità e prospettive di un rapporto. “Lectio magistralis” del cardinal Mauro Piacenza presso il Pontifi cio Ateneo “Regina Apostolorum”, http://www.zenit.org/it/articles/fede-e-teologia-necessita-fecondita-e-prospettive-di-un-rapporto (18.10.13).
17.Ratzinger J., Encyklika Jana Pawła II „Fides et ratio”, „Communio” 3 (1999).
18.Seckler M., Berchold Ch., Glaube, w: P. Eicher (red.), Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe. Erweiterte Neuausgabe in 5 Bänden, t. 2, München 1991.
19.Wiltgen R.M., Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II, Kraków–Dębogóra 2010.
20.Wood J., First Impressions of Lumen Fidei, http://www.thecatholicthing.org/columns/2013/fi rst-impressions-of-lumen-fi dei.html (18.10.13).